velikost textu

Komponovaná krajina Františka Josefa Schlika a „krajinotvorba“ kolem roku 1700

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komponovaná krajina Františka Josefa Schlika a „krajinotvorba“ kolem roku 1700
Název v angličtině:
Landscape Composition of Count Frantisek Josef Schlik and the “Landscape Creation” around the Year 1700
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lucie Rychnová
Školitel:
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Ing. Petr Macek, Ph.D.
Id práce:
106320
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komponovaná krajina, barokní architektura, František Josef Šlik, východní Čechy, J.B.Mathey
Klíčová slova v angličtině:
constructed landscape, Baroque architecture, Frantz Joseph Schlik, Eastern Bohemia, J.B.Mathey
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem této práce je komponovaná krajina Františka Josefa Šlika (1656–1740), přesněji řečeno pokus o definování vlivů a principů, které měly vliv na utváření krajiny panství Kopidlno, Staré Hrady a Veliš –Vokšice za života jmenovaného šlechtice. František Josef spravoval panství celých 60 let a během této doby realizoval výstavbu řady architektonických děl, která měla silný krajinně-urbanistický potenciál. Na velišsko-vokšickém panství vznikl soubor kaplí, které byly vzájemně propojeny pohledovými osami. Součástí tohoto souboru byl i vrchnostenský dvůr se zámečkem ve Vokšicích. Této krajinné kompozici se z hlediska jejího formálního řešení dostalo pozornosti, ovšem prozatím byly méně zkoumány souvislosti spojené s vlastními motivacemi jejich stavebníka a širší sociální (zejména náboženské) poměry na sledovaném území. Dále stály poněkud stranou, či nebyly vnímány v kontextu krajiny panství, další stavby, které František Josef Šlik nechal realizovat, či které měly kontinuálně po dobu jeho života esenciální význam pro chod panství. Těmito stavbami a současně výraznou složkou krajiny byly hospodářské dvory. V první části práce se autorka pokusila jednak sestavit biografii Františka Josefa Šlika, popsat jeho rodinné zázemí i kariérní dráhu, a jednak přiblížit hospodářské, náboženské i geografické poměry na jeho panstvích. V druhé části nastínila stavební vývoj a to ze dvou úhlů pohledu – jednak chronologicky v kontextu života stavebníka, a jednak topograficky – zasadit vznikající stavby do kontextu krajiny a již existující zástavby. V poslední části práce se pokusila na základě inventáře knihovny hraběte Šlika rekonstruovat možné inspirace a kulturní předpoklady, které mohly mít vliv na „krajinovorbu“ na šlikovských panstvích skrze osobnost jejich majitele a správce.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis describes the landscape composition of Czech Count Frantisek Josef Slik (Frantz Joseph Schlik, 1656–1740) and attempts to define the influences and principles which were involved in the formation of the landscape in the manors of Kopidlno, Stare Hrady and Velis- Voksice, now in the Czech Republic, during the life of the aristocrat. Frantisek Josef Schlik ruled the manors for over 60 years and during that time he was responsible for many architectural works with considerable landscape-forming and urbanistic potential. A series of visually interlinked chapels was erected in the Velis-Voksice manor. This series included the meierhof with a little palace in Voksice. This landscape composition has been discussed especially as regards its formal design, but its connection to the Count’s motivation has been less well researched, as has been the broader social and, especially, religious context in the area. Another aspect that has been put aside, or not perceived within the context of the manorial landscape, were other structures which Frantisek Josef Schlik built or which were of essential importance for the activities in the manor. These structures, meierhofs, were also significant landscape components. This dissertation first attempts to provide a biography of Frantisek Josef Schlik, describe his family backgrounds and career, and also to present the economic, religious and geographic circumstances of his manors. The following part outlines their urban development, which is explored from two points of view – the chronological, put within the context of the Count’s life, and the topographical, where the creation of the structures is placed within the context of the landscape and the structures that existed at the time. The last part of this dissertation is an attempt to reconstruct, on the basis of an inventory of books in Count Schlik’s personal library, the possible sources of inspiration and cultural assumptions which may have influenced his landscape-creating work in his manors, reflecting the personality of their landlord and administrator.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Rychnová 1.82 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lucie Rychnová 19.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Rychnová 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Rychnová 147 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lucie Rychnová 345 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. 199 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petr Macek, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.13 MB