velikost textu

Politika celoživotního učení: komplementarita a kompatibilita postupu ČR vůči EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Politika celoživotního učení: komplementarita a kompatibilita postupu ČR vůči EU
Název v angličtině:
Lifelong Learning Politics: complementary and compatibility CR to the EU
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Svobodová
Vedoucí:
doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Oponent:
Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.
Id práce:
105872
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vzdělávání dospělých, celoživotní učení, Lisabonský program, Program celoživotního učení, Evropská vzdělanostní společnost
Klíčová slova v angličtině:
adult learning, lifelong learning, Lisbon Programme, Lifelong Learning Programme, European Educational Society
Abstrakt:
Ve své bakalářské práci se zabývám definováním souvislostí mezi vznikajícím konceptem vzdělávání dospělých na úrovni EU a následným projevem podpory v národním vzdělávacím programu ČR, reakcí na jednotlivé dokumenty a uvedením v praxi v národním měřítku. Za stěžejní bod považuji koncepci Lisabonského procesu a jeho naplňování na evropské úrovni. Prioritou bakalářské práce bude zhodnocení postupu České republiky v souladu se vzdělávací politikou Evropské Unie, vzájemná kompatibilita a komplementarita obou konceptů vzdělávání.
Abstract v angličtině:
In my bachelor thesis deals with defining the relationship between the emerging concept of adult education at EU level and the expression of support in the national curriculum of the Czech Republic, response documents and putting into practice on a national scale. The fundamental point I think the concept of the Lisbon process and its implementation at European level. The priority thesis will evaluate the progress of the Czech Republic in accordance with the educational policy of the European Union, mutual compatibility and complementarity of the two concepts of education.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Svobodová 1.36 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Aneta Svobodová 632 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Svobodová 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Svobodová 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. 231 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Viera Knutelská, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.03 MB