velikost textu

Endogenní markery v etiopatogenezi aneuryzmat břišní aorty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Endogenní markery v etiopatogenezi aneuryzmat břišní aorty
Název v češtině:
Endogenní markery v etiopatogenezi aneuryzmatu břišní aorty
Název v angličtině:
Endogenous markers in the etiopathogenesis of abdominal aortic aneurysms
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Karel Houdek, Ph.D.
Školitel:
MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.
Oponenti:
Prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc.
doc. MUDr. Pavel Šebesta, CSc.
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
Id práce:
105915
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Klinika chirurgická (14-400)
Program studia:
Chirurgie (P5116)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Úvod Prevalence aneuryzmatu břišní aorty se pohybuje od 2 do 6%. Aneuryzma se také posunuje na vyšší příčky v příčinách úmrtí. Ruptura aneuryzmatu je ve vysokém procentu smrtelná. Etiologie tohoto onemocnění není zatím dokonale známá. Současná léčba (resekční nebo endovaskulární)není indikovaná u všech pacientů. Konzervativní - farmakologická léčba není dosud také známá. Cíle Úkolem této práce je ověřit účinky farmakologické léčby atorvastatinem na experimentálně navozené výdutě břišní aorty u prasete a detailněji popsat a kvantifikovat tyto účinky na změny v histologické stavbě stěny aneuryzmatu. Dalším cílem je shrnout dosavadní poznatky o etiopatogenezi, léčbě a prevenci tohoto onemocnění a s jejich pomocí hledat další možné cesty k účinné léčbě. Metody Srovnání rychlosti růstu experimentálně vytvořeného aneuryzmatu u prasete ovlivněného a neovliněného podáním atorvastatinu. Stereologická kvantifikace změn ve složení stěny aneuryzmatu břišní aorty pod vlivem atorvastatinu. Sběr publikovaných dat. Výsledky Podávání atorvastatinu nebrzdilo v našem modelu rychlost růstu aneuryzmatu, ale vedlo ke změnám v histologické stavbě stěny výdutí, které se tak svou skladbou blížily stavbě nepostižené aorty. Atorvastatin bránil degradaci elastinu. Skupina zvířat ovlivněná atorvastatinem měla aortální stěnu bohatší na kontraktilní VSMC a na vasa vasorum. Zánětlivá infiltrace ve stěně aneuryzmatu se podáváním atorvastatinu neměnila. Závěr Stěna experimentálního aneuryzmatu břišní aorty, který je ovlivňován atorvastatinem představuje stabilnější stěnu. Atorvastatin má i dle dostupných publikací potenciál k účinné prevenci rychlého růstu výdutí břišní aorty u pacientů, kteří nejsou ještě indikováni k chirurgické nebo endovaskulární léčbě a nebo nemohou tuto léčbu podstoupit. Je potřeba tyto účinky potvrdit velkými studiemi. Dosavadní výsledky nejen s atorvastatinem dokazují, že účinná farmakologická léčba výdutí břišní aorty je možná. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Introduction Prevalence of abdominal aortic aneurysm is 2-6%. Aneurysm is on the leading possitions in death cause. Lot of patients die do to ruptured aneurysm. The etiology of abdominal aortic aneurysm remains unknown. Current treatment(resection or endovascular)is not indicated for everyone. We don´t know the right conservative (pharmacological) treatment. Aims With our study, we would like to confirm the impact of atorvastatin on experimental abdominal aortic aneurysm. We would like to evaluate and quantified changes in the composition of an aneurysmatic wall under the effect of atorvastatin. Other aim is to make a summary of known knowledge of this disorder. These knowledges can help in searching for new treatment options. Methods Comparison of 2 groups of pigs with experimental abdominal aortic aneurysm. Group treated with atorvastatin and group without any pharmacological influencing. Comparing of aneurysmal growth rate. Evaluation of changes of the wall structure in both groups using a stereological tools. Review of published data. Results In our experimental work atorvastatin did not slow down the growth of the aneurysm. Effect was on the histological structure of the aneurysmatic wall. Wall structure of the aneurysm in group treated with atorvastatin was really close to wall without any aneurysmatic dilatation. Atorvastatin prevented the elastin fibres, preserved the contractile fenotype of VSM. Density of vasa vasorum was higher in statin group. Atorvastatin had no effect on the inflammatory infiltration of the wall of aneurysm. Conclusion The wall of an aneurysm, that is influenced by atorvastatin presents a stable histological structure. Atorvastatin has the potencial to prevent rapid growth of aneurysm in patients, that are not suitable or that are not indicated for surgery or endovascular treatment. Another big trials are needed to confirm these effects. Pharmacological treatment should have benefit not only for patients. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Karel Houdek, Ph.D. 2.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Karel Houdek, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Karel Houdek, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Karel Houdek, Ph.D. 1.59 MB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. 220 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc. 554 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Pavel Šebesta, CSc. 1.04 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. 873 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 486 kB