velikost textu

Morfologie a funkční charakteristiky lidských gamet - možnosti klinického uplatnění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Morfologie a funkční charakteristiky lidských gamet - možnosti klinického uplatnění
Název v angličtině:
Morphology and Functional Characteristics of Human Gametes - the Potencial Clinical Application
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Miroslava Čedíková, Ph.D.
Školitel:
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D.
MUDr. Lucie Hubičková-Heringová, PhD.
Id práce:
106830
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Ústav histologie a embryologie (14-40)
Program studia:
Anatomie, histologie a embryologie (P5112)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Snížená plodnost je rostoucím problémem celé populace fertilního věku. V současné době postihuje 10 – 15% párů, asi 10% z nich nedokážeme zatím pomoci žádnou z metod asistované reprodukce. Na významu tak získává snaha o identifikaci nových prognostických markerů, které by napomohly ke zvýšení efektivity léčby neplodnosti. První část práce je zaměřena na studium hladin vybraných hormonů a markerů oxidačního stresu ve folikulární tekutině u žen trpících neplodností v porovnání se zdravými a plodnými dárkyněmi oocytů. Stanovována byla hladina prolaktinu, volného T3 a T4 hormonu, homocysteinu, malonyldialdehydu, glutathionperoxidázy a celkové antioxidační kapacity. Navazující část práce je věnována rozdílu těchto parametrů u žen s normálním body mass indexem (BMI) s ženami trpícími nadváhou. Druhá polovina práce je zaměřena na mužský faktor neplodnosti a věnuje se stanovení respirační aktivity mitochondrií spermií s normální a sníženou pohyblivostí a možnostmi jejího ovlivnění pomocí propolisu. Respirační aktivitu spermií jsme měřili na dvoukanálovém oxygrafu Oroboros. Výsledky analýz prokázaly statisticky signifikantně vyšší hladiny prolaktinu a volného T4 hormonu ve folikulární tekutině u žen s poruchou plodnosti oproti skupině zdravých plodných dárkyň oocytů. U homocysteinu tomu bylo naopak, studie prokázala statisticky signifikantně vyšší hladiny ve folikulární tekutině u zdravých plodných žen. Nalezena byla signifikantně nižší hladina glutathionperoxidázy u skupiny žen s nadváhou. V úspěšnosti dosažení těhotenství se ženy s normálním BMI a ženy trpící nadváhou od sebe významně nelišily. Ve studiích věnovaným lidským spermiím byla nalezena v asthenozoospermatických vzorcích signifikantně snížená aktivita komplexu I. Ve vzorcích ošetřených propolisem došlo ke zmírnění poklesu progresivní motility v čase. U těchto vzorků byla pozorována i signifikantně vyšší spotřeba kyslíku v přítomnosti ADP a substrátů komplexů I a II. Naše studie potvrzuje, že folikulární tekutina a látky v ní obsažené hrají klíčovou roli v regulaci reprodukčních procesů. Další studium dárkyň oocytů a jejich podrobnější srovnání s neplodnými pacientkami s různými gynekologickými příčinami poruch plodnosti bude přínosem pro objasnění patofyziologických mechanismů regulujících plodnost. Výsledky další studie naznačují, že na snížené pohyblivosti spermií by se mohl podílet i zvýšený únik protonů z mitochondriální matrix, který vede ke snížené efektivitě fosforylačního procesu. Lepší charakterizace mužských zárodečných buněk, ať zcela zdravých či s postiženou motilitou, nám pomůže lépe pochopit proces fyziologického oplodnění a napomůže i ve výběru té nejvíce životaschopné spermie pro léčbu neplodnosti metodami asistované reprodukce.
Abstract v angličtině:
Abstract Reduced fertility is a growing problem trough the population in fertile age. It currently affects 10-15% of couples; any method of assisted reproduction cannot help 10% of them. The effort to identify new prognostic markers that would help to improve the effectiveness of treatments of infertility assumes increasing significance. The first part of this publication is focused on the study of levels of selected hormones and markers of oxidative stress in follicular fluid of women with diagnosis of infertility compared to healthy and fertile donors of oocytes. Levels of prolactin, free T3 and T4 hormone, homocysteine, malonydiladehyd, glutathione peroxidase and total antioxidant capacity and were analyzed. Next part is devoted to the difference between these parameters in women with normal body mass index (BMI) compared to women suffering from overweight. The second half of this work is focused on the male factor of infertility. The aim of our study was to determine comprehensively mitochondrial respiratory activity of sperm with normal and reduced motility and to evaluate the impact of propolis on human sperm motility. Respiratory activity of sperm was measured using oxygraph Oroboros. The results showed significantly higher levels of prolactin and free T4 hormone in follicular fluid of infertile women in comparison to the group of healthy fertile oocyte donors. On the contrary, the study showed significantly higher homocysteine level in the follicular fluid of healthy fertile women. We observed significantly lower levels of glutathion peroxidase in the group of overweight women. The pregnancy success rate with women with normal BMI and overweight women did not differ significantly from each other. In studies dealing with determination of oxygen consumption by human sperm, asthenozoospermatic samples displayed significantly reduced activity of complex I. In samples treated with propolis, progressive motility was preserved in time. In these samples, oxygen consumption in the presence of adenosine diphosphate and substrates of the Complex I and Complex II were significantly increased. Our study confirms that follicular fluid and its substances play a key role in the regulation of reproductive processes. Further study of oocyte donors and their detailed comparison with infertile patients with various gynecological causes of infertility will be beneficial further to clarify the pathophysiological mechanisms regulating fertility. The results of the study formed on human spermatozoa suggest that increased leakage of protons from the mitochondrial matrix, which leads to reduced efficiency of phosphorylating process, could participate in the reduced sperm motility. Better characterization of male germ cells, either completely healthy or with affected motility, will help us to understand better the physiological process of fertilization and also to choose the most viable sperm for infertility treatment by methods of assisted reproduction.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Miroslava Čedíková, Ph.D. 13.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Miroslava Čedíková, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Miroslava Čedíková, Ph.D. 9 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Miroslava Čedíková, Ph.D. 784 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 1016 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D. 1.41 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Lucie Hubičková-Heringová, PhD. 2.2 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 994 kB