velikost textu

Studium protinádorového účinku α-tomatinu a nových derivátů benzo[c]fluorenu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium protinádorového účinku α-tomatinu a nových derivátů benzo[c]fluorenu
Název v angličtině:
A study on the activity of α-tomatine and newly synthetized derivatives of benzo[c]fluorene
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lenka Suchá, Ph.D.
Školitel:
MUDr. Pavel Tomšík, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D.
doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc.
Id práce:
106354
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav lékařské biochemie (15-180)
Program studia:
Lékařská chemie a biochemie (P5120)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Řada protinádorových léčiv je přírodního původu. Rostliny z čeledi Solanaceae (lilkovité) obsahují různé steroidní glykoalkaloidy, které působí cytotoxicky na nádorové buněčné linie. Cílem první části předkládané práce bylo zjistit potenciální protinádorový účinek steroidního glykoalkaloidu přítomného v roslinnách čeledi lilkovitých – α- tomatinu. Druhá část práce byla zaměřena na testování protinádorového účinku nově syntetizovaných derivátů benzo[c]fluorenu. U benfluronu, jednoho z derivátů benzo[c]fluorenu, byly prokázány protinádorové účinky in vitro i in vivo téměř před 30 lety. Tomatin velmi dobře inhiboval proliferaci a viabilitu buněk MCF-7. U testované buněčné linie nedocházelo po inkubaci s tomatinem k poškození DNA, ke změnám v množství proteinů p53, p21WAF1/CIP1 ani k indukci apoptózy. Zároveň bylo prokázáno snížení množství ATP Všechny nově syntetizované deriváty benfluronu a dimefluronu působily větším cytotoxickým efektem než jejich mateřské látky na různé nádorové buněčné linie. Ovšem ve studiích in vivo nezpůsobily tyto deriváty větší inhibici růstu nádoru v porovnání s mateřskými látkami. U benfluronu a hydrazonu dimefluronu bylo prokázáno prodloužení doby přežití u myší s inokulovanou solidní formou Ehrlichova nádoru. V této práci jsme prokázali, že tomatin nezpůsobuje indukci apoptózy u buněk MCF-7. Cytotoxický účinek této látky může být způsobený narušením membrán v důsledku vazby tomatinu na cholesterol. U derivátů benfluronu a dimefluronu byla prokázána větší cytotoxicita in vitro, ale slabší inhibice růstu nádoru in vivo.
Abstract v angličtině:
Many of anticancer drugs are of natural origin. Plants from the Solanaceae family contain various steroidal glycoalkaloids that are toxic to cancer cells. The aim of the first part of this work was to evaluate the potential anticancer effect of α-tomatine – a steroidal glycoalkaloid from Solanaceae plant family. The second part of this work was focused on the anticancer research of newly synthetized derivatives of benzo[c]fluorene. Benfluron, one of the derivatives, was reported 30 years ago to have anticancer effects in vitro and in vivo almost. Tomatine inhibited the proliferation and viability of MCF-7 cells. In this cancer cell line treated with tomatine, no DNA damage, no changes in p53 and p21WAF1/CIP1 protein levels, neither the induction of apoptosis was demonstrated. However, the decrease in ATP levels was found. New synthetized derivatives of benfluron and dimefluron caused higher cytotoxic effect in the different cancer cell lines compared with their original compounds. On the other hand, these derivatives did not caused higher tumour growth inhibition when compared with their original compounds in in vivo studies. Benfluron and hydrazone of dimeflurone prolonged the survival of mice with inoculated solid form of Ehrlich tumour. In this work, we demontrated that tomatine did not induce apoptosis in MCF-7 cells. The cytotoxic effect of this compound could be caused by membrane disruption due to the interaction of tomatine and cholesterol. The derivatives of benfluron and dimefluron were more cytotoxic to cancer cell in vitro, but the inhibition of tumour growth were weaker compared with original compounds in vivo.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Suchá, Ph.D. 3.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Suchá, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Suchá, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lenka Suchá, Ph.D. 1.87 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc. 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 155 kB