velikost textu

Konzervativní léčba akutní nekrotizující pankreatitídy a využití enterální výživy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konzervativní léčba akutní nekrotizující pankreatitídy a využití enterální výživy
Název v angličtině:
Conservative Treatment of Acute Pancreatitis and Use of Enteral Nutrition
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Vojtěch Česák, Ph.D.
Školitel:
Prof.MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
Oponenti:
Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.
Id práce:
106851
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
I.interní klinika (14-310)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 10. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Akutní pankreatitida, těžká akutní pankreatitida, enterální výživa, pankreatická dieta
Klíčová slova v angličtině:
Acute pancreatitis, severe acute pancreatitis, enteral nutrition, pancreatic diet
Abstrakt:
Akutní pankreatitida je onemocnění, které se vyskytuje v lehké nebo závažné formě. Incidence za posledních několik let narůstá. Léčba musí být v závažných případech komplexní a výživa je jedním ze základních pilířů. Enterální a parenterální výživa v akutní fázi je dostatečně zdokumentovaná a zahrnutá do řady guidelines. Postavení per os příjmu těsně po odeznění akutní fáze těžké akutní pankreatitidy je však kontroverzní. Cílem naší disertační práce je ukázat výsledky monocentrické prospektivní randomizované studie, kdy jsme srovnávali bezpečnost a efektivitu per os příjmu v porovnání s enterální výživou u pacientů s těžkou akutní pankreatitidou, a to jak během hospitalizace těsně po odeznění akutní fáze onemocnění, tak po dimisi v dlouhodobém časovém horizontu. Pacienti s těžkou akutní pankreatitidou byli randomizováni do dvou skupin (enter. výživa vs. per os příjem), nejpozději 14. den hospitalizace byla zahájena nutriční podpora zvoleným způsobem. Sledována byla tolerance výživy, výskyt komplikací, délka hospitalizace, vývoj nutričních parametrů a hmotnosti. Pacienti se signifikantně nelišili v délce hospitalizace ani v počtu komplikací jak během hospitalizace, tak v horizontu 1 roku po dimisi. Byl pozorován signifikantně rychlejší nárůst nutričních parametrů u skupiny enterální výživy. V disertační práci je shrnuta naše prospektivní randomizovaná studie, která prokazuje stejnou bezpečnost a efektivitu per os příjmu a enterální výživy u pacientů s těžkou akutní pankreatitidou.
Abstract v angličtině:
Acute pancreatitis is a disease which can present in a mild or severe form. In the last few years, the incidence of acute pancreatitis has been steadily rising. The treatment of severe cases is complex and nutrition is one of the key treatment factors. Enteral and parenteral nutrition are documented parts of acute phase treatment included in many guidelines. However, there is a controversy about the timing of initiation of peroral nutrition after the acute phase of severe pancreatitis has resolved. This dissertation shows the results of monocentric prospective randomized trial which compares the safety and effectivity of peroral nutrition compared to enteral nutrition in patients with severe acute pancreatitis during hospitalization as well as in long term after hospital discharge. Patients with severe acute pancreatitis were randomized into two groups - enteral nutrition versus peroral nutrition. The randomized nutrition strategy was initiated within the first 14 days of hospitalization. We monitored the length of hospital stay, tolerance of nutrition, complications, body weight and nutrition parameters. The two groups did not differ significantly in the length of hospital stay. The number of complications was similar between the groups, there was no significant difference in the rate of acute complications during the hospitalization and long-term complications up to 1 year after discharge. There was a significantly faster rise of laboratory nutrition parameters towards normal limits in the group receiving enteral nutrition. Dissertation presents our prospective randomized trial. The safety and effectivity of peroral nutrition and enteral nutrition in patients with severe acute pancreatitis was comparable.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Vojtěch Česák, Ph.D. 1.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Vojtěch Česák, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Vojtěch Česák, Ph.D. 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof.MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. 349 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA 256 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc. 1.03 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 993 kB