velikost textu

Štítná žláza u novorozence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Štítná žláza u novorozence
Název v angličtině:
Thyroid Gland in Newborn
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Kateřina Krylová, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.
Oponenti:
MUDr. Eva Al Taji, Ph.D.
Hana Hrstková
Id práce:
106389
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Dětská klinika (15-500)
Program studia:
Pediatrie (P5124)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ŠTÍTNÁ ŽLÁZA U NOVOROZENCŮ MUDr. Kateřina Krylová SOUHRN Správná funkce štítné žlázy v průběhu těhotenství a u novorozence je podmínkou pro normální růst, vývoj a neurologický stav jedince během dětství a v dospělosti. Je ovlivněna zevními vlivy, zejména zásobením jódem a mateřskými tyreopatiemi, a anatomickým a funkčním vývojem vlastní štítné žlázy plodu. Štítná žláza se formuje od 3. do 12. gestačního týdne, hormony štítné žlázy plodu jsou detekovatelné po 12. gestačním týdnu. V první polovině gravidity je plod plně závislý na hormonech matky a v celém prenatálním vývoji na jejím zásobení jódem. Česká republika je řazena mezi země s dostatečným zásobením jódem, ale těhotné ženy zůstávají populační skupinou ohroženou jódovým deficitem. Jódový deficit v těhotenství a mateřské tyreopatie vedou k prohloubení postižení novorozenců s kongenitální hypotyreózou, a to i přes její včasnou léčbu. Fungující screening kongenitální hypotyreózy a časná léčba chrání postižené novorozence. Součástí diagnostiky je doplnění diagnózy kongenitální hypotyreózy o její příčinu. Na základě ultrazvukového a scintigrafického vyšetření štítné žlázy a stanovení TSH, volného tyroxinu, protilátek proti tyreoperoxidáze a proti tyreoglobulinu a hladiny tyreoglobulinu lze klinicky definovat příčinu v morfologické dysgenezi nebo poruše tvorby hormonů štítné žlázy. Zároveň lze ve výzkumu a ve vybraných klinických situacích indikovat cílená molekulárně genetická vyšetření. Zatímco zobrazovací vyšetření a funkční tyreoidální testy mají význam v etiologické diagnostice kongenitální hypotyreózy dobře definovaný, význam tyreoglobulinu je stále nejasný. Předložená dizertační práce přináší údaje z klinického výzkumu o zásobení jódem u těhotných a novorozenců, ze stanovení fyziologických hodnot tyreoglobulinu u donošených novorozenců a o roli tyreoglobulinu při hodnocení funkce štítné žlázy u novorozenců. Klíčová slova: plod, novorozenec, hormony štítné žlázy, kongenitální hypotyreóza, jodurie, tyreoglobulin
Abstract v angličtině:
THYROID GLAND IN NEWBORN MUDr. Kateřina Krylová SUMMARY Normal thyroid gland function during pregnancy and in newborns is a basic condition for normal growth, development and neurologic status during childhood and adulthood. The thyroid function can be influenced by external factors (mainly iodine supplementation and maternal thyroid diseases) and by anatomic and functional development of the fetal thyroid gland. Thyroid gland begins to form from third to twelfth gestational week and fetal thyroid hormones are detectable after 12 weeks of gestation. Fetus is fully dependent on maternal thyroid hormones during the first half of pregnancy and on maternal iodine supplementation during the whole course of pregnancy. The Czech Republic is considered a country with sufficient iodine supply in the general population although pregnant women are a population group in risk of iodine deficiency. Maternal thyroid diseases and iodine deficiency can lead to more prominent disability in newborns with congenital hypothyroidism even when treated in time. The functioning screening of congenital hypothyroidism and timely treatment is effective protection of affected newborns. One part of the management of these newborns is causal diagnosis of the congenital hypothyroidism. We are able to distinguish between morphologic dysgenesis of the gland and thyroid hormones disorders using the ultrasound and scintigraphy examination findings and by comparing the levels of TSH, fT4, thyroglobulin, anti-thyroid peroxidase and anti thyroglobulin antibodies levels. The targeted molecular-genetic examination is indicated in research and in specific clinical cases. Thyroid imaging and functional tests have a well- defined place in the diagnosis of congenital hypothyroidism but thyroglobulin levels relevance is still being researched. This thesis presents data from clinical research of iodine supply in pregnant women and their newborns. We also show normal thyroglobulin levels in term healthy newborns and their role in thyroid gland function examination in newborns. Key words: fetus, newborn, thyroid hormones, congenital hypothyroidism, urinary iodine concentration, thyroglobulin
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Kateřina Krylová, Ph.D. 1.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Kateřina Krylová, Ph.D. 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Kateřina Krylová, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Kateřina Krylová, Ph.D. 936 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Eva Al Taji, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Posudek oponenta Hana Hrstková 147 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 168 kB