velikost textu

Výuka geologie na základních a středních školách v České republice - průzkum názorů odborné a laické veřejnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výuka geologie na základních a středních školách v České republice - průzkum názorů odborné a laické veřejnosti
Název v angličtině:
Teaching geology in primary and secondary schools in the Czech Republic - professional and lay public opinion survey
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Linda Michovská
Vedoucí:
doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
Id práce:
106014
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Učitelství geologie pro střední školy (jednooborové) (UNG)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
3. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem diplomové práce bylo metodou dotazníkového šetření provést průzkum názorů odborné a laické veřejnosti na výuku geologie na českých základních a středních školách. Záměrem bylo zhodnotit dosavadní stav výuky prostřednictvím osobních zkušeností jejich absolventů a také přinést představy o její možné podobě. Práce v úvodní části shrnuje historii výuky geologie u nás, popisuje současný stav a probíhající reformu školství. Hlavní část práce je věnována vlastnímu průzkumu a vyhodnocení odpovědí získaných pomocí dotazníků. Zahrnuty jsou zkušenosti respondentů s výukou geologie - hodnocení absolvované výuky, využitelnost nabytých poznatků a také požadavky na výuku. Z výsledků průzkumu vyplývá, že znalosti z geologických oborů jsou pokládány za součást všeobecného vzdělání a výuka geologie má své místo na základních školách i gymnáziích. Hodnocení respondentů svědčí o dosavadní poměrně kvalitní výuce, avšak respondenti z řad odborné i laické veřejnosti se shodují na konkrétních nedostatcích. Výuku by bylo vhodné zkvalitnit vyšším zastoupením prakticky využitelných poznatků, zařazováním většího podílu výuky v terénu, jako přínosné se jeví také propojení s dalšími obory, např. s environmentální výchovou. Důležitým faktorem při výuce geologie je rovněž osobnost učitele. Aktualizací oboru by se geologie na základních školách a gymnáziích mohla stát lépe využitelnou v praxi než doposud.
Abstract v angličtině:
Summary The objective of the thesis was to perform a research about opinions of professional and general public on teaching geology in Czech elementary and secondary schools using paper and electronic questionnaires. The purpose was to evaluate the current state of education based on personal experience of those who learned geology at school and also to bring ideas about its possible future form. In introduction the work sums up history of teaching geology in our country and describes the current state and ongoing reform of education. The main part deals with the actual research and assessment of replies gained from the questionnaires. Respondents´ experience with teaching geology is also included, i.e. evaluation of their geology education and use of acquired knowledge and requirements for teaching. The research results show that knowledge of geology related sciences is considered a part of general education and that teaching geology has its own position in elementary and grammar schools. Respondents´ assessments indicate quite high quality of present education, however, some respondents from professional and general public agree on specific imperfection of education. Teaching geology should get higher quality through presentation of more useful practical knowledge, including a bigger part of field geology courses and integration with other courses, e.g. environmental education. Personality of teacher is also an important factor in teaching process. By updating the subject in elementary and secondary schools, geology would become more usable in practice than it is now.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Linda Michovská 18.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Linda Michovská 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Linda Michovská 6 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. 81 kB