velikost textu

Vztah nádorového genotypu a fenotypu k diagnostice, prognóze a predikci kolorektálního karcinomu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah nádorového genotypu a fenotypu k diagnostice, prognóze a predikci kolorektálního karcinomu
Název v angličtině:
Relation of tumor genotype and phenotype to diagnosis, prognosis and prediction of colorectal cancer
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavel Pitule
Školitel:
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Oponenti:
Doc.MUDr. František Vožeh, CSc.
doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Id práce:
106828
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Ústav histologie a embryologie (14-40)
Program studia:
Anatomie, histologie a embryologie (P5112)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kolorektální karcinom, prognostické znaky, genová exprese, imunohistochemie
Klíčová slova v angličtině:
colorectal cancer, prognostic markers, gene expression, immunohistochemistry
Abstrakt:
Abstrakt Kolorektální karcinom je jedním z nejvíce rozšířených typů maligních onemocnění. V jeho biologii a léčbě je stále velké množství otazníků a v této práci jsme se pokusili identifikovat nové prognostické znaky, které by mohly podat nové informace o vývoji tohoto nádoru a pomoci rozpoznat pacienty s těžším průběhem nemoci. V první části práce jsme se zaměřili na imunohistochemické značení dvou proteinů spojovaných s nádorovými kmenovými buňkami na vzorcích nádoru tlustého střeva a jeho jaterních metastáz. Cílem bylo vyhodnotit vztah mezi hladinou sledovaných proteinů CD44 a CD133 a celkovým a bezpříznakovým přežitím u studovaného souboru pacientů. Pozorovali jsme korelaci mezi zvýšeným množstvím CD133 pozitivních nádorových žlázek a prodloužením bezpříznakového přežití. Tento výsledek je v rozporu s obecným názorem ohledně vlivu CD133 na vývoj nádoru. Možným vysvětlením je použití vysoce specifikovaného souboru pacientů a odlišný metodický přístup, kdy jsme sledovali poměr CD133 pozitivních žlázek ke všem nádorovým žlázkám v zorném poli, nikoli absolutní intenzitu značení. Následně jsme se zaměřili na studium intenzity transkripce vybraného setu genů v zamražených vzorcích od pacientů s kolorektálním karcinomem. Hlavním cílem bylo detekovat rozdílnou hladinu odpovídajících mRNA mezi zdravou a nádorovou tkání a vliv změny exprese na celkové i bezpříznakové přežití pacientů. Ve studii jsme u 53 pacientů detekovali rozdílné hladiny mRNA u deseti genů. Pro část analýz byl soubor rozdělen na dvě části dle přítomnosti či nepřítomnosti vzdálené metastázy v čase primární operace. Statisticky významně byla s přežíváním pacientů spojena vyšší hladina VSNL1 v nádorové tkáni, která indikovala prodloužení celkového přežití. U části souboru bez vzdálené metastázy byl popsán vztah mezi vyšší hladinou SLC26A2 a prodloužením celkového přežití. Prodloužení bezpříznakového přežití bylo spojeno s nižší hladinou VSNL1 ve zdravé tkáni a vyšší hladinou SLC26A2 v tkáni nádorové. Porovnání změny úrovně exprese mezi zdravou a nádorovou tkání po statistické analýze ukázalo spojení mezi snížením hladiny CLDN23 a zkrácením celkového přežití u kompletního souboru pacientů. U části pacientů bez vzdálené metastázy bylo prokázána vazba mezi výrazným snížením hladiny SLC26A2 a ACSL5 a výrazným zvýšením hladiny LGR5 a prodloužením bezpříznakového přežití. Jak ukazují výsledky spojené s CD133 proteinem v první a LGR5 mRNA ve druhé studii, je nutné zkoumat vlastnosti a chování i u znaků, které se již zdají jednoznačné z pohledu jejich efektu na vývoj nádorové tkáně. Pro správnou interpretaci výsledků bude v tomto případě zapotřebí získat více informací o vlastnostech obou proteinů, protože jejich přesná funkce ve fyziologii i patologii buňky není známa. Studie transkripce vybraných genů u kolorektálního karcinomu ukázala nové znaky s potenciálem upřesnit prognózu pacientů. Tyto znaky by mohly pomoci s výběrem pacientů pro onkologickou léčbu a rovněž přinášejí zprostředkované informace o biologii kolorektálního karcinomu.
Abstract v angličtině:
Abstract Colorectal cancer is one of the most common type of malignity. Despite of the existence of numerous studies focused on this carcinoma, there are still many unknown features regarding its diagnosis, treatment or prognosis. In the thesis we focused on the identification of novel prognostics markers that could be useful for the stratification of patients based on the disease outcomes. In the first study we immunohistochemically assessed expression of two proteins associated with cancer stem cells in the samples of primary colorectal cancer and matched liver metastasis. Goal of the study was to evaluate relation among expression of CD44 and CD133 and overall survival and disease free interval in our set of patients. We observed that increased ratio of CD133 positive compared to CD133 negative tumor glands resulted in longer disease free interval, finding which is opposite to the general view on the CD133 role in the cancer development. Our hypothesis is that we analyzed confined group of patients and followed a bit different goal, where we measured ratio between positive and negative glands in the view-field and not the intensity of staining as the previous studies did. Our second study was focused on the transcriptional analysis of the selected set of twelve genes using frozen samples from colorectal cancer patients. Main goal was to detect differentially expressed genes between healthy and tumor tissue and relate experimental data to overall survival and disease free interval. In this study we analyzed samples from 53 patients and identified ten genes with altered expression. For portion of analysis we divided patients into two groups based on presence or absence of distant metastasis at the time of primary surgery. Statistically significant associations between gene expression level and clinical data were found. Higher level of VSNL1 in tumor tissue correlated with longer overall survival. In the group without metastasis we found relation between higher level of SLC26A2 and longer overall survival, longer disease free survival was related to lower level of VSNL1 expression in healthy tissue and higher level of SLC26A2 in tumor tissue. Expression change between healthy and tumor tissue showed that downregulation of CLDN23 in tumor tissue correlated with shorter overall survival in the complete group of patients, in the group without distant metastasis we found that downregulation of SLC26A2 and ACSL5 and upregulation of LGR5 related to longer disease free interval. Our data points out the need to study even markers, whose role in the tumor development seems clear at this moment. To understand our results regarding CD133 protein and LGR5 mRNA it is necessary to learn more about function of these proteins in biology and pathology of the cell. In the transcription study we showed new markers with the potential to specify prognosis in colorectal cancer patients. These markers could help with the selection of patients for the oncology treatment and could give us indirect insights regarding the tumor biology.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Pitule 64.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Pitule 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Pitule 60 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Pavel Pitule 11.41 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 1.07 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc.MUDr. František Vožeh, CSc. 2.12 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. 430 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 988 kB