velikost textu

Zjišťování a hodnocení kvality, efektivity a dopadů dalšího vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zjišťování a hodnocení kvality, efektivity a dopadů dalšího vzdělávání
Název v angličtině:
Looking into and Evaluation Quality, Efficiency and Effects of Further Education
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Hana Žufanová, Ph.D.
Školitel:
doc. Mgr. Milan Beneš, Dr.
Oponenti:
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
doc. PaedDr. Mária Pisoňová, Ph.D.
Id práce:
106995
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Andragogika (XAND)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 12. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
andragogika, kvalita vzdělávání, hodnocení výsledků vzdělávání, metody zjišťování zpětné vazby, netody zjiš´továníé kvality
Klíčová slova v angličtině:
andragogy, quality of education, assessment results of education, methods that gain a feeback, methods that gain a quality
Abstrakt:
Abstrakt Zjišťování a hodnocení kvality, efektivity a dopadů dalšího vzdělávání Tato disertační práce se zaměřuje na popis a porovnání metod získávání zpětné vazby o kvalitě vzdělávání dospělých. Zabývá se jednak institucemi, které celoživotní vzdělávání poskytují a jednak institucemi/organizacemi (úřady veřejné správy a školami), které svoje zaměstnance do kurzů celoživotního vzdělávání posílají. V teoretické části disertace je provedena komparace analýza a zhodnocení přístupů ke zjišťování zpětné vazby o kvalitě a efektivitě vzdělávání z pohledu poskytovatele i odběratele služby. Výzkumná část se zabývá analýzou zpětné vazby o kvalitě celoživotního vzdělávání v 50 institucích, které vzdělávání poskytují a 340 institucích/organizacích, které se zabývají vzděláváním svých pracovníků. Z těchto 340 institucí/organizací je 32 orgánů veřejné a státní správy a 308 dalších organizací veřejného sektoru (školy a účelové organizace). V této části práce je uvedeno, jak tuto problematiku řeší a jaké jsou silné a slabé stránky zvolených přístupů. V závěrečné části jsou shrnuta zjištění a uvedena doporučení a náměty.
Abstract v angličtině:
Abstrakt Looking into and Evaluation Quallity, Efficiency and Effects of Further Education A thesis centers upon description and comparison of methods that gain a feedback in the field of the quality of further education. It considers both institutions providing further education and institutions/organisations (e.g. schools, offices of public administration) representing source of participants of further education courses. A theoretical part the thesis compares well known methods reporting on the quality and effectivity of further education in a view of both a provider and a customer. A research aims for an analysis of gaining a feedback in the field of further education from 50 providing institutions and 340 institutions/organizations in a role of a customer. Those 340 institutions/organizations include 32 offices of public administrative and another 308 publicly figuring organizations (e.g. schools). This part of the thesis also presents positives and negatives of chosen methods. A conclusion of the thesis summarizes findings and provides recommendations for both surveyed groups.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Hana Žufanová, Ph.D. 829 kB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Hana Žufanová, Ph.D. 473 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Hana Žufanová, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Hana Žufanová, Ph.D. 5 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Hana Žufanová, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Milan Beneš, Dr. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. 200 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Mária Pisoňová, Ph.D. 200 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 180 kB