velikost textu

Kulturní a společenský život Vsetína za první republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kulturní a společenský život Vsetína za první republiky
Název v angličtině:
Cutural and social life in Vsetin during the Czechoslovak first republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Mikačová
Vedoucí:
PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
Id práce:
106478
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Dějepis se zaměřením na vzdělávání - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vsetín, kultura, první republika, každodennost, školství
Klíčová slova v angličtině:
Vsetin, culture, the First Czechoslovak republic, everyday life, education systém.
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o kulturním a sociálním životě Vsetína mezi lety 1918 a 1938. Nejprve předkládá historicko-geografická fakta a interpretuje sociální, dopravní i stavební vývoj města. Poté akcentuje vztah města k prvnímu československému prezidentovi T. G. Masarykovi. Přibližuje průběhem oslav státních svátků a jiných významných dnů první republiky. Zabývá se též divadelní produkcí, koncerty, přednáškami, založením muzea a veřejné knihovny i sportovními aktivitami města. V poslední kapitole přináší zprávu o stavu zdejšího školství s důrazem na nakonec úspěšné snahy o vybudování střední školy. Všechna tato dílčí témata mají poskytnout celkový pohled na charakter města před druhou světovou válkou.
Abstract v angličtině:
Bachelor’s thesis is aimed to cultural and social life in Vsetin between 1918 and 1938. The first chapter describes historical and geographical facts and it interprets social, traffic and building development of the town. The following part shows relationship between town and the First Czechoslovak president T. G. Masaryk. The third chapter deals with a celebration of public holidays and other important days of the First Czechoslovak Republic. The penultimate chapter describes a theatre’s production, concerts, lectures, a foundation of museum and public library and it’s also focused on sport’s activities of the town. The last part explains state of education with accent on formation of high school. All of these individual topics should demonstrate overall character of the town before the World War II.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Mikačová 1.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Mikačová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Mikačová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. 199 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB