velikost textu

Prognostický význam molekulárních markerů akutní myeliodní leukémie na výsledek alogenní transplantace krvetvorných buněk

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prognostický význam molekulárních markerů akutní myeliodní leukémie na výsledek alogenní transplantace krvetvorných buněk
Název v angličtině:
The prognostic significance of molecular markers of acute myeloid leukemia on the outcome of allogeneie hematopoietic stem cell transplantation
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Michal Karas
Školitel:
Doc.MUDr. Luboš jr. Holubec, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
Id práce:
105998
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
II.interní klinika (14-320)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 3. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt V dizertační práci “ Prognostický význam molekulárních markerů akutní myeloidní leukémie na výsledek alogenní transplantace krvetvorných buněk ” autor řeší následující problematiku: 1. V literárním přehledu charakterizuje: epidemiologii, patogenezu, diagnostiku, prognózu a léčbu akutní myeloidní leukémie se zaměřením na zhodnocení různých prognostických markerů ve vztahu ke léčbě akutní myeloidní leukémie především pomocí alogenní transplantace krvetvorných buněk. 2. V metodické části jsou charakterizovány: a) Soubor nemocných a použité klinické hodnocení : * Detailní charakteristika 60 pacientů s akutní myeloidní leukémií s normálním karyotypem a mutací NPM1 genu v kompletní remisi, kteří podstoupili alogenní transplantaci krvetvorných buněk na Hematologicko-onkologickém oddělení FN Plzeň v letech 2005-2014. Součástí charakteristiky je i zhodnocení dalších parametrů základního onemocnění a detailní popis transplantačních postupů (výběr dárce, typ předtransplantační přípravy atd.). b) Období a způsob odběru materiálu ke stanovení hladiny minimální reziduální nemoci před transplantací. Popis metody způsobu detekce hladiny minimální reziduální nemoci na základě detekce relativní exprese mutovaného NPM1 genu pomocí kvantitativní polymerázové řetězové reakce. c) Použité statistické metody zpracování. 3. Ve výsledkové části autor prokázal, že: a) Hladina minimální reziduální nemoci u pacientů s akutní myeloidní leukémií v kompletní remisi se liší v době těsně před zahájením předtransplantační přípravy. b) Hladina minimální reziduální nemoci u pacientů s akutní myeloidní leukémií v době před alogenní transplantací krvetvorných buněk statisticky signifikantně ovlivňuje transplantační výsledky. 4. Součástí práce je literární přehled obsahující 341 literárních citací a přehled publikovaných prací autora na dané téma. Klíčová slova: akutní myeloidní leukémie, NPM1 mutace, minimální reziduální nemoc, alogenní transplantace krvetvorných buněk
Abstract v angličtině:
Abstract In this thesis entitled ” The prognostic significance of molecular markers of acute myeloid leukemia on the outcome of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation ” the author deals with the following issues: 1. In the literature overview: the author characterizes the epidemiology, patogenesis, diagnostics, prognosis and treatment of acute myeloid leukemia, focusing on evaluation of different prognostic markers in relation to the treatment of acute myeloid leukemia mainly using allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. 1. The methodological section characterizes the following: a) Groups of patients and methods of clinical evaluation in: * Detailed characteristics of 60 patients with acute myeloid leukemia with normal karyotype and NPM1 gene mutations in complete remission who underwent allogeneic hematopoietic stem cell transplantation on Haematology and oncology department of University Hospital Pilsen in the years 2005-2014. The evaluation of other parameters of the underlying disease, and a detailed description of transplant procedure (donor selection, the type of pre-transplantation preparation etc.) is also part of characteristics. b) The timing and method of sampling for evaluation of the level of minimal residual disease before transplantation. Description of the method for detection of the level of minimal residual using assessment of the relative expression of mutated NPM1 gene by quantitative polymerase chain reaction. c) The statistical parameters and methods employed 3. In the final section the author demonstrates that: a) The level of minimal residual disease in patients with acute myeloid leukemia in complete remission vary before the start of pretransplantation conditioning regimen. b) The level of minimal residual disease in patients with acute myeloid leukemia prior to allogeneic hematopoietic stem cell transplantation statistically significantly affects the transplant results. 4. The thesis provides an overview of relevant literature which includes 341 sources and overview of author’s own publications on this particular field. Key words: acute myeloid leukemia, NPM1 mutation, minimal residual dinase, alogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Michal Karas 2.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Michal Karas 140 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Michal Karas 136 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Michal Karas 843 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc.MUDr. Luboš jr. Holubec, Ph.D. 644 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Edgar Faber, CSc. 1.93 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. 1.38 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 867 kB