velikost textu

Gene Immunotherapy of Cancer: DNA Vaccines against HPV 16

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Gene Immunotherapy of Cancer: DNA Vaccines against HPV 16
Název v češtině:
Genová imunoterapie nádoru: DNA vakcíny proti HPV16
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Ingrid Poláková, Ph.D.
Id práce:
106012
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
31. 3. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt dizertačnej práce Génová imunoterapia nádorov: DNA vakcíny proti HPV 16 Mgr. Ingrid Poláková Cervikálny karcinóm (CC), asociovaný s infekciou ľudským papilomavírusom (HPV), predstavuje druhé najrozšírenejšie nádorové ochorenie žien. V súčasnej dobe sú na trhu dve profylaktické vakcíny, ktoré sú schopné navodiť ochranu proti HPV 16 a HPV 18. Profylaktické vakcíny však nemôžu poslúžiť ako liečba už existujúcich HPV infekcií. Preto je žiaduce vyvinúť terapeutické vakcíny, ktoré by si poradili aj s rastúcimi nádormi. Virálne onkoproteíny E6 a E7 sú vhodným cieľom pre vývoj vakcín proti HPV. DNA vakcíny sa postupom času stali účinným prostriedkom pre vývoj vakcín proti nádorovým ochorením, teda aj proti CC. Bohužiaľ ich účinnosť na väčších zvieratách a hlavne ľuďoch je nízka. V súčasnej dobe prebieha niekoľko štúdií, ktoré sa sústreďujú na zvýšenie účinnosti a bezpečnosti DNA vakcín proti ľudským papilomavírusom. V tejto práci bola hodnotená imunogénnosť DNA vakcín proti HPV 16 po fúzii génov E7 a E6 s génom GUS a po ich podaní pomocou génovej pištole. Zvýšená hladina produkcie delečných mutantov E7GGG.GUS a fúzneho proteínu GUS.E7GGG po imunizácii s týmito vakcínami zvýšila produkciu protilátok špecifických proti E7, ale nezlepšila odpoveď cytotoxických T lymfocytov. Pripojenie signálnej sekvencie k GUS.E7GGG viedlo k lokalizácii fúzneho proteínu SS.GUS.E7GGG do ER, u imunizovaných myší k zvýšeniu bunkovej imunitnej odpovedi a k spomalenému rastu nádorov. Zvýšená imunogénnosť bola zaznamenaná po imunizácii s génom E6 fúzovaným s 3’- koncom génu GUS (GUS.E6). Odstránenie zostrihového miesta v géne E6 viedlo k úplnej eliminácii expresie skrátených transkriptov E6. Zároveň táto modifikácia mierne znížila imunogénnosť fúznych génov (GUS.E6cc) alebo génov bez fúzie (E6cc). Zavedenie dvoch bodových mutácii do proteínu E6 malo za dôsedok zníženie jeho onkogénnosti. Modifikovaný proteín E6GT nebol schopný navodiť degradáciu p53, na druhú stranu však tieto substitúcie výrazne neovplyvnili jeho imunogénnosť. Dizertačná práca ďalej rozoberá jednu z možností mechanizmu úniku nádoru z dohľadu imunitného systému a porovnáva dve rôzne metódy podania peptidových vakcín, imunizáciu pomocou prístroja na tetovanie a subkutánne injekčné podanie vakcín. Substitúcia N53S v imunodominantnom epitope (aa 49-57) RAHINIVTF proteínu E7 je zodpovedná za imunorezistenciu klonov TC-1 odvodených z nádorov imunizovaných myší. Podávanie peptidových vakcín, odvodených od peptidov E7 a E6, tetovaním indukuje vyššiu bunkovú a protilátkovú imunitnú odpoveď než subkutálne injekčné podanie tej istej vakcíny.
Abstract v angličtině:
Abstract of PhD. Thesis Gene Immunotherapy of Cancer: DNA Vaccines against HPV 16 Mgr. Ingrid Poláková Cervical carcinoma (CC) represents the second most frequent cancer in women, mostly associated with human papillomavirus (HPV) infection. Nowadays, two prophylactic vaccines, protecting against HPV 16 and HPV 18, are licensed. Nevertheless, development of therapeutic vaccines is desirable to eliminate current HPV infections and to treat progressing tumours. Suitable targets for vaccination are viral E6 and E7 oncoproteins. Since its discovery, DNA vaccination has become an effective strategy for development of vaccines against cancer including CC. Unfortunately, the immunogenicity of DNA vaccines in large animals and particularly in humans is low. Therefore, several ongoing studies are focused on strategies enhancing the efficacy and safety of DNA vaccines. In this work, the immunogenicity of DNA vaccines against HPV 16 delivered by a gene gun was evaluated after the fusion of the E7 and E6 genes with GUS. The increased steady-state level of the E7GGG.GUS deletion mutants and the GUS.E7GGG fusion protein enhanced the production of E7-specific antibodies after immunisation with these vaccines but did not improve the CTL response. Joining of the signal sequence with GUS.E7GGG led to ER-localisation of the SS.GUS.E7GGG fusion protein, enhancement of the cell-mediated immune responses and slower tumour growth in immunised mice. Enhanced immunogenicity was showed after immunisation with the E6 gene fused to the 3’- terminus of the GUS (GUS.E6).The abolishment of the splice site in the E6 gene resulted in complete elimination of the expression of the truncated E6 transcripts. This modification moderately reduced the immunogenicity of the non-fused (E6cc) or fused (GUS.E6cc) genes. The oncogenicity of the E6 protein was reduced by two point mutations and the modified E6GT protein was unable to induce p53 degradation. These substitutions in the E6 protein did not substantially influence the immunogenicity of the vaccines. Moreover, the thesis demonstrates one of the possible ways of tumour escape and a comparison of two different administration methods of vaccines, the delivery by the tattoo device and s.c. needle injection using peptide vaccines. The N53S substitution in the RAHYNIVTF immunodominant epitope (aa 49-57) of the E7 protein was responsible for the immunoresistance of TC-1 clones derived from tumours of immunised mice. The administration of the E7- and E6-derived peptide vaccines by tattooing induced higher cellular and humoral immune responses than the s.c. injection.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Ingrid Poláková, Ph.D. 1.16 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Ingrid Poláková, Ph.D. 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Ingrid Poláková, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Ingrid Poláková, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Blanka Janderová, CSc. 80 kB