velikost textu

Ordering, transport and rotational dynamics of adsorbed carbon dioxide in metal-organic framework Zn2(BDC)2(DABCO)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ordering, transport and rotational dynamics of adsorbed carbon dioxide in metal-organic framework Zn2(BDC)2(DABCO)
Název v češtině:
Uspořádání, transport a rotační dynamika adsorbovaného oxidu uhličitého v metalo-organické síti Zn2(BDC)2(DABCO)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Mikuláš Peksa
Školitel:
doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D.
Oponenti:
Doc. Ing. Roman Bulánek, PhD.
RNDr. Martin Dračínský, Ph.D.
Konzultanti:
RNDr. Milan Kočiřík, CSc.
Dr. rer. nat. habil. Frank Stallmach
Id práce:
107008
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (4F4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
31. 10. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
difúze, pórovitý materiál, PFG NMR
Klíčová slova v angličtině:
diffusion, porous material, PFG NMR
Abstrakt:
Abstrakt: Práce analyzuje dynamiku oxidu uhličitého adsorbovaného v krystalech anizotropní metalo-organické sítě Zn2(BDC)2(DABCO). Využívá metod nukleární magnetické rezonance, konkrétně měření 13C spektra, metody PFG a měření podélných relaxačních dob. Experimentální data jsou porovnána s výpočtem molekulární dynamiky. Práce poskytuje teoretický model pro vysvětlení teplotní závislosti residuální anizotropie chemického posunu pozorovaného ve spektrech. Je popsána metoda měření difúzní anistropie vycházející ze změny tvaru 13C spekter. S použitím Redfieldovy teorie určuje teoretický průběh závislosti podélné relaxační doby na teplotě. Ze získaných dat jsou určeny časy charakterizující dynamické procesy probíhající na škále pikosekund, které určují dynamiku tekutiny jako celku. 1
Abstract v angličtině:
Abstract: The work analyzes the dynamics of carbon dioxide adsorbed in crystals of anisotropic metalo-organic frameworks Zn2(BDC)2(DABCO). It utilizes nuclear magnetic resonance methods, namely, the 13C spetroscopy, the PFG method and the measurement of longitudinal relaxation times. Experimental data are compared with calculation of molecular dynamics. The thesis provides a theoretical model for explaining the temperature dependence of the residual anisotropy of the chemical shift observed in the spectra. The method of measuring diffusion anistropy based on the change of the shape of the 13C spectra is described. The work determines the theoretical course of dependence of the longitudinal relaxation time on temperature using Redfield’s theory. Times characterizing dynamic processes running on a picosecond scale that determine the dynamics of the fluid as a whole are evaluated from the data. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Mikuláš Peksa 6.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Mikuláš Peksa 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Mikuláš Peksa 37 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D. 240 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Ing. Roman Bulánek, PhD. 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martin Dračínský, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. 156 kB