velikost textu

Life Cycle Assessment of water treatetment technology

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Life Cycle Assessment of water treatetment technology
Název v češtině:
Posuzování životního cyklu úpravy vody
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Cabejšková
Vedoucí:
doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Id práce:
106279
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
LCA, úprava vody, environmentální dopady
Klíčová slova v angličtině:
LCA, water treatment, environmental impacts
Abstrakt:
Charles University in Prague Faculty of Science Institute for Environmental Studies Ecology and Environmental Protection Environmental Protection Bachelor Thesis - Abstract Life Cycle Assessment of Water Treatment Technology Posuzování životního cyklu výroby pitné vody Author: Zuzana Cabejšková Supervisor: Doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. Prague, May 2012 Abstrakt (Česky) Tato bakalářská práce je zaměřena na posuzování životního cyklu (Life Cycle Assesment, LCA) dvou úpraven vody (ÚV) v České republice. První ÚV se nachází v Hrdějovicích v jižních Čechách a využívá podzemní zdroj surové vody. Druhá ÚV leží ve středních Čechách a upravuje povrchovou vodu z nádrže Želivka. Pro účely této LCA studie bylo uvažováno čerpání surové vody a její následná úprava. Další fáze životního cyklu pitné vody, jako je například distribuce, nebyly zahrnuty. Vodárenské společnosti poskytly údaje o spotřebě energií a materiálů. Na jejich základě byly vyčísleny environmentální dopady 1m3 vyrobené pitné vody a bylo provedeno srovnání úpraven vody v rámci různých kategorií dopadu. Bylo zjištěno, že ÚV Hrdějovice má celkový dopad na životní prostředí čtyřnásobně nižší než ÚV Želivka. Jako nejvíce zasažené kategorie dopadu byly v obou případech identifikovány potenciál globálního oteplování, acidifikační potenciál a vyčerpání fosilních zdrojů. Uhlíková stopa 1m3 vyrobené pitné vody je 188 g CO2 ekv. na ÚV Želivka a 78g CO2 ekv. na ÚV Hrdějovice. Spotřeba energie se ukázala být vážným zdrojem vlivů na životní prostředí na obou úpravnách, v případě ÚV Hrdějovice pak jediným výrazným. Pro ÚV Želivka však spotřeba materiálu hraje ještě větší roli, a to kvůli nutnosti koagulace v procesu úpravy vody. Jako koagulant se zde používá síran hlinitý, s jehož životním cyklem jsou spojené významné dopady. Na ÚV Želivka nese těžké environmentální břemeno též zvýšená potřeba čištění odpadní vody. Klíčová slova: úprava vody, podzemní a povrchová voda, environmentální dopady
Abstract v angličtině:
Charles University in Prague Faculty of Science Institute for Environmental Studies Ecology and Environmental Protection Environmental Protection Bachelor Thesis - Abstract Life Cycle Assessment of Water Treatment Technology Posuzování životního cyklu výroby pitné vody Author: Zuzana Cabejšková Supervisor: Doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. Prague, May 2012 Abstract (English) This bachelor thesis consists of a Life Cycle Assessment (LCA) of two water treatment plants (WTP) in the Czech Republic. The first WTP is situated in Hrdějovice in South Bohemia and treats underground raw water. The second WTP is in Central Bohemia and treats surface water from the Želivka reservoir. The pumping of raw water and its subsequent treatment were considered for the purposes of LCA; other phases of the life cycle of potable water such as distribution weren’t taken into account. Waterworks companies provided data on consumption of energy and materials. Based on this data, the environmental impacts of 1m3 of treated water were calculated and a comparison of the two WTPs within different impact categories was performed. It was found that WTP Hrdějovice has a four-time lower overall environmental impact than WTP Želivka. Global Warming Potential, Acidification Potential and Abiotic Depletion of fossil fuels were identified as the most affected impact categories for both cases. The carbon footprint of 1m3 of drinking water is 188g CO2-eq. at Želivka and 78g CO2-eq. at Hrdějovice. Energy consumption turned out to be a common source of environmental impacts, in fact the only substantial one for WTP Hrdějovice. For Želivka, however, material consumption plays an even greater role due to need of coagulation; aluminium sulphate is used as a coagulant and its cradle-to-gate life cycle has significant impacts associated. Moreover, sludge treatment at Želivka carries a heavy environmental burden. Key words: Water treatment, ground water, surface water, environmental impacts
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Cabejšková 930 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Cabejšková 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Cabejšková 111 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 81 kB