velikost textu

The Pre-listening Stage in L2 Listening Instruction to A2 - B1 Adult Learners.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Pre-listening Stage in L2 Listening Instruction to A2 - B1 Adult Learners.
Název v češtině:
Předposlechová fáze ve výuce poslechu u dospělého žáka na úrovni A2 - B1.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Hana Ždímalová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D.
prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Id práce:
107009
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Didaktika konkrétního jazyka (XDKJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 4. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
poslech s porozuměním; výuka poslechu; komunikační kompetence; předposlechová fáze; předposlechové techniky/aktivity; vnímání a názory studentů; analýza potřeb studentů; schematizační teorie; reciproční poslech; nereciproční poslech; predikce; prezentace klíčových slov; brainstorming slovní zásoby; otázky na poslech zadané před poslechem.
Klíčová slova v angličtině:
listening comprehension; listening instruction / teaching L2 listening; communicative competence; pre-listening stage; pre-listening techniques/activities; students’ perceptions; needs analysis; schema theory; reciprocal/interactive listening; non-reciprocal/non-interactive listening; bottom-up processing; top-down processing; prediction; pre-teaching key words; brainstorming topical lexis; question preview.
Abstrakt:
ABSTRAKT Předposlechová fáze ve výuce poslechu u dospělého žáka na úrovni A2 - B1 Hana Ždímalová Tato dizertační práce se zabývá výukou poslechu u dospělých studentů angličtiny jako cizího jazyka v České republice a zejména faktorem předposlechu, který zatím není dostatečně probádán. Práce zkoumá názory studentů na poslech a jejich vnímání výuky poslechu v kurzech obecné angličtiny a použití různých předposlechových technik ve výuce poslechu, a to zejména z pohledu dospělých studentů jazykové úrovně A2-B1 (dle CEFR). Teoretická část dizertace se zabývá současnými poznatky z výzkumu výuky poslechu a mapuje historii výuky poslechu v rámci klasických (didaktických) metod výuky cizích jazyků. Předposlechová fáze je integrální součástí výuky cizojazyčného poslechu od začátku komunikačního přístupu, avšak v poslední době se vynořila některá kontroverzní témata. Učitelům se vytýká, že tráví předposlechovou fází příliš mnoho času (Field 2002; 2008) a dále je zpochybňována zásada, že studentům mají být při testování poslechu předloženy otázky na poslech předem (Sherman 1997). Poslechové potřeby studentů a jejich vnímání dovednosti poslechu s porozuměním navíc nebyly ještě v dostatečné míře zkoumány (Graham 2006; Graham - Macaro 2008) a v ČR zatím vůbec. Domníváme se, že je třeba se studentů ptát na jejich názory a vnímání, protože studenti a jejich potřeby jsou důležitým faktorem, který ovlivní, jak efektivní ve skutečnosti bude výuka poslechu a předposlechová fáze. Studie se inspirovala předvýzkumem, který obsahoval kvantitativní a kvalitativní šetření (dotazník u sta studentů úrovně A1-A2 v r. 2006 a polostrukturované rozhovory u studentů úrovně A2 v r. 2008). Jeho výsledky ukázaly, že daní studenti se chtějí nejvíce zlepšit v mluvení, poslechu a znalosti lexika. Vlastní výzkumný projekt pak spočívá v pozorování (observace ve třídách angličtiny v r. 2011-2012) a zejména v rozsáhlém dotazníkovém šetření (realizovaném v r. 2012), které zkoumá názory, postoje, potřeby a preference u studentů prezenčních kurzů v Kabinetu studia jazyků, ÚJČ, AVČR, v.v.i. Data byla sebrána celkem od 473 studentů cizích jazyků (různé úrovně jazykové pokročilosti), z nichž studentů angličtiny je celkem 374, a tito tvoří základní vzorek pro podrobné analýzy. Základními výzkumnými otázkami bylo: (1) Jak studenti vnímají čas věnovaný výuce poslechu v prezenčním kurzu? (2) Jak učitelé používají předposlechovou fázi? (3) Jak vnímají studenti užitečnost (nadbytečnost) předposlechu pro porozumění? (4) Které předposlechové techniky vnímají studenti jako nejefektivnější pro poslech s porozuměním? Výsledky ukázaly, že z pohledu dospělých studentů angličtiny (1) by měla výuka poslechu v prezenčním kurzu obecné angličtiny tvořit více času (přání studentů je 30% času výuky ve třídě), (2) učitelé netráví předposlechem příliš mnoho času (průměrně pod 4 minuty), (3) většina studentů považuje předposlechovou fázi za „rozhodně užitečnou“, a (4) za nejefektivnější předposlechové techniky považují studenti techniky zaměřené na lexikum (brainstorming lexika k tématu a prezentace klíčových slov učitelem). Tyto výsledky byly naměřeny napříč jazykovými úrovněmi (A1-C), ale nastíněné tendence se nejdůrazněji projevily u nižších jazykových úrovní. Didaktické principy a doporučení jsou formulována pro výuku poslechu u studentů jazykové úrovně A2-B1, kde se prokázaly jako nejvíce relevantní.