velikost textu

Biologická aktivita karcinomu prsní žlázy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biologická aktivita karcinomu prsní žlázy
Název v angličtině:
Biological activity of breast cancer
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Ilona Zedníková, Ph.D.
Školitel:
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Oponenti:
MUDr. Jiří Gaťek, Ph.D.
MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.
Id práce:
105991
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Klinika chirurgická (14-400)
Program studia:
Chirurgie (P5116)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 1. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Strukturovaný souhrn Úvod: Karcinom prsu je nejčastější nádorové onemocnění žen a představuje celosvětový problém. Díky moderním diagnostickým metodám, mamografickému screeningu a komplexní léčbě se v posledních letech podařilo výrazně snížit mortalitu, avšak incidence onemocnění trvale mírně narůstá. Boj s touto nemocí se odehrává na několika liniích, jako je prevence, léčba primárního nádoru, ale také řešení recidiv a generalizace onemocnění. Proto je velmi důležitý odhad prognózy na základě biologických vlastností nádoru a správné stanovení individuální léčby u každé konkrétní pacientky. Cíl studie: Naším cílem bylo na základě biologických vlastností nádoru stanovit skupinu pacientek s maligním onemocněním prsu, u které bude možné vynechat exenteraci axily při metastáze v sentinelové uzlině a tím snížit morbiditu spojenou s tímto výkonem bez zhoršení prognózy. Soubor a metodika: Výzkumný projekt probíhal od června 2012 do června 2015. Jednalo se o prospektivní randomizovanou studii, kde hlavní zkoumanou skupinou byly pacientky s primárně chirurgicky léčeným karcinomem prsní žlázy, které v rámci operace podstoupily biopsii sentinelové uzliny (SNB). Ty jsme rozdělili do 3 skupin: 1.skupina – SNB pozitivní bez dokončené exenterace axily (axillary dissection - AD), 2.skupina – SNB pozitivní s dokončením AD, 3.skupina – SNB negativní. 4.skupinu tvořily pacientky s primárně provedenou AD, 5.skupinu pacientky s benigním onemocněním prsu. Zkoumali jsme statisticky významné prognostické faktory metastatického postižení uzlin a zároveň časné progrese onemocnění. Výsledky byly statisticky zpracovány a hodnoceny rozdíly mezi jednotlivými skupinami, stanoveny prognosticky využitelné biologické vlastnosti nádoru ve vztahu k metastatickému postižení uzlin a přežití bez progrese onemocnění. Výsledky: Do studie bylo zařazeno 214 pacientek s karcinomem prsu. 136 pacientek (64%) nemělo metastatické postižení axilárních uzlin, naopak 78 pacientek (36%) mělo pozitivní axilární uzliny, z nichž 28 (13%) mělo mikrometastázu v sentinelové uzlině, 38 (17%) mělo 1-3 pozitivní uzliny, 8 (4%) mělo 4-9 pozitivních uzlin a 4 pacientky (2%) měly více než 10 metastatických uzlin. Statisticky významný rozdíl metastatického postižení uzlin byl zjištěn u velikosti tumoru, exprese estrogenových receptorů, proliferační aktivity a gradingu. Závěr: Jako statisticky významné prognostické faktory metastatického postižení uzlin a zároveň časné progrese onemocnění se nám podařilo prokázat: velikost tumoru nad 2 cm, negativní expresi estrogenových receptorů, nádory se střední a vysokou proliferační aktivitou a grade nádoru G2 a G3. Za tři roky této studie nedošlo ani v jednom případě k regionální recidivě v axilárních uzlinách. Proto je evidentní, že při tumorech menších než 2 cm, s expresí estrogenových receptorů, s nízkou proliferační aktivitou a grade 1 je možné vynechat dokončení exenterace axily při 1-2 pozitivních sentinelových uzlinách, pokud je možné adjuvatní ozáření. Exenteraci axily také není třeba doplňovat při mikrometastáze či izolovaných nádorových buňkách v sentinelové uzlině. Klíčová slova: karcinom prsu – biopsie sentinelové uzliny – exenterace axily – prognostické faktory – přežití bez progrese – celkové přežití – dispenzarizace
Abstract v angličtině:
Structured abstract Introduction: Breast cancer is the most common malignant disease in women and represents a worldwide problem. By using up-to-date diagnostics methods, mammography screening as well as complex treatment, mortality was substantially reduced. However, the incidence of disease is constantly growing in a moderate way. The struggle against this disease has several levels, such as prevention, primary tumor therapy as well as solution of recurrent disease or generalization of this. Therefore, it is very significant to evaluate prognosis on the basis of biological characteristics of tumor and to determine the right individual therapy in each patient. Aim of the study: Our aim was to determine a group of patients with malignant breast disease on the basis of biological characteristics of the tumor axillary exenteration might be omitted in if there is the presence of sentinel lymph node metastasis, which can reduce morbidity connected with this surgery without worsening prognosis. Group and methodology: The research project lasted from June 2012 to June 2015. It was an introspective randomized study where the main investigated group was made up of women with primarily surgically treated mammary cancer who underwent sentinel lymph node biopsy (SNB) within surgery. These were divided into three groups: the first group – SNB was positive without finished axillary exenteration (axillary dissection - AD), the second group - SNB was positive with finished AD, the third group – SNB was negative. The fourth group was made up of patients with primarily performed AD and the fifth group involved patients with benign breast disease. We investigated statistically significant prognostic factors of metastatic lymph nodes and early disease progression. Results were statictically processed and differences between individual groups were evaluated, prognostically usable biological characteristics of tumor were determined in connection with metastases in lymph nodes and survival without disease progression. Results: The study included 214 patients with breast cancer. In 136 patients (64%), there were no metastases of axillary lypmh nodes, nevertheless, 78 patients (36%) were found out positive axillary lymph nodes in, 28 (13%) of those had a micrometastasis in the sentinel lymph node, 38 (17%) had 1-3 positive lymph nodes, 4-9 positive lymph nodes could be found in 8 of these (4%) and more than 10 metastatic lymph nodes were found in 4 patients (2%). The statistically significant difference between metastatic lymph nodes was found out in tumor size, expression of estrogen receptors, proliferative activity and grading. Conclusion: Here are following prognostic factors of metastatic lymph nodes and early disease progression which appear to be staticially significant: tumor size over 2 cm, negative expression of estrogen receptors, tumors with middle and high proliferative activity and tumor grade G2 and G3. In the course of three years of this study, there was no regional recurrence in axillary lymph nodes in any cases, Therefore, it is obvious that finishing of axillary exenteration might be omitted in case of tumors smaller than 2 cm, expression of estrogen receptors, low proliferative activity and grade if there is one or two positive sentinel lymph nodes and adjuvant radiation therapy can be used. Axillary exenteration does not have to be supplemented in case of isolated tumor cells in sentinel lymph nodes, either. Key words: breast cancer – sentinel lymph node biopsy – axillary exenteration – prognostic factors – survival without progression – overall survival – dispensarization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Ilona Zedníková, Ph.D. 2.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Ilona Zedníková, Ph.D. 28 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Ilona Zedníková, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. 378 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jiří Gaťek, Ph.D. 3.4 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. 1.3 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 716 kB