velikost textu

Využití lidové písně v hudebních činnostech s dětmi předškolního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití lidové písně v hudebních činnostech s dětmi předškolního věku
Název v angličtině:
Folk songs in music activites designed for pre-school children
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Alice Vondráčková
Vedoucí:
PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
Oponent:
doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Id práce:
106543
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Pedagogika (M7501)
Obor studia:
Pedagogika předškolního věku (PP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lidová píseň, hudebně pohybové činnosti, předškolní, rozvoj, schopnosti
Klíčová slova v angličtině:
folk song, music and movement activities, pre - school, progress, possibilities
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce se zabývá praktickými možnostmi využití lidové písně a hudebních činností v práci s předškolními dětmi. Teoretická část zahrnuje definici, charakteristiku lidové hudby a lidové písně a stručný vývoj lidové hudby v Čechách a na Moravě. Dále se okrajově zabývá významem zpěvu v rodinách obecně a zájmem o hudební činnosti v současných rodinách. Druhá kapitola teoretické části nabízí návrhy hudebních činností podněcující rozvoj hudebnosti. Činnosti jsou rozděleny podle věku dítěte a lze je použít jak v mateřské škole či jiných předškolních institucích, tak v rodinném kruhu. Závěrečná kapitola části patří Rámcově vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání a jeho cílům. Praktická část je zaměřena na využití lidové písně v praxi. Na základě zvolených okruhů vztahujících se k programu práce v mateřské škole byly vybrány lidové písně a didakticky uspořádány do jednotlivých souborů tak, aby motivovaly a rozvíjely jednotlivé hudební dovednosti – zejména prostřednictvím pěveckých a hudebně pohybových činností. První kapitolu Setkávání tvoří soubor na sebe navazujících bloků, které je možnou využít v počátečních hodinách v měsíci září (představování, seznamování se, motivace k hudebním aktivitám, atd.). Na něj navazuje integrovaný soubor činností s názvem Podzim, který je vhodný ke společným aktivitám v měsíci říjnu a listopadu. Následuje dramatizace pohádky Začarovaný les tvořící spolu s písněmi námět pro Rodinné vystoupení. Poté přijdou Návrhy hudebně pohybových činností pro každodenní rodinné rituály jako je ranní probouzení, vstávání, snídaně, čistění zubů, oblékání a odchod z domova. Na závěr práce nabízí slavnost s dětským vystoupením Vánoční besídka. Klíčová slova: lidová píseň, hudebně pohybové činnosti, předškolní, rozvoj, schopnosti
Abstract v angličtině:
Annotation The subject of this thesis is to show how to use folk songs and various musical activities when working with pre-school children. The theoretical part of this thesis includes a definition of folk music as well as a brief introduction into the history of folk music in Bohemia and Moravia. There are also numerous suggestions of musical activities which develop musical talent of children. The activities are divided into groups according to the age of children and therefore can be used not only in kindergarten but also on other occasions. The last chapter of this part is dedicated to Framework Educational Programme for Preschool Education. The practical part focuses on how to use folk songs in everyday life of pre-school children. The songs are grouped so that they are suitable for particular age group, bearing in mind the overall programme of the pre-school educational system. The first chapter called Meeting consists of songs which could be nicely used in September, when children are new to the kindergarten. Then there is a part called Autumn, suitable primarily for this part of the year. Next, children work on a dramatization of the fairy tale called Začarovaný les which is then, together with songs, used as a performance for their parents and friends. At the end of the thesis there are suggestions for easy motor music activities accompanying everyday routine activities such as getting up, brushing teeth etc. Key words: folk song, music and movement activities, pre – school, progress, possibilities
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alice Vondráčková 484 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Alice Vondráčková 714 kB
Stáhnout Příloha k práci 2 Mgr. Alice Vondráčková 325.63 MB
Stáhnout Příloha k práci 3 Mgr. Alice Vondráčková 700 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alice Vondráčková 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alice Vondráčková 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 25 kB