text size

Výuka geologie na základních a středních školách v České republice - průzkum názorů odborné a laické veřejnosti

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Výuka geologie na základních a středních školách v České republice - průzkum názorů odborné a laické veřejnosti
Titile (in english):
Teaching geology in primary and secondary schools in the Czech Republic - professional and lay public opinion survey
Type:
Rigorosum thesis
Author:
RNDr. Linda Michovská
Supervisor:
doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
Thesis Id:
106014
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources (31-430)
Study programm:
Geology (N1201)
Study branch:
Teaching of Geology for Secondary Schools (one-subject) (UNG)
Degree granted:
RNDr.
Defence date:
03/05/2011
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Abstrakt Cílem diplomové práce bylo metodou dotazníkového šetření provést průzkum názorů odborné a laické veřejnosti na výuku geologie na českých základních a středních školách. Záměrem bylo zhodnotit dosavadní stav výuky prostřednictvím osobních zkušeností jejich absolventů a také přinést představy o její možné podobě. Práce v úvodní části shrnuje historii výuky geologie u nás, popisuje současný stav a probíhající reformu školství. Hlavní část práce je věnována vlastnímu průzkumu a vyhodnocení odpovědí získaných pomocí dotazníků. Zahrnuty jsou zkušenosti respondentů s výukou geologie - hodnocení absolvované výuky, využitelnost nabytých poznatků a také požadavky na výuku. Z výsledků průzkumu vyplývá, že znalosti z geologických oborů jsou pokládány za součást všeobecného vzdělání a výuka geologie má své místo na základních školách i gymnáziích. Hodnocení respondentů svědčí o dosavadní poměrně kvalitní výuce, avšak respondenti z řad odborné i laické veřejnosti se shodují na konkrétních nedostatcích. Výuku by bylo vhodné zkvalitnit vyšším zastoupením prakticky využitelných poznatků, zařazováním většího podílu výuky v terénu, jako přínosné se jeví také propojení s dalšími obory, např. s environmentální výchovou. Důležitým faktorem při výuce geologie je rovněž osobnost učitele. Aktualizací oboru by se geologie na základních školách a gymnáziích mohla stát lépe využitelnou v praxi než doposud.
Abstract:
Summary The objective of the thesis was to perform a research about opinions of professional and general public on teaching geology in Czech elementary and secondary schools using paper and electronic questionnaires. The purpose was to evaluate the current state of education based on personal experience of those who learned geology at school and also to bring ideas about its possible future form. In introduction the work sums up history of teaching geology in our country and describes the current state and ongoing reform of education. The main part deals with the actual research and assessment of replies gained from the questionnaires. Respondents´ experience with teaching geology is also included, i.e. evaluation of their geology education and use of acquired knowledge and requirements for teaching. The research results show that knowledge of geology related sciences is considered a part of general education and that teaching geology has its own position in elementary and grammar schools. Respondents´ assessments indicate quite high quality of present education, however, some respondents from professional and general public agree on specific imperfection of education. Teaching geology should get higher quality through presentation of more useful practical knowledge, including a bigger part of field geology courses and integration with other courses, e.g. environmental education. Personality of teacher is also an important factor in teaching process. By updating the subject in elementary and secondary schools, geology would become more usable in practice than it is now.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis RNDr. Linda Michovská 18.1 MB
Download Abstract in czech RNDr. Linda Michovská 16 kB
Download Abstract in english RNDr. Linda Michovská 6 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. 81 kB