velikost textu

Podoby eklesiologie v české reformaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podoby eklesiologie v české reformaci
Název v angličtině:
Forms of ecclesiology in the Czech Reformation
Typ:
Disertační práce
Autor:
ThDr. Jan Rokyta, Ph.D.
Školitel:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Oponenti:
prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.
prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
Id práce:
106732
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HTD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 4. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Česká reformace, prvotní církev, Matěj z Janova, radikální táborité, Hus, Jakoubek, církevní tradice.
Klíčová slova v angličtině:
Czech reformation, early church, Matthew of Janow, radical Taborites, Hus, Jakoubek, church tradition.
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce je věnována pojetím ekleziologie v husitském hnutí. Přihlédnuto je především k chápání církve prvotní v jednotlivých proudech husitství a u význačných husitských myslitelů. Výchozím stanoviskem je, že husitská revoluce existovala jako produkt myšlení, a to teologické provenience. Je nutné se zabývat i pojetím člověka, moci a její legitimity, dějin a v křesťanském myšlení i přístupy k interpretaci Písma. V textu figurují hlavní a inspirativní osobnosti českých dějin 14. a 15. století. Matěj z Janova, Jan Hus, Jakoubek ze Stříbra, Mikuláš z Pelhřimova. Dále jsou rozebrány i myšlenky radikálních táboritů. Jedním z rozhodujících úhlů pohledu je vztah k Písmu a způsob jeho interpretace. Tvoří totiž důležité kriterium pro pochopení církve, světa, sociálních vztahů a nitra člověka, tak jak na ně česká reformace kladla důraz. Dalším je potom pojetí církve prvotní, tak jak jej jednotlivé proudy nebo postavy husitství chápaly. Snažil jsem se myšlení české reformace o církvi pojmout v jejich jednotlivých specifikách, ale i v jejich společných rysech.
Abstract v angličtině:
Abstract Dissertation thesis is devoted to the concepts of ecclesiology in Hussite movement. Particularly the perception of early church in individual Hussite movements and in significant Hussite thinkers is taken into account. An original standpoint is that Hussite revolution existed as a product of thinking of theological origin. It is necessary to deal also with the perception of man, power and its legitimacy, history and in Christian thinking also the approaches to the interpretation of the Scripture. Main and inspirational personages of Czech history of 14th and 15th century occur in the text: Matthew of Janow, John Hus, Jakoubek of Mies, Nicolaus Pilgramensis. Furthermore also ideas of radical Taborites are analyzed. One of the decisive viewpoints is the relationship to the Scripture and the way of its interpretation. It makes an important criterion for understanding church, world, social relations and the soul of man as Czech reformation emphasized them. Next is then the notion of early church as individual schools or Hussite personages perceived it. I have attempted to approach Czech reformation thinking about church with its individual specifics but also in their common features. Key words Ecclesiology, early church, Matthew of Janow, John Hus, Jakoubek of Mies, Nicolaus Pilgramensis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce ThDr. Jan Rokyta, Ph.D. 2.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce ThDr. Jan Rokyta, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky ThDr. Jan Rokyta, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce ThDr. Jan Rokyta, Ph.D. 2.07 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D. 643 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. 266 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 877 kB