velikost textu

Členství a členský podíl v bytovém družstvu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Členství a členský podíl v bytovém družstvu
Název v angličtině:
Membership and Member´s Share in Housing Association
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Filip Cileček
Oponenti:
JUDr. Jaroslav Oehm
doc. JUDr. Ivanka Štenglová
Id práce:
107154
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
30. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce se zabývá členstvím a členským podílem v bytovém družstvu. Jejím cílem – samozřejmě – není zodpovědět všechny otázky, které tyto právní instituty vyvolávají. Práce nabízí (nebo to alespoň je jejím cílem) stručný, aktuální a přehledný náhled na dotčené právní instituty z pozice soudce. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První se zabývá členstvím v bytovém družstvu a členským podílem v něm obecně. Druhá kapitola objasňuje jednotlivé způsoby vzniku členství, přičemž (kladně) řeší i otázku, zda právo nájmu družstevního bytu je jedním z práv tvořících členský podíl. Třetí kapitola pojednává o ostatních důležitých právech a povinnostech člena bytového družstva. Čtvrtá vysvětluje způsoby zániku členství v bytovém družstvu, kladouc důraz na otázky spojené s vyloučením z bytového družstva. Každá kapitola podává přehled souvisejících soudních rozhodnutí spolu s jejich kritickým rozborem. Konečně pátá kapitola se soustřeďuje na společné členství manželů v bytovém družstvu jako na institut, který je typický výlučně pro bytová družstva. Hlubší úvaha je věnována vzájemným vztahům společného členství a společného jmění manželů, opět s přehledem souvisejících soudních rozhodnutí, doprovázeným kritickým hodnocením současné soudní praxe, zvláště jde-li o vznik společného členství manželů ve vztahu k tzv. výlukám ze společného jmění manželů, oceňování společného členského podílu a vypořádání společného jmění manželů, které zahrnuje společný členský podíl v bytovém družstvu. Pomůže-li tato práce alespoň v základních rysech pochopit povahu členství v bytovém družstvu (včetně zvláštních rysů společného členství manželů) a tak – zčásti – i družstevního práva samotného, její účel bude naplněn.
Abstract v angličtině:
PRECIS This work deals with membership and member´s share in housing association. The aim of this work – of course – is not answer all of questions it generates. It offers (or at least that was the aim) brief, comprehensive and structured overwiev of affected legal institutes from the judge point of view. The work is divided in five parts. First one deals with the membership in a housing association and the member´s share at general. The second part clarifies formation of a membership according to the method and finds the rent law as one of the rights which constitute member´s share. The third part deals with separate member´s rights and duties. The forth one explains methods of termination of a membership, placing an emphasis on issues concerned with an expelling a member from a membership in housing association. Every part gives the survey of related cases as well as critical examination of them. Finally the fifth part pay attention to the joint membership of married couples as an legal institute, which is typical for housing assosiations. Serious consideration is given to mutual relationships of joint membership and community property of spouses, again with survey of related cases as well as critical evaluation of existing practice, in particular dealing with the creation of joint membership related to the so called legal exclusions from community property of spouse, evaluation of joint member´s share and settlement and distribution of property of spouses, which includes joint member´s share. If this work helps at least a little bit to understand the character of a membership in housing association (with the special features of a joint membership) and thus the cooperative law itself, its purpose is fulfilled.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Filip Cileček 604 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Filip Cileček 28 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Filip Cileček 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jaroslav Oehm 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ivanka Štenglová 526 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB