velikost textu

Vývoj a role mezinárodního trestního soudnictví v současném světě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj a role mezinárodního trestního soudnictví v současném světě
Název v angličtině:
The Development and the Role of International Criminal Justice in Today´s World
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Permanová
Vedoucí:
JUDr. Mgr. Miroslav Pulgret, Ph.D.
Oponent:
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Id práce:
106141
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (MV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mezinárodní právo trestní, mezinárodní trestní soudnictví
Klíčová slova v angličtině:
international criminal law, international criminal justice
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá mezinárodním trestním soudnictvím, které se v posledních dvaceti letech stalo velmi diskutovanou součástí mezinárodní politiky. Po skončení bipolárního konfliktu došlo na mnoha místech svta k rozpoutání ozbrojených konflikt, které byly doprovázeny nebývalou brutalitou. Mezinárodní komunita tak nutn musela hledat prostedek, jak na tyto ukrutnosti reagovat. V roce 1993 Rada bezpečnosti OSN pistoupila k opatením podle kapitoly VII Charty OSN a jednohlasn rozhodla o ustavení ad hoc Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, jehož úkolem bylo prošetit a potrestat osoby zodpovdné za vážná porušení mezinárodního humanitárního práva bhem balkánského konfliktu. O rok pozdji, v roce 1994, Rada bezpečnosti OSN rozhodla o ustavení dalšího ad hoc tribunálu - Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, který ml potrestat architekty rwandské genocidy. Oba tribunály pisply k urychlení rozhodnutí ustavit stálý Mezinárodní trestní soud, jehož úlohou je napomoci ukončit éru beztrestnosti pro pachatele nejzávažnjších zločin podle mezinárodního práva. Zločinu genocidy, válečných zločin, zločin proti lidskosti a v budoucnu zločinu agrese. Tedy zločin, které mohou být hrozbou pro celé lidstvo. Diplomová práce se nejprve zabývá trestními tribunály ad hoc - Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii a Mezinárodním trestním tribunálem pro Rwandu. Zamuje se na okolnosti vzniku, pravomoci a dosavadní činnost tchto tribunál a také na jejich odkaz pro mezinárodní právo a mezinárodní systém. Práce zárove analyzuje spolupráci stát s tmito tribunály. Zejména Srbska a Chorvatska s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii a Rwandy s Mezinárodním trestním tribunálem pro Rwandu. Následn práce analyzuje stálý Mezinárodní trestní soud a snaží se odpovdt na otázku, proč se nkteí klíčoví aktéi současných mezinárodních vztah obávají spolupráce s touto soudní institucí. Na závr diplomová práce nabízí pohled teorií mezinárodních vztah (realismu, liberalismu a konstruktivismu) na možnost spolupráce stát prostednictvím mezinárodního trestního soudnictví. Na základ rozhodnutí dkana Fakulty sociálních vd Univerzity Karlovy byl k této diplomové práci vypracován ješt druhý oponentský posudek, a to garantem oboru Mezinárodní vztahy na Institutu politologických studií Fakulty sociálních vd Univerzity Karlovy, doc. PhDr. Janem Karlasem, M.A., Ph.D. (viz pípadn PÍLOHA nebo ERRATA).
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with international criminal justice, which began to influence international politics during the last twenty years. After the end of the Cold War, a lot of armed conflicts were breaking out. They were accompanied by unprecedented inhuman acts and atrocities. The international community had to find a solution for how to respond to such events. In 1993, the United Nations Security Council acted under Chapter VII of The Charter of the United Nations and decided unanimously upon the establishing of an ad hoc International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. The Tribunal’s role was to prosecute persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed during the Balkans conflict. A year later, in 1994, the Security Council decided to establish another ad hoc tribunal – The International Criminal Tribunal for Rwanda, which served to punish the architects of Rwandan genocide. Both tribunals sped up negotiations and the decision to establish the permanent International Criminal Court, whose objective is to help end impunity for the perpetrators of the most serious crimes of concern to the international community. The crime of genocide, war crimes, crimes against humanity and in the future the crime of aggression. Firstly, this thesis analyses the ad hoc tribunals – the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and the International Criminal Tribunal for Rwanda. It pursues their jurisdiction, their activity and their importance for international law and the international community. This thesis also analyses the cooperation of states with the ad hoc tribunals, focusing on Serbia and Croatia in relation to the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and Rwanda in relation to the International Criminal Tribunal for Rwanda. Secondly, this thesis analyses the permanent International Criminal Court and tries to evaluate why some key actors in contemporary international relations are afraid of cooperating with this judicial institution. Finally, the thesis offers a view of theories of international relations (realism, liberalism and constructivism) regarding the possibility of cooperation by means of international criminal justice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Permanová 861 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Permanová 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Permanová 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Mgr. Miroslav Pulgret, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. 422 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 239 kB