velikost textu

Knihovnické organizace a sítě ve Velké Británii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Knihovnické organizace a sítě ve Velké Británii
Název v angličtině:
Library organizations and networks in Great Britain
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Václava Morongová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Radka Římanová
Konzultant:
PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
Id práce:
106151
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Knihovnické organizace, knihovnické spolky, knihovnické sítě, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
Library associations, library oganizations, library networks, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Czech Republic
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá tématem knihovnických organizací, spolků a sítí, které mají bezprostřední vliv na rozvoj knihoven a knihovnictví. Hlavní pozornost byla věnována knihovnickým organizacím Spojeného království. Byla provedena analýza současných aktivit a cílů vybraných organizací. Dále diplomová práce představuje knihovnické organizace České republiky, jejich historii a aktuální činnost. Závěr práce přináší srovnání britských a českých knihovnických spolků. Sledována byla především knihovnická legislativa, zaměření knihovnických organizací, směřování jejich aktivit a využívání prvků Webu 2.0. Byly definovány oblasti možného budoucího rozvoje českých spolků.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis focuses on the topic of library associations and networks that have a direct impact on development of libraries and librarianship. The main attention was given to library associations of the United Kingdom. The aim of this thesis is to analyze current activities and goals of selected library associations of the United Kingdom. Furthermore the thesis presents library associations of the Czech Republic, their history and current activities. The conclusion provides a comparison of Czech and British library associations. Monitored were primarily legislative frameworks, the focus of library associations, their activities and use of Web 2.0. There were also defined areas of possible future development of the Czech associations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Václava Morongová 643 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Václava Morongová 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Václava Morongová 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Václava Morongová 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D. 133 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Radka Římanová 31 kB
Stáhnout Posudek konzultanta PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. 82 kB