velikost textu

Role hmatových vousů v kompenzaci zrakového deficitu a vliv neurodegenerativního postižení na krosmodální plasticitu u myšího modelu retinální a olivocerebelární degenerace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role hmatových vousů v kompenzaci zrakového deficitu a vliv neurodegenerativního postižení na krosmodální plasticitu u myšího modelu retinální a olivocerebelární degenerace
Název v angličtině:
The role of whiskers in compensation of visual deficit and the influence of a neurodegenerative disorder on cross-modal compensation in a mousse model of retinal and olivocerebellar degeneration
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Jaroslav Voller, Ph.D.
Školitel:
Doc.MUDr. František Vožeh, CSc.
Oponenti:
MUDr. Fedor Jagla, CSc.
doc. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D.
Id práce:
105788
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Ústav patologické fyziologie (14-90)
Program studia:
Fyziologie a patologická fyziologie (P5113)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 4. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
synaptická plasticita, krosmodální plasticita, retinální degenerace, olivocerebelární degenerace, mutantní myši Lurcher, behaviorální testy
Klíčová slova v angličtině:
synaptic plasticity, cross-modal plasticity, retinal degeneration, olivocerebellar degeneration, Lurcher mutant mice, behavioural tests
Abstrakt:
Senzorická deprivace některé z modalit vede k zefektivnění funkce zbývajících modalit prostřednictvím mechanizmů synaptické plasticity. Myši kmene C3H trpí retinální degenerací typu RD1, která způsobuje téměř úplné oslepnutí v mladém věku. Nezávisle na retinální degeneraci se u některých zvířat vyskytuje i olivocerebelární degenerace podmíněná mutací Lurcher. Toto neurodegenerativní postižení způsobuje postižení motoriky, