velikost textu

Vývoj souborného katalogu ČR, základní problémové okruhy a varianty jejich řešení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj souborného katalogu ČR, základní problémové okruhy a varianty jejich řešení
Název v angličtině:
The development of a Union Catalogue of the Czech Republic, the basic sets of problems and some variants of their solution
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Iveta Lodrová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
Konzultant:
PhDr. Radka Římanová
Id práce:
106162
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Copac * KIS3G * Souborný katalog ČR * heterogenní prostředí * homogenní prostředí
Klíčová slova v angličtině:
Copac * KIS3G * Union Catalogue of the Czech Republic * heterogeneous environment * homogeneous environment
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá popisem stávajícího řešení Souborného katalogu ČR (SK ČR) a také novými úkoly kladenými na SK ČR v souvislosti s Koncepcí rozvoje knihoven na léta 2011–2015. Cílem práce je pojmenování základních problémových okruhů SK ČR, jejich analýza a návrhy řešení v souvislosti s porovnáním se zahraničními projekty souborných katalogů. První a druhá část práce je věnována analýze a vývoji zahraničních projektů – britského zástupce heterogenního systémového prostředí Copac: National, Academic and Specialist Catalogue, a slovenského zástupce homogenního systémového prostředí KIS3G. Je popsán jejich vývoj od počátku až do současnosti, stávající řešení a další plánované postupy. Třetí část je věnována projektu SK ČR, včetně polostrukturovaného rozhovoru s vedoucí Oddělení souborných katalogů Národní knihovny ČR, paní PhDr. Evou Svobodovou a zpracování poznatků z Jednání Pracovní skupiny pro SK ČR. Následuje závěrečné shrnutí a srovnání popsaných projektů souborných katalogů.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis provides information about the Union Catalogue of the Czech Republic (SK ČR) and its new tasks related to Conception of development of libraries during the years 2011–2015. The aim is to show basic sets of problems, their analysis and some variants of their solutions, compared to other foreign union catalogues. The first and second part of the thesis deals with foreign union catalogues – British example of heterogeneous environment Copac: National, Academic and Specialist Catalogue, and Slovak example of homogeneous environment KIS3G, their analysis and development from the beginning to the present, current status and future plans. The third part describes SK ČR, including semi-structured interview with head of the Union Catalogues Department of the National Library, PhDr. Eva Svobodová and findings from SK ČR workgroup meeting. The final part presents the summary and comparison of the three union catalogues.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Iveta Lodrová 2.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Iveta Lodrová 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Iveta Lodrová 70 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D. 289 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Posudek konzultanta PhDr. Radka Římanová 272 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 152 kB