velikost textu

Vývoj morfologie patra a tvaru zubního oblouku u pacienta s rozštěpem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj morfologie patra a tvaru zubního oblouku u pacienta s rozštěpem
Název v češtině:
Vývoj morfologie patra a tvaru zubního oblouku u pacienta s rozštěpem
Název v angličtině:
Development of the palate morphology and dental arch form in cleft patients
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D.
Školitel:
MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc.
prof MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Id práce:
105926
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Klinika stomatologická (14-470)
Program studia:
Stomatologie (P5104)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 5. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozštěp obličeje, patro, zubní oblouk
Klíčová slova v angličtině:
cleft, palate, dental arch
Abstrakt:
SOUHRN Vývoj morfologie patra a tvaru zubního oblouku u pacienta s rozštěpem Cíl: Cílem práce bylo porovnat rozdíly vývoje morfologie patra, vztahu a tvaru zubních oblouků u dvou skupin jedinců s odlišným typem rozštěpové vady obličeje. Úvod: Obličejové rozštěpy jsou příčinou defektního růstu centrofaciální oblasti. Míra výsledné deformace se liší podle typu rozštěpu, individuálních růstových dispozic pacienta a výsledků komplexní interdisciplinární terapie vady. Soubor a metodika: Soubor tvořilo 18 pacientů s jednostranným celkovým rozštěpem a 18 pacientů s izolovaným rozštěpem patra. Měření bylo provedeno na studijních sádrových modelech chrupu pacientů v průměrném věku 9 a 13 let. Měřeny byly: přední a zadní šířka horního a dolního zubního oblouku, délka obou polovin zubních oblouků, přední délka a hloubka horního zubního oblouku a velikost incizálního schůdku. Podle sagitálního vztahu zubních oblouků byli pacienti zařazeni do jedné z pěti kategorií GOSLON yardstick skóre. Výsledky měření byly porovnány mezi skupinami a v obou věkových obdobích Wilcoxonovým jednovýběrovým respektive dvouvýběrovým testem a Fisherovým testem v případě GOSLON yardstick skóre. Pro zhodnocení transverzálního vztahu zubních oblouků byly vypočteny rozdíly přední a zadní šířky zubních oblouků. U pacientů s jednostranným rozštěpem byla porovnána délka polovin zubního oblouku mezi stranou s rozštěpovým defektem a kontralaterální částí zubního oblouku, či mezi pravou a levou stranou u pacientů s izolovaným rozštěpem patra. Výsledky: Signifikantně se mezi oběma skupinami od sebe lišily hodnoty GOSLON yardstick skóre a velikost incizálního schůdku v obou časech vyšetření. Mezi devátým a třináctým rokem věku se ve skupině pacientů s jednostranným celkovým rozštěpem lišila hloubka zubního oblouku a přední a zadní šířka dolního zubního oblouku; u pacientů s izolovaným rozštěpem patra byla odlišná hloubka zubního oblouku a přední šířka dolního zubního oblouku. Průměrný rozdíl přední a zadní šířky zubních oblouků byl ve skupině pacientů s jednostranným celkovým rozštěpem negativní. U pacientů s rozštěpem patra byl průměrný rozdíl přední a zadní šířky zubních oblouků také negativní při obou měřeních, více mezi prvními stálými moláry. Délka polovin horního zubního oblouku se nelišila ani u jedné skupiny pacientů. U pacientů s jednostranným celkovým rozštěpem bylo průměrné GOSLON yardstick skóre 3,2 v devíti letech a 3 ve třinácti letech; u pacientů s izolovaným rozštěpem patra 1,7 při obou měřeních. Velikost incizálního schůdku pozitivně korelovala s přední šířkou horního zubního oblouku ve skupině pacientů s izolovaným rozštěpem patra při obou vyšetřeních. Závěr: Porovnáním morfologie chrupu u pacientů s celkovým jednostranným rozštěpem a izolovaným rozštěpem patra devíti a třinácti letech bylo zjištěno, že se obě skupiny mezi sebou lišily především v sagitálním vztahu zubních oblouků. Přední délka a hloubka horního zubního oblouku ani transverzální parametry se mezi pacienty s různými typy rozštěpové vady neodlišovaly ani v devíti ani ve třinácti letech. Větší diskrepance v zadopředním vztahu zubních oblouků u pacientů s jednostranným celkovým rozštěpem byla zřejmě podmíněna omezeným sagitálním vývojem horní čelisti, který vyvolává vrozený tkáňový a růstový deficit a jizevnatá tkáň na horním rtu, ve vestibulu a po chirurgické rekonstrukci alveolárního výběžku čelisti i v průběhu alveolárního výběžku. Stejně tak i výsledky GOSLON yardstick skóre u pacientů s jednostranným celkovým rozštěpem poukazují na velmi nepříznivý sagitální vývoj horní čelisti ve sledované skupině. Horní zubní oblouk u pacientů s jednostranným celkovým vykazoval transverzální deficit oproti dolnímu zubnímu oblouku. U pacientů s izolovaným rozštěpem patra byla také nalezena nevyhovující šířka horního zubního oblouku, diskrepance mezi horním a dolním obloukem však byla méně zásadní.
