velikost textu

Chirurgické možnosti léčby degenerativního onemocnění thorakolumbální páteře: Význam morfologických a klinických klasifikací stenózy bederní páteře v předoperační rozvaze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chirurgické možnosti léčby degenerativního onemocnění thorakolumbální páteře: Význam morfologických a klinických klasifikací stenózy bederní páteře v předoperační rozvaze
Název v angličtině:
The Surgical Treatment Options in Thoracolumbar Spine Degeneration: The Importance of Morphological and Clinical Classifications in Preoperative Decision Making
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. David Bludovský, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.
prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.
Id práce:
106839
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Neurochirurgická klinika (14-490)
Program studia:
Chirurgie (P5116)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lumbální spinální stenóza – bederní páteř – magnetická rezonance – chirurgická léčba
Klíčová slova v angličtině:
lumbar spinal stenosis - lumbar spine - magnetic resonance - surgical treatment
Abstrakt:
Chirurgické možnosti léčby degenerativního onemocnění thorakolumbální páteře: Význam morfologických a klinických klasifikací stenózy bederní páteře v předoperační rozvaze David Bludovský Abstrakt: Cíl: Primárním cílem naší práce bylo zhodnotit korelaci mezi subjektivními obtížemi, klinickým nálezem a obrazem na magnetické rezonanci (MR) u pacientů, operovaných pro symptomatickou lumbální spinální stenózu (LSS). Sekundárním cílem bylo potenciální využití těchto vztahů při rozvaze k operačnímu řešení. Soubor a metodika: Do studie byli zařazeni pacienti operovaní pro lumbální spinální stenózu v letech 2009–2010. Subjektivní obtíže jsme hodnotili pomocí Oswestry Disability Index (ODI), klinické symptomy klasifikací modifikovaným Skóre neurologického postižení pro lumbální spinální stenózu (mNIS-LSS). Na MR jsme měřili plochu kanálu páteřního, plochu durálního vaku a sedimentační klasifikaci. Korelační analýzou na hladině významnosti p <0,05 jsme otestovali vztahy mezi jednotlivými kategoriemi. Zařazeno bylo 61 pacientů s mediánem věku 67 let. Celkem jsme hodnotili 162 spinálních segmentů. Výsledky: Medián hodnot ODI byl 48. Korelační koeficienty pro kategorie ODI, mNIS-LSS a grafických nálezů byly nižší než 0,5. Korelační koeficienty vyšší než 0,5 byly mezi jednotlivými způsoby měření LSS na MR zobrazení. Závěry: Ve skupině pacientů indikovaných k operačnímu výkonu pro symptomatickou lumbální spinální stenózu jsme neprokázali statisticky významný vztah mezi subjektivními obtížemi pacienta, neurologickým nálezem a MR zobrazením. Statisticky významné korelace jsou mezi zvolenými technikami měření LSS na MR. Pro běžné užití je nejsnazší z nich je sedimentační klasifikace podle Schizase. Klíčová slova: lumbální spinální stenóza – bederní páteř – magnetická rezonance – chirurgická léčba
Abstract v angličtině:
The surgical treatment options in thoracolumbar spine degeneration: The importance of morphological and clinical classifications in preoperative decision making David Bludovský Abstract: Objective: The aim of our study was to investigate the relations between subjective difficulties, clinical findings and the MR imaging in patients who have been operated for symptomatic lumbar spinal stenosis (LSS), and the possibility of using these relations for surgical treatment decision. Methods: Patients operated for lumbar spinal stenosis in 2009-2010 were included in the study. Subjective difficulties were assessed using the Oswestry Disability Index (ODI), the clinical symptoms with the modified Neurological Impairment Score for Lumbar Spinal Stenosis (mNIS-LSS). We measured the spine canal area, dural sac area, and nerve root sedimentation classification on MR. By correlation analysis at significance level p <0.05, we tested the relations between these categories. 61 patients with a median age of 67 were included. Overall, we evaluated 162 spinal segments. Results: Median of ODI values were 48. Correlation coefficients for ODI, mNIS-LSS and graphical findings were less than 0.5. Correlation coefficients greater than 0.5 were between all the MR measurement methods. Conclusions: In the group of patients indicated for surgery for symptomatic lumbar spinal stenosis, we have not found a statistically significant correlations between subjective patient difficulties, neurological findings and MR imaging. Statistically significant correlations are among the selected LSS measurement techniques for MR. For common use, the easiest of them is nerve root sedimentation classification according to Schizas. Key words: lumbar spinal stenosis - lumbar spine - magnetic resonance - surgical treatment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. David Bludovský, Ph.D. 3.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. David Bludovský, Ph.D. 266 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. David Bludovský, Ph.D. 11 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. 511 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc. 1.34 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc. 1.62 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. 153 kB