velikost textu

Význam trombofilních a imunologických faktorů v lidské reprodukci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam trombofilních a imunologických faktorů v lidské reprodukci
Název v češtině:
Význam trombofilních a imunologických faktorů v lidské reprodukci
Název v angličtině:
The significance of thrombophilic and immunologic factors in human reproduction
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Zdeňka Ulčová-Gallová, DrSc.
Oponenti:
doc. MUDr. David Kužel, CSc.
prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc.
Id práce:
105789
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Klinika gynekologicko - porodnická (14-480)
Program studia:
Gynekologie a porodnictví (P5114)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem studie bylo stanovit frekvence osmi antifosfolipidových protilátek (aPL) a vybraných genetických trombofilních faktorů a jejich vzájemný vztah u pacientek s opakovanými těhotenskými ztrátami (recurrent pregnancy loss, RPL) a u kontrolního souboru zdravých žen. K detekci protilátek proti fosfatidyl-L-serinu, fosfatidylethanolaminu, fosfatidylinositolu, fosfatidyl-DL-glycerolu, kyselině fosfatidové, annexinu V, kardiolipinu a beta2-GPI jsme využili metodu ELISA. Trombofilní mutace faktor V Leiden (F5 G1691A), F II G20210A a varianty MTHFR C677T a MTHFR A1298C jsme stanovili metodou analýzy křivky tání PCR produktu na podkladě rezonančního přenosu fluorescenční energie (FRET). K detekci variant PAI1 (-675)4G/5G, PROZ intron F G79A, PROZ A(-13)G a PROZ R255H byla zvolena standardní metoda PCR-RFLP. Ze získaných dat jsme vykalkulovali distribuce genotypů a alelické frekvence jednotlivých variant. Shodu sledovaného souboru a kontrol a vztah mezi přítomností aPL a potenciálních trombofilních faktorů jsme testovali chí-kvadrát testem a Fisherovým exaktním testem. Výsledky studie ukazují signifikantně zvýšenou frekvenci aPL proti fosfatidylinositolu ve sledovaném souboru (17 – 19,6 % v závislosti na počtu RPL) a fosfatidyl-L-serinu (18 – 25 %). Převažovaly protilátky ve třídě IgG. V 96 % byl přítomen alespoň jeden rizikový faktor (aPL pozitivita nebo trombofilní faktor). aPL a trombofilní faktory byly současně přítomny u 43 % žen ve sledovaném souboru. Ve skupině žen se 3 a více RPL jsme pozorovali statisticky významnou korelaci mezi aPL pozitivitou a trombofilním stavem. V další části studie jsme prokázali statisticky vysoce významnou korelaci mezi RPL a PAI1 (-675)4G/4G genotypem. Korelace mezi PAI1 (-675)4G alelou a přítomností aPL u pacientek s RPL nebyla pozorována. Také asociaci mezi sledovanými variantami genu PROZ a RPL nebo mezi mutací PROZ R255H a přítomností aPL se nám nepodařilo prokázat. Antifosfolipidové protilátky a genetické trombofilní faktory jsou předmětem výzkumu pro svoji potenciální roli důležitého rizikového faktoru v patogenezi RPL. Další studie přítomnosti autoprotilátek proti různým fosfolipidům a genetických trombofilních faktorů mohou vést k odhalení nových biomarkerů, využitelných v managementu RPL.
Abstract v angličtině:
The aim of presented study was to compare frequencies of eight antiphospholipid antibodies (aPL) in serum and assorted genetic thrombophilic factors and their mutual relation in patients with recurrent pregnancy loss (RPL) and controls. Enzyme-linked immunosorbent assay was used for detection of aPL against phosphatidyl-L-serine, phosphatidylethanolamine, phosphatidylinositol, phosphatidyl- DL-glycerol, phosphatidic acid, annexin V, cardiolipin, and beta2-GPI. Thrombophilic mutations factor V Leiden (F5 G1691A), F II G20210A, and MTHFR C677T and A1298C variants were determined using a melting curve analysis of the PCR amplification product detected by the fluorescence resonance energy transfer (FRET). PAI1 (-675)4G/5G, PROZ intron F G79A, PROZ A(-13)G and PROZ R255H variants were determined using standard PCR-RFLP method. Genotypes distribution and allelic frequencies were calculated. Correlation between aPL and thrombophilic factors was tested by chi-square and Fisher exact test. Our results showed significantly increased prevalence of aPL against phosphatidylinositol (17 - 19.6 % dependent on number of spontaneous miscarriages) and against phosphatidyl-L-serine (18-25 %). aPL in IgG prevailed. In 96 % of studied group we found at least one risk factor (either aPL positivity or thrombophilic factor). Both aPL and thrombophilic factors were present in 43 % of women with RPL. In the group of women with 3 or more RPLs, strong positive correlation of aPL positivity and thrombophilic status was observed. Statistically highly significant correlation between RPL and PAI1 (-675)4G/4G genotype was found. We observed no relation between PAI1 (-675)4G/5G polymorphism and the presence of antiphospholipid antibodies in RPL patients. Finally, no statistically significant association between either RPL and PROZ gene variants or PROZ R255H mutation and aPL were proven. Antiphospholipid antibodies and genetic thrombophilic factors are subjected to research as possible important risk factors in the pathogenesis of RPL. More studies for the presence of autoantibodies against various kinds of phospholipids and genetic thrombophilic factors are recommended in order to establish new biomarkers usable for appropriate management in RPL cases.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D. 1.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D. 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Zdeňka Ulčová-Gallová, DrSc. 792 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. David Kužel, CSc. 2.76 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. 2.02 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 459 kB