velikost textu

Dysfunkce gastrointestinálního traktu u kriticky nemocných

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dysfunkce gastrointestinálního traktu u kriticky nemocných
Název v angličtině:
Gastrointestinal tract dysfunction in critical ill patients
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Karel Balihar, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Oponenti:
MUDr. Roman Kula, CSc.
doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D.
Id práce:
105932
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
I.interní klinika (14-310)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kriticky nemocný; syndrom multiorgánové dysfunkce; gastrointestinální dysfunkce; infekce Clostridiem difficile; duální enterální sonda; high resolution manometrie
Klíčová slova v angličtině:
critically ill; multiorgan dysfunction syndrome; gastrointestinal dysfunction; Clostridium difficile infection; dual enteral probe; high resolution manometry
Abstrakt:
ABSTRAKT Syndrom multiorgánové dysfunkce je dominantním mechanismem morbidity a mortality na jednotkách intenzivní péče. Gastrointestinální dysfunkce vzniká obvykle na podkladě vlastního kritického stavu a hraje klíčovou roli v rozvoji a progresi multiorgánové dysfunkce. Nicméně i primární narušení gastrointestinálních funkcí onemocněním gastrointestinálního traktu může vést ke kritickému stavu. I přes intenzivní experimentální a klinický výzkum již po řadu desítek let stále chybí kvalitní nástroje pro hodnocení tíže a monitoraci gastrointestinální dysfunkce. Terapie tohoto komplexního patologického děje zůstává nadále široce podpůrná. Cílem této práce bylo ozřejmit rizika těžkého průběhu nejčastější a nejzávažnější nozokomiální infekce trávicího traktu, zhodnotit bezpečnost zavedení a efektivitu duální enterální sondy ve výživě kriticky nemocných a získat nástroje k hodnocení gastrointestinální dysfunkce. Závěrem je prezentován probíhající projekt zaměřený na ezofageální dysfunkci u ventilovaných kriticky nemocných.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Multiorgan dysfunction syndrom is the major driving pathophysiological mechanism of morbidity and mortality in critically ill patients. Gastrointestinal dysfunction usually develops as a result critical illness and it is believed to play a key role in the development and progression of multiple organ dysfunction. Moreover, any primary disorder of the gastrointestinal tract, if severe enough, can lead to a critical state and secondary multiorgan dyfunction. Despite intensive experimental and clinical research, reliable tools for monitoring and evaluation of the severity of gastrointestinal dysfunction remain unknown. In the same line, therapy of this complex pathology remains largely supportive. The aim of this thesis was first to explain the severity of the most common and most serious nosocomial infection of the digestive tract, second to elucidate the safety and effectiveness of the endoscopic dual enteral probe insertion in ventilated critically ill patients, and, third to evaluate new diagnostic tools of the gastrointestinal dysfunction. Finally, we present an ongoing project aimed at investigating esophageal dysfunction in mechanically ventilated critically ill patients.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Karel Balihar, Ph.D. 11.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Karel Balihar, Ph.D. 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Karel Balihar, Ph.D. 5 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Karel Balihar, Ph.D. 348 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. 593 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Roman Kula, CSc. 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. 2.01 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 920 kB