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The Pre-listening Stage in L2 Listening Instruction to A2 - B1 Adult Learners By Hana Ždímalová This dissertation deals with listening instruction to adult EFL learners in the Czech Republic and the phenomenon of pre-listening, which is currently under-researched. It examines adult EFL students’ perspectives and perceptions of listening instruction and of the inclusion of different pre-listening techniques, particularly at CEFR A2-B1 proficiency levels. The theoretical part of the study focuses on current developments in listening research and the historical context of the development of listening instruction in classical FLT methodology. The pre-listening stage has been integral to L2 listening instruction since the beginning of Communicative Language Teaching. However, some controversial issues have recently been raised. For example, teachers are sometimes suspected of spending too much time on the pre- listening stage (Field 2002; 2008) and the overall usefulness of previewed comprehension questions in testing listening has been challenged (Sherman 1997). Moreover, adult students’ listening needs and their perceptions of listening instruction have not yet been thoroughly researched (Graham 2006; Graham and Macaro 2008). This study argues that we should ask the students about their perceptions because we assume that learners and their needs determine how effective listening instruction and the pre-listening stage will be. The dissertation was inspired by a quantitative study of learners’ needs (a 2006 survey of one hundred learners at A1-A2 levels) and a 2008 qualitative inquiry (semi-structured interviews with A2 learners), which identified speaking, listening and vocabulary as preferred areas for learners’ improvement in general English courses (Ždímalová 2009a). It draws on initial 2011-2012 classroom observations and primarily on a 2012 quantitative inquiry based on a large-scale online survey conducted at the Department of Language Studies, ICL, Academy of Sciences of the Czech Republic. The survey was carried out with adult students of face-to- face courses in order to learn about their opinions, attitudes, needs, and preferences regarding listening instruction and pre-listening techniques. Altogether, data were collected from 473 foreign language learners (at varying levels of proficiency); the sample focused on 374 EFL learners. The empirical study focuses mainly on four research questions: 1) How do students perceive the time devoted to listening instruction in their EFL courses? 2) How do teachers use the pre- listening stage? 3) How do students perceive the usefulness (or otherwise) of pre-listening for listening comprehension? 4) Which pre-listening techniques are perceived as the most effective for listening comprehension from the students’ perspectives? The dissertation findings (i.e. classroom observations and the 2012 survey results) confirm that, according to adult learners, (1) listening instruction should be allocated more time in the course / curriculum (approx. 30% of class time), (2) teachers do not overuse the pre-listening stage (pre-listening takes approx. 4 minutes), and (3) the pre-listening stage is considered ‘definitely useful’ by the majority of the students. The findings also indicate that (4) the most effective pre-listening techniques are deemed to be those that focus on lexis (brainstorming topical lexis and pre-teaching less familiar key words). These findings apply to all levels of proficiency but appeared to be particularly important for lower-proficiency levels. Implications from the study for teaching listening to adult EFL learners at A2-B1 proficiency levels are drawn.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Ždímalová, Ph.D. 1.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Ždímalová, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Ždímalová, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Hana Ždímalová, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc. 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. 59 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 234 kB