velikost textu

Poimenické aspekty komunikace na pomezí individuální eschatologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Poimenické aspekty komunikace na pomezí individuální eschatologie
Název v angličtině:
The poimenical aspects of communication at the interface with individual echatology
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiří Flam
Školitel:
prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.
Oponenti:
doc. ThDr. Pavel Procházka, Ph.D.
doc. ThDr. Pavel Hanes, Ph.D.
Id práce:
106723
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HTD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
praktická teologie, komunikace, smrt, právo, služby související se smrtí a umíráním, duchovní péče
Klíčová slova v angličtině:
practical theology, communication, death, law, services related to death and dying, spiritual care
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce reaguje na otázku, zda existuje způsob komunikace, kterým by církve mohly oslovit společnost, ovšem který není v současnosti církvemi dostatečně využit. Práce představuje specifický komunikační prostředek, kterým je právo. Právo je představeno jako komunikační proces, současně jsou popsány jednotlivé metody, kterými je možno do tohoto komunikačního procesu vstoupit. Úspěšnost komunikačního procesu závisí na ochotě účastníků tohoto procesu spolu komunikovat. Práce se proto zaměřuje i na otázku, zda církve mají stát o využití celospolečenských komunikačních prostředků, když alternativou by mohlo být vytvoření uzavřených teologických elit. Odpověď na tuto otázku je hledána prostřednictvím christologického významu komunikace. V poslední části se proto práce výzkumně zaměřuje i na dílčí zodpovězení otázky, zda je v české společnosti zájem o komunikaci s církvemi, a to o vybraných tématech z oblasti individuální eschatologie. Práce představuje jednotlivé komunikační metody a oblasti, v nichž mohou církve působit na společenské úrovni: podpora člověka při hledání jeho životních hodnot, vstup církve do soukromoprávních vztahů, rozhodování sporů, usmiřování stran sporů a mediace, výkon veřejné moci, monitorování legislativy. Na rozdíl od metod zaměřených na individuální komunikaci s jednotlivci či malými skupinami odkazuje představená metoda na účelnost soustředění se na komunikaci ve velkých sociálních strukturách. Práce explikuje význam kreativní komunikace. Bůh je Bohem komunikujícím, což znamená nejen to, že se obrací na své stvoření, komunikuje s ním a má s ním vztah, nýbrž i to, že samo stvoření vstoupilo do existence v průběhu procesu komunikace (kreativní význam komunikace). Kreativní význam komunikace je vyjádřen v podobenství o nepoctivém správci (L 16) a spočívá v tom, že skutečnost je vytvářena teprve ve vlastním komunikačním procesu (christologická komunikace). Doporučení Ježíše Krista šířit evangelium mezi všechny národy a mezi všechno stvoření je proto třeba vnímat v souvislosti s kreativním aspektem christologické komunikace. Církve nemají na skutečnost referovat, ale mají ji spoluutvářet. Dotazníkovým šetřením se práce věnuje otázce, zda ve společnosti existuje zájem o komunikaci s církvemi v rovině individuálního pastoračního poradenství ve vybrané oblasti, jež může být církvím blízká. Při zjištění takového zájmu může být toto zjištění impulsem pro zahájení komunikace v této oblasti. Vybraná oblast se týká poradenství v oblasti fenoménu smrti a umírání, ovšem individuální poradenství se může zaměřovat na celou řadu jiných otázek, pro které by bylo potřeba provést samostatný výzkum. V oblasti poskytování poradenských služeb lze předpokládat velmi silnou latentní poptávku po poradenské službě týkající se umírání, když ve zkoumaném vzorku zájem o službu by mohlo mít, či by mohlo zvažovat služby využít, více než 48 % respondentů.
Abstract v angličtině:
Summary Poimenické aspekty komunikace na pomezí individuální eschatologie The poimenical aspects of communication at the interface with individual echatology Jiří Flam The present thesis responds to a question, whether there is a way of communication that can be used by churches to address the world, and that is not sufficiently used by the churches today. The thesis thus presents a specific means of communication, which is the law. The law is described as a communication process, and different methods how one can enter into such a communication process are presented. The success of a communication process depends on willingness of participants of such a process to communicate with each other. For this reason, the thesis also deals with the question, whether churches should seek the use of means of communication addressing the society as a whole, while the alternative might be the creation of closed theological elites. The answer to this question is sought through the Christological meaning of communication. The last part of the thesis focuses on research that would provide a partial answer to the question, whether the Czech society is actually interested in communication with churches, with special emphasis on communication concerning selected topics from the field of individual eschatology. Thus, the thesis deals with the question whether there actually is a demand for services related to death and dying that has not been met, and how intensive such demand is. After all, it is the phenomenon of death that is able to destroy the totality in perception of the world and to open a human heart to eschatological dimensions of being. For these reasons, this domain is open to activities of the Church. The research has shown that the latent demand for communication related to death might reach up to 85 %. This information is relevant for providers of services with communication as main business (notably the media, political parties, churches, marketing advisers). Very strong latent demand for consulting services regarding dying can be expected by the consulting industry. More than 48 % of the citizens older than 18 may be interested in or considering the use of such services. Another issue discussed in the thesis is the question of the position of churches in the Czech Republic and new possibilities in the process of communication that arise from the position of churches. The thesis analyses whether there is some other reason for the efficient communication of churches than the existing individual demand for their services. Hence, there is a link between the ways we communicate and the ways we interpret the world. It is the law – which is an important means of communication – that is used for reinterpretation of the state and its institutions, and hence for the collective reinterpretation of the world. Therefore, the actual issue that the churches should address is the redefinition of their position in the world. A partial conclusion of the thesis is finding that the position of churches has worsened after they received the compensation by state and that they are endangered by further marginalization. Only the Roman Catholic Church will be able to significantly influence the development in the Czech Republic as a result of that compensation. Hence, the Roman Catholic Church will reach the state when it might significantly participate in the political and economic system and will be able to define this system by its own activities. Contrary, the other churches will continue to stand outside the system and will need to find other ways how to communicate their interpretations of the world to the world. The author also puts the data obtained from the research into the context of various theories of death. This approach enables identification of risk areas that should be effectively targeted while providing the spiritual care. Those areas are the body, the sexuality as a relationship to the other and the area of human consciousness. It is the area of consciousness that is presented as a risk area, potentially threatened with the development of artificial intelligence and with unclear roles and boundaries between that intelligence and our consciousness.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Flam 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Flam 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Flam 42 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jiří Flam 230 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D. 259 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Pavel Procházka, Ph.D. 353 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Pavel Hanes, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 643 kB