Abstract v angličtině:
SUMMARY Development of the palate morphology and shape of the dental arch in patients with cleft Objective: The aim of this study was to compare the differences in development of the palate morphology and in the relationship and shape of the dental arches in two groups of individuals with different types of orofacial cleft defects. Introduction: Orofacial clefts are the cause of the insufficient growth of the face. Range of the resulting deformation depends on the type of cleft, individual growth disposition of the patient and comprehensive interdisciplinary treatment of the cleft. Material and Methods: The sample consisted of 18 patients with unilateral cleft lip and palate and 18 patients with isolated cleft palate. Measurements were performed on study casts of patients aged 9 and 13 years in average. Following measurements were performed: the frontal and distal width of the upper and lower dental arch, the length of both halves of the upper dental arches, the frontal length and depth of the upper dental arch and the overjet. According to the sagittal relationship of the dental arches, patients were classified into one of five categories of the GOSLON yardstick score. The results were compared between groups and between both age periods using one- or two-sample Wilcoxon test and Fisher test for the GOSLON Yardstick score. For assessment of transverse relationship of dental arches the differences in the frontal and distal width were calculated. In patients with unilateral cleft lip and palate the length of the halves of the dental arch with cleft defect was compared to the halve without cleft. Comparison in patients with isolated cleft palate was done between right and left side of the dental arch. Results: Significant differences were found between the two groups of patients in the values of the GOSLON Yardstick score and the size of overjet in both examination periods. Between nine and thirteen years of age in the group of patients with unilateral cleft lip and palate varied the depth of dental arch and frontal and distal width of the lower dental arch; in patients with isolated cleft palate varied dental arch depth and frontal width of the lower dental arch. The average difference of the frontal and distal width of the dental arches was negative in the patients with unilateral cleft lip and palate; in patients with isolated cleft palate the mean difference of the width of dental arches was also negative, more between first permanent molars. Halves of the upper dental arch did not differ in lenght for either group of patients. In patients with unilateral cleft lip and palate the mean total GOSLON yardstick score was 3.2 in the age nine group, and 3 in the age thirteen group; in patients with isolated cleft palate it was 1.7 in both measurements. Overjet size was positively correlated with the frontal width of the upper dental arch in the group of patients with isolated cleft palate in both examinations periods. Conclusion: Comparing the morphology of the dentition of patients with unilateral cleft lip and palate and isolated cleft palate between nine and thirteen years old patients was found that both groups differed mainly in the sagittal dental arch relationship. Frontal length and depth of the upper dental arch or transverse parameters were indistinguishable between patients with different types of cleft defects either at nine or thirteen years of age. The larger discrepancy in anteroposterior dental arch relationship was found in patients with unilateral cleft lip and palate. Results of the GOSLON yardstick score in patients with unilateral cleft lip and palate point to a very unfavorable sagittal development of the upper jaw in the test group, probably due to limited sagittal development of the upper jaw, which is caused by congenital tissue growth deficit and presence of scar tissue on the upper lip, in the vestibulum and on the alveolar process (after surgical reconstruction of the alveolar process). The upper dental arch in patients with unilateral cleft lip and palate showed transverse deficit compared to the lower dental arch. In patients with isolated cleft palate was also found inadequate width of the upper dental arch; the discrepancy between the upper and lower dental arch, however, was less critical.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D. 3.06 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D. 725 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D. 23 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D. 826 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D. 455 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc. 1.06 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. 1.91 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 490 kB