velikost textu

Biokompatibilita peritoneálních dialyzačních roztoků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biokompatibilita peritoneálních dialyzačních roztoků
Název v angličtině:
Biocompatibility of Peritoneal Dialysis Solutions
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Anna Procházková Pöpperlová, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Karel Krejčí, Ph.D.
doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
Id práce:
106850
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
I.interní klinika (14-310)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
peritoneální dialýza – degradační produkty glukózy – pokročilé produkty glykace – peritoneální mezoteliální buňky – CA 125 – interleukin - 6
Klíčová slova v angličtině:
peritoneal dialysis - glucose degradation products - advanced glycation end - products - peritoneal mesothelial cells - CA 125 - interleukin - 6
Abstrakt:
ABSTRAKT Peritoneální dialýza (PD) je metodou náhrady funkce ledvin využívající peritonea jako dialyzační membrány. PD roztoky indikované k odstraňování dusíkatých katabolitů, excesivní plazmatické tekutiny, korekci elektrolytových poruch a acidobáze jsou vyvíjeny s ohledem na udržení homeostázy a obranyschopnosti peritonea a jsou vyvíjeny tak, aby vyvolávaly co nejnižší lokální a systémovou zánětlivou odpověď. Vlivem chronického působení PD roztoků na peritoneum dochází k jeho přestavbě s pozdější případnou ztrátou schopnosti ultrafiltrace. Za pozdní komplikace a přestavbu peritonea jsou nejvíce zodpovědné vysoké koncentrace glukózy obsažené v PD roztocích a dále přítomnost a vznik degradačních produktů glukózy (GDP) a pokročilých produktů glykace (AGEs) reagujících v peritoneální dutině. Cílem naší dizertační práce je v první části sledování různých PD roztoků s rozdílným obsahem glukózy a GDP a pomocí ligandů pro receptor AGEs se vyjádřit k jejich systémovým účinkům a nalézt PD roztoky s nejvyšší biokompatibilitou. V této části popisujeme konvenční glukózové roztoky, roztoky s nízkou zátěží glukózy a GDP a PD roztoky na bázi polymeru glukózy (icodextrin) a sledujeme hladiny solubilního receptoru pro AGEs (s – RAGE) a jeho ligand, nově identifikovaného extracelulárního ligandu pro receptor RAGE (EN – RAGE) a high - mobility group box - 1 proteinu (HMGB – 1) v plazmě a dialyzátu a hledáme souvislosti mezi sledovanými ligandy a systémovými markery zánětu a vlastnostmi peritonea. V této části jsme prokázali, že pacienti léčení v PD režimu s nižší zátěží GDP vykazovali nižší plazmatické hladiny prozánětlivých ligand EN – RAGE a HMGB – 1, to znamená, že můžeme tvrdit, že tyto roztoky vyvolávají nižší lokální zánětlivou odpověď a jsou spojeny s nižší tvorbou AGEs v systémové cirkulaci. V další části pak pomocí sledování buněčné populace v dialyzátu sledujeme vliv icodextrinového PD roztoku na mezoteliální buněčnou masu a pozorujeme vztah změn buněčné populace k zánětlivým markerům (IL - 6) a markeru mezoteliální masy (CA 125). V této části jsme u icodextrinového PD roztoku prokázali korelaci mezi hladinami CA 125 a markery zánětu, což si vysvětlujeme aktivací intraperitoneální inflamace zvyšující produkci CA 125 u mezoteliálních buněk peritonea. Naše poznatky by se do budoucna mohly uplatnit např. při využití EN – RAGE a HMGB -1 jako citlivých ukazatelů biokompatibility, při prokázaném úzkém vztahu s markery zánětu, a k nasměrování dalšího výzkumu směrem k hledání nových, spolehlivějších markerů mezoteliální masy, které by přesněji reflektovaly biokompatiblitu PD roztoků.
Abstract v angličtině:
SUMMARY Peritoneal dialysis (PD) is a form of renal replacement therapy using the peritoneum as a dialysis membrane. PD solutions employed to remove nitrogen metabolites and excess plasma fluid, and to restore electrolyte and acid-base balance are being developed to minimize local and systemic inflammatory responses while maintaining peritoneal homeostasis and host defense. The effect of chronic action of PD solutions on the peritoneum results in its remodeling and, possibly, eventual loss of peritoneal ultrafiltration capacity. Factors most responsible for late complications and peritoneal remodeling include high glucose levels in PD solutions, and the presence and formation of glucose degradation products (GDP) and advanced glycation end - products (AGEs) in the peritoneal cavity. The aim of our study described in this dissertation was to test various PD solutions with different glucose content and GDP and, using AGEs receptor ligands, to define their systemic effects and identify PD solutions with highest biocompatibility. This part of the dissertation characterizes conventional glucose - based solutions, low - glucose and GDP load solutions as well as glucose polymer (icodextrin) - based PD solutions while determining the plasma and dialysate levels of soluble receptor for AGEs (s - RAGE) and its ligands, extracellular newly identified receptor for AGE (EN - RAGE) and high - mobility group box - 1 protein (HMGB - 1) in our search for any associations between the above ligands and systemic markers of inflammation on the one hand, and peritoneal characteristics on the other. In part 1 of our study, patients receiving low - GDP load PD solutions were shown to have lower plasma levels of pro - inflammatory EN - RAGE and HMGB - 1 ligands, the implication being these solutions induce a smaller local inflammatory response and are associated with lower rates of AGEs production in the systemic circulation. In another part of our study we investigated, using a dialysate cell population, the effect of icodextrin - based PD solution on mesothelial cell mass, and the relation of changes in the cell population to inflammatory markers (IL - 6) and a mesothelial mass marker (CA 125). In this part of the study we demonstrated, using the icodextrin - based PD solution, a correlation between CA 125 and inflammatory markers that could be possibly explained by intraperitoneal inflammation enhancing CA 125 production by peritoneal mesothelial cells. Based on our findings and given their strong correlation with inflammatory markers, EN - RAGE and HMGB - 1 could possibly serve as sensitive markers of biocompatibility and help guide future search for novel, more reliable mesothelial mass markers that would more closely reflect the biocompatibility of PD solutions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Anna Procházková Pöpperlová, Ph.D. 857 kB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Anna Procházková Pöpperlová, Ph.D. 395 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Anna Procházková Pöpperlová, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Anna Procházková Pöpperlová, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D. 528 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Karel Krejčí, Ph.D. 1.93 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc. 1.84 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 402 kB