velikost textu

Možnosti indukce UCP-2 (uncoupling protein 2) v hepatocytech potkana v podmínkách in vivo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti indukce UCP-2 (uncoupling protein 2) v hepatocytech potkana v podmínkách in vivo
Název v angličtině:
Possibilities of UCP2 (uncoupling protein 2) induction in rat hepatocytes in in vivo conditions
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Radka Bolehovská, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Martin Kalous, CSc.
Ing. Dalibor Novotný, Ph.D.
Id práce:
107299
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav fyziologie (15-130)
Program studia:
Fyziologie a patologická fyziologie (P5113)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Úvod Odpřahující (uncoupling) protein 2, objevený v roce 1997, je prvním popsaným homologem odpřahujícího proteinu 1. Odpřahující proteiny (UCP) zvyšují permeabilitu vnitřní mitochondriální membrány pro protony, snižují účinnost energetické přeměny, inhibují syntézu ATP a stimulují uvolnění energie ve formě tepla. UCP také zvyšují oxidaci substrátů a redukují produkci reaktivních kyslíkových radikálů v mitochondriích. Cíle Hlavním cílem projektu bylo zavést a optimalizovat kvantitativní real-time PCR pro detekci kinetiky exprese mRNA UCP2 u vzorků jaterní tkáně potkana. Prezentovaná studie zjišťovala účinek akutního a chronického působení trijodtyroninu a efekt parciální hepatektomie na množství mRNA odpřahujícího proteinu 2 u potkanů kmene Wistar. Výsledky Intraperitoneální injekce jedné dávky trijodtyroninu (200 μg/kg tělesné hmotnosti potkanů) zvýšila téměř dvakrát mRNA expresi odpřahujícího proteinu 2 (p < 0,01 vs. kontrolní skupina) v jaterní tkáni po 12 hodinách po aplikaci. Koncentrace trijodtyroninu a volného trijodtyroninu se v séru zvýšila 122-krát, respektive 77-krát (p < 0,001). Statisticky nevýznamná indukce exprese mRNA UCP2 byla pozorována po aplikaci tří dávek trijodtyroninu (3× 200 μg/kg tělesné hmotnosti potkanů). Maximální hodnota celkového T3 byla oproti kontrolní skupině 33-násobná a u volného T3 47-násobná (p < 0,001). Navíc maximum bylo zjištěno až 6 hodin po aplikaci poslední dávky, což je o tři hodiny později než při podání jedné dávky hormonu. Exprese mRNA UCP2 byla zvýšena téměř 4-násobně 3 hodiny po provedení parciální hepatektomie. Závěry Tyto výsledky naznačují, že uncoupling protein 2 je gen indukovatelný v játrech krátce po aplikaci jedné dávky trijodtyroninu. Data ohledně kinetiky trijodtyroninem zprostředkované indukce mRNA UCP2 během prvních 24 hodin po aplikaci nejsou doposud v literatuře dostupná, proto patří mezi naše prioritní poznatky. Parciální hepatektomie, ale i trijodtyronin zvyšují mitochondriální produkci kyslíkových radikálů. To podporuje předpoklad, že indukce UCP2 v játrech je fyziologickým antioxidačním ochranným mechanizmem proti zvýšené produkci ROS. Klíčová slova: uncoupling protein 2, exprese mRNA UCP2, trijodtyronin, parciální hepatektomie
Abstract v angličtině:
Summary Possibilities of UCP2 (uncoupling protein 2) induction in rat hepatocytes in in vivo conditions Introduction Uncoupling protein 2, discovered in 1997, is the first described homologue of uncoupling protein 1. Uncoupling proteins increase the permeability of inner mitochondrial membrane for protons, decrease the efficiency of energy conversion, inhibit the ATP synthesis and stimulate energy release in form of heat. Uncoupling proteins also increase the substrate oxidation and reduce production of reactive oxygen species in mitochondria. Objective, material and method The aim of this study was to establish and optimised the quntitative real-time PCR for detection of UCP2 mRNA expression kinetics in rat liver tissue. The present study was conducted to assess the effects of acute and chronic treatment with triiodothyronine and the effect of partial hepatectomy on liver uncoupling protein 2 mRNA levels in male Wistar rats. Results Intraperitoneal injection of one dose of triiodothyronine (200 μg/kg rat body weight) increased mRNA expression of uncoupling protein 2 in liver tissue almost 2-fold (P < 0.01 vs. control group) in rats 12 hours after T3 administration. Concentrations of total triiodothyronine and free triiodothyronine in serum were increased 122-fold and 77-fold (p < 0.001), respectively. Induction of UCP2 mRNA expression was observed also after the administration of three doses of 200 μg T3/kg rat body weight; nevertheless, this change was not statistically significant. Maximal values of serum concentration of total T3 were 33-fold and of free T3 47-fold increased in comparison with control groups (p < 0.001). The maximal concentrations were detected 6 hours after application of the last dose of T3, instead of after single administration of T3 the highest values were found 3 hours after the hormone injection. Expression of UCP2 mRNA was increased almost 4-fold 3 hours after partial hepatectomy. Conclusion Results of our work suggest that gene coding UCP2 is a gene inducible in the liver shortly after single administration of triiodothyronine or partial hepatectomy. The data concerning kinetics of triiodothyronine mediated induction of UCP2 mRNA during the first 24 hours after treatment were not available in literature so far and therefore represent our priority findings. Triiodothyronine and partial hepatectomy increased the production of reactive oxygen species in mitochondria. This supports the idea that induction of UCP2 in the liver is physiological antioxidant protection against enhanced production of ROS. Key words: uncoupling protein 2, expression of UCP2 mRNA, triiodothyronine, partial hepatectomy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radka Bolehovská, Ph.D. 4.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radka Bolehovská, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radka Bolehovská, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Radka Bolehovská, Ph.D. 896 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. 1.85 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 83 kB