velikost textu

Vliv internetu na sociokulturní systém

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv internetu na sociokulturní systém
Název v angličtině:
The Impact of the Internet on the Socio-Cultural System
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Radek Boháč
Školitel:
PhDr. Mgr. Lenka Opletalová, Ph.D.
Oponenti:
Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
PhDr. Ondřej Hubáček, Ph.D.
Id práce:
106683
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
média, komunikace, internet, virtualita, popularita
Klíčová slova v angličtině:
media, communication, internet, virtuality, popularity
Abstrakt:
Abstrakt: Disertační práce Vliv internetu na sociokulturní systém se zaměřuje na výzkum způsobu sdílené orientace v novém (ve složitosti lidské existence) prostředí globálních kontextů, kterou nám poskytují zejména komunikační systémy založené na nových mediálních technologiích. Studium vlivu mediálních technologií, které vyrůstají na základě spojení prostřednictvím internetové sítě, na charakter společnosti představuje rozšíření z původního mediologického zájmu o běžnou komunikaci na širší společensko-kulturní náhled. Studium mediální komunikace zohledňuje příslušný typ společenské interakce – urč. mediální logiku vlastní konkrétnímu mediu, přičemž změna média vede k odpovídajícím společenským změnám. Nová média a internet, coby potenciální nositel společenských změn, jsou nahlížena prostřednictvím kombinace mediálního vývoje - primárních, sekundárních a zejména masových médií, a kulturního kontextu na úrovni specificky lidského způsobu adaptace na vnější prostředí, v jeho konkrétní společenské manifestaci a v interakci na úrovni jedince. Tematická kombinace se projevuje i v samotné metodě a výběru literatury či nástrojů pro výzkum, ve spojení jednak kvalitativního výzkumu spojeného s interpretací mediálního vývoje a technologické kompetence, a jednak kvantitativního výzkumu, spojeného se sběrem a vyhledáváním dat či s rozšířenými nástroji pro statistická šetření. Práce ve třech částech sleduje: vývoj mediální komunikace, který je charakterizován s ohledem na charakter mediálního sdílení vize reality jako re-prezentace, re-mediace, simulace a virtualita; historické pozadí vzniku nového média – internetu, v armádním, akademickém a komerčním prostředí; vnitřní složitost a složitost vnějších vztahů současné virtuality. Disertační práce tak nabízí ucelený náhled na vývoj mediální komunikace, který je základem širšího vnímání společenský změn a souvislostí, které přináší nová technologie na úrovni lidského rodu, sociokulturního systému a jednotlivce.
Abstract v angličtině:
Abstract: Dissertation The Impact of the Internet on the Socio-cultural System focuses on a research method of shared orientation in a new (in the complexity of human existence) environment of a global context, which is provided in particular by communication systems based on new media technologies. A study of the influence of media technologies, which grow on the basis of connection via the internet, on the nature of the society represents an extension of the original mediological interest in everyday communication to the broader socio-cultural view. Study of media communication takes into account the type of social interaction - purpos 'media logic' own specific media and media change leads to the corresponding social changes. New media and internet, as a potential carrier of social change, as seen through a combination of media development - primary, secondary, and especially the mass media and cultural context at the level of specifically human way of adaptation to the external environment, in particular its social manifestation, and interaction at the individual level. Information sources and methods correspond to thematic combination, are reflected in the method itself and the selection of literature and research tools, both in conjunction qualitative research related to the interpretation of media development and technological competencies, both quantitative research associated with the collection and retrieval of data and advanced tools for statistical investigation. Working in three parts follows: the development of communication media, which is characterized with regard to the nature of media sharing visions of reality as a re- presentation, re-mediation, simulation and virtuality; historical background of the new media - the Internet, military, academic and commercial environments; internal complexity and the complexity of external relations, the current virtuality. Of the thesis provides a comprehensive insight into the development of media communication, which is the basis for a broader perception of social change and relationships that bring new technology to the level of the human species, socio-cultural system and the individual.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Radek Boháč 3.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Radek Boháč 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Radek Boháč 62 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Radek Boháč 202 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Lenka Opletalová, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ondřej Hubáček, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 41 kB