velikost textu

Regenerace jaterního parenchymu pomocí aplikace hematopoetických progenitorových buněk po embolizaci portálního řečiště u nemocných s primárně inoperabilními metastázami kolorektálního karcinomu do jater.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regenerace jaterního parenchymu pomocí aplikace hematopoetických progenitorových buněk po embolizaci portálního řečiště u nemocných s primárně inoperabilními metastázami kolorektálního karcinomu do jater.
Název v angličtině:
Liver Regeneration with aplication of hematopoetic stem cells after portal vein embolization in pacients with primary inoperative colorectal liver metastases
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Jakub Fichtl, Ph.D.
Školitel:
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.
doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D.
Id práce:
106843
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Klinika chirurgická (14-400)
Program studia:
Chirurgie (P5116)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 1. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
jaterní regenerace, embolizace portální žíly, kmenové buňky
Klíčová slova v angličtině:
Liver regeneration, Portal vein embolization, stem cells
Abstrakt:
Abstrakt Úvod: Důvodem nemožnosti provést resekci jater pro metastázy kolorektálního karcinomu je většinou nedostatečný zbytek jaterního parenchymu po jaterní resekci (future liver remnant volume - FLRV). Současnou standardní metodou zvýšení FLRV je embolizace větve portální žíly (PVE) na straně nádoru, a pak odloženě po hypertrofii neembolizovaného laloku resekce jater. Bohužel u některých pacientů nedochází k nárůstu objemu jater i přes dokonale provedenou PVE. U jiných dochází během doby potřebné k hypertrofii k progresi metastatického postižení. Proto se snažíme nalézt vhodný způsob, jak podpořit růst zbylého jaterního parenchymu a urychlit hypertrofii druhostranného jaterního laloku. Urychlením regenerace chceme zabránit možnému růstu nádoru v jaterním parenchymu. Z našich předchozích zkušeností (IGAMZ NS 10240) vyplývá, že nadějí je cesta aplikace hematopoetických progenitorových buněk (HPC – adultních kmenových buněk) po předchozí PVE do neembolizované větve portální žíly. Tyto buňky nejen urychlují jaterní regeneraci, ale i zlepšují jaterní funkce, což je důležité zejména u nemocných po neadjuvantní chemoterapii (steatohepatitida či steatofibróza) a s primárně poškozeným parenchymem (steatóza, cirhóza). Cíle projektu: Hlavním cílem práce je snaha o zvýšení operability nemocných s metastázami kolorektálního karcinomu do jater pomocí nové metody urychlení regenerace jater pomocí aplikace kmenových buněk. Druhým cílem je objektivizovat vliv PVE a nové metody PVE a aplikace HPC na nemocné, zda jsou tyto metody pro nemocného bezpečné a nepředstavují riziko časné či pozdní progrese nádoru. Dalším cílem projektu je zhodnotit vliv předoperačních hladin růstových faktorů na růst FLRV nebo možnou progresi nádoru, a tím zhodnotit možnou prognózu nemocného stran úspěšnosti radikálního chirurgického výkonu a naopak zjistit jaké faktory ukazují spíše na progresi nádorového onemocnění v játrech. Tento projekt je v ČR ojedinělý a navazuje na zkušenosti získané předchozími grantové projektyv rámci Chirurgické kliniky FN Plzeň. Hlavním cílem práce zůstává snaha o zvýšení operability nemocných s metastázami kolorektálního karcinomu do jater provedením nové metody urychlení regenerace jater pomocí aplikace kmenových buněk. Metodika: Retrospektivně jsme zhodnotili skupinu primárně inoperabilních nemocných, u kterých jsme použili k hypertrofii jaterního parenchymu kombinaci dvou metod a to PVE a aplikace kmenových buněk. Tuto skupinu jsme následně ještě porovnali se skupinou nemocných (též 18 pacientů), kde ve stejném časovém intervalu byla použita k hypertrofii jaterního parenchymu jen samotná PVE. V přesně daných časových intervalech jsme stanovovali hodnoty interleukinů a růstových faktorů v krevním séru. Tyto hodnoty jsme následně statisticky zpracovali. Studie probíhala od čevna 2010 do prosince 2014. Výsledky: Průměrný věk nemocných v době provedení PVE s aplikací HPC. byl 64 let. V zastoupení pohlaví převládali muži (13 tj. 72 %) k ženám (5 tj. 28 %). Zásadním ukazatelem pro nás byly hodnoty hypertrofie jaterního parenchymu před PVE. Celkový objem jater (TLV) byl 1719 ml (866-2121 ml). Průměrnou hodnotou FLRV bylo 539 ml (179-880 ml), tedy 31 % (19-45 %). TLV se po PVE a aplikaci HPC příliš nezměnil (1721 ml). Naopak výrazně se změnila hodnota FLRV, před resekcí byla 698 ml (o 30 %) tj. 41 % TLV. Radikální operaci postoupilo 14 nemocných, po PVE a aplikaci HPC jsme tedy byli schopni provést radikální výkon u celkem 77 % nemocných. Z růstových faktorů jsme zjistili statistickou významnost pro růst metastáz u IL8 a TGFα, pro FLRV u IL2, IL8, IGF a EGF, pro předpokládanou úspěšnost resekce pak u EGF, HGF, VEGF, IGF, IL 2, IL6, IL8 a TGFα. Závěr: Přes malé počty nemocných můžeme říci, že embolizace portální žíly a aplikace hematopoetických kmenových buněk je novou, relativně bezpečnou a nadějnou metodou pro indikovanou skupinu nemocných s generalizací kolorektálního karcinomu do jater.
Abstract v angličtině:
Summary Introduction: The reason for the inability of performing the liver resection for colorectal carcinoma metastasis is usually insufficient remnant liver parenchyma after liver resection (future liver remnant volume - FLRV). The current standard method of increasing FLRV is the embolization of the branch of portal vein (portal vein embolization - PVE) on the side of the tumor, and then suspended after hypertrophy of the non-embolised lobe liver resection. Unfortunately, there are some patients who do not increase liver volume despite perfectly executed PVE. Besides that, FLRV occurs during the time necessary for hypertrophy progression of metastatic disease. Therefore, we are trying to find the appropriate way to encourage the growth of remaining liver parenchyma and accelerate hypertrophy of the contralateral liver lobe. From our previous experience (IGA MZ NS 10240), it is possible to be optimistic that there hope is the way of hematopoietic progenitor cells (HPC - adult stem cells) after previous PVE to non-embolised branches of the portal vein. These cells do not only accelerate liver regeneration, but are also able to improve its function (function of the liver) which is especially important for patients after neoadjuvant chemotherapy (steatohepatitis or steatofibrosis), and for patients with primarily damaged parenchyma (steatosis, cirrhosis). Goals of the project: The main goal is the effort to increase the operability of colorectal liver metastases by a new method which accelerates liver regeneration with the use of stem cells. The second goal is to objectify the impact of PVE and of the new method PVE and applications of HPC on diseased livers, and to determine whether these methods are safe for the patient and do not pose a risk of early or late tumor progression. Another goal of the project is to evaluate the effect of preoperative levels of growth factors on the growth of the FLRV or possible tumor progression, and thereby evaluate the potential patient´s prognosis through successful radical surgery and vice-versa to determine what factors indicate tumor progression in the liver. This project is unique to the Czech Republic and builds on the experience gained from previous grant projects within the Department of Surgery at the University Hospital in Pilsen. The main objective remains the effort to increase the operability of patients with metastatic colorectal carcinoma to the liver by performing the new method of accelerating liver regeneration by using stem cells. Methodology: We reviewed retrospectively the group of primarily inoperable patients in whom we used to hypertrophy of the liver parenchyma combination of the two methods and that PVE and application of stem cells. This group was subsequently been flattened with the group of patients (18 patients also), wherein the same time interval was used to hypertrophy of the liver parenchyma only the PVE. In exact time intervals were determined the values of the interleukins and of the growth factors. These values were statistically processed. The study ran from June 2010 to December 2014. Results: The average age of patients the in the date of implementation PVE was 64 years. The gender representation was dominated by men (13-72%) to women (5- 28%). A key indicator for us were the values hypertrophy of the liver parenchyma before PVE with HPC. The total liver volume (TLV) was 1719 ml (866-2121 ml). FLRV average value was 539 ml (179-880 ml), 31% (19-45%). TLV has not changed much after PVE and after the application of HPC (1721 ml). In contrary the value of FLRV has been significantly changed, before the resection was 698 ml (30%), i.e. 41% of the TLV. Radical surgery was proceeded by 14 patients after PVE and application HPC, so we were able to perform radical surgery in a total of 77% of the patients. From growth factors, we found a statistical significance for the growth of metastases in IL8 and TGFα for FLRV at IL2, IL8, IGF and EGF for the predicted percentage resection then with EGF, HGF, VEGF, IGF, IL-2, IL6, IL8 and TGFα. Conclusion: Despite the small number of patients we may say that the portal vein embolization and application of hematopoietic stem cell is the new, relatively safe and promising method for exactly indicated patients with primary non-resectable colorectal liver metastases.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Jakub Fichtl, Ph.D. 3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Jakub Fichtl, Ph.D. 299 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Jakub Fichtl, Ph.D. 250 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. 419 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc. 2.58 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D. 3.28 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 754 kB