velikost textu

Prefix ex- u latinských sloves a jeho aspektová funkce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prefix ex- u latinských sloves a jeho aspektová funkce
Název v angličtině:
Latin Verbal Prefix ex- in Regard of Aspect
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martina Vaníková
Školitel:
doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
doc. mgr Ľudmila Eliášová Buzássyová, Ph.D.
Id práce:
107308
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Klasická filologie (XKLF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
latina|aspekt|vid|telicita|atelicita|inherentní telicita|telos|gramatický aspekt|kompozicionální aspekt|lexikální aspekt|Aktionsart|situační typ|perfektum|imperfektum|prézens|futurum|iterativita|iterativita distributivní|iterativita habituální|konativita|nenaplněný záměr|prézens historický|prézens gnómický|praesens pro futuro|prézens aktuální.|prézens generický|prefix ex|slovesný prefix
Klíčová slova v angličtině:
Latin|aspect|viewpoint|telicity|atelicity|inherent telicity|telos|grammatical aspect|compositional aspect|lexical aspect|Aktionsart|situation type|perfect tense|imperfect tense|present tense|future tense|iterativity|distributive iterativity|habitual iterativity|unfulfilled plan|historical present|gnomic present|praesens pro futuro|actual present.|generic present|verbal prefix|prefix ex
Abstrakt:
Prefix ex- u latinských sloves a jeho aspektová funkce Latin Verbal Prefix ex- in Regard of Aspect - disertační práce - Mgr. Martina Vaníková Abstrakt Disertační práce s názvem Prefix ex- u latinských sloves a jeho aspektová funkce je jakousi pilotní studií zabývající se vyjadřováním aspektu v latině, a to na základě rozboru aspektových funkcí slovesného prefixu ex- jako jednoho z významných komponentů této kategorie v latině, ale také hledáním metody pro daší zkoumání. V teoretické části práce je podán souhrn dosavadních teorií o aspektu jak obecně, tak v bohemistické a v latinistické odborné literatuře. Autorka detailně definuje pojmy „as- pekt“, „Aktionsart“ a „situační typ“, přičemž speciální pozornost věnuje vymezení pojmu „telicita“ a jejímu rozlišení na „telicitu inherentní“ a „telicitu maximalizační“. V praktické části je provedena detailní analýza výskytů tvarů indikativu imperfekta sloves s prefixem ex- ve vymezeném korpusu, do nějž byly zahrnuty téměř všechny latinské texty od Plauta po Cicerona, a dále analýza tvarů indikativu prézentu a futura vybraných sloves s prefixem ex-. Na základě analýzy imperfekt ověřila autorka hypotézu, že prefix ex- dodává základovým slovesům telicitu, a nejčastější interpretací tvarů prefigovaných imperfekt je iterativita telických situací. Tuto hypotézu potvrzuje rovněž analýza tvarů futura, které bez výjimky označují telické situace v budoucnosti, a také analýza tvarů prézentu, které až na výjimky nenesou význam aktuální prézentu, ale význam iterativní (habituální, gnómický, generický apod.), pokud pomineme prézens historický, jež tvoří více než polovinu všech zkoumaných případů.
Abstract v angličtině:
Prefix ex- u latinských sloves a jeho aspektová funkce Latin Verbal Prefix ex- in Regard of Aspect - disertační práce - Mgr. Martina Vaníková Summary The proposed thesis titled Latin Verbal Prefix ex- in Regard of Aspect is a pilot study that deals with the ways of expressing aspect in Latin, which is based on the detailed analysis of the functions of the verbal prefix ex- as one of the important components of this category. It also tries to find the method for the future research on the matter. In the theoretical part of the thesis the author gives summary of existing theories on aspect in general, with special attention given to the theories on aspect in the Czech and Latin language. The author defines the terms “aspect”, “Aktionsart” and “situation type” at great length, and she particularly sets light to the term “telicity”, distinguishing the “inherent telicity” from “maximizing”. The practical part consist of: 1. a detailed analysis of all the occurrences of the indicative imperfect of the verbs with the prefix ex- from the corpus, which comprises of all well-preserved Latin texts from Plautus to Cicero; 2. an analysis of the indicative future and present tense forms of the selected verbs with the prefix ex-. Based on the analysis of the imperfect, the author verifies her hypothesis that the prefix ex- adds the notion of telicity to the verbs, and that the most common interpretation of their imperfects is iterativity of telic events. This hypothesis is further confirmed by the analysis of the future tense forms, which only denote the telic events in the future, and also by the analysis of the present tense forms, which generally do not have the meaning of the actual present (i.e. they do not denote an ongoing situation), but rather tend to have the iterative meaning (habitual, gnomic, generic etc.), with only few exceptions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Vaníková 4.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Vaníková 157 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Vaníková 157 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Martina Vaníková 382 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. 291 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc. 360 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. mgr Ľudmila Eliášová Buzássyová, Ph.D. 462 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc. 157 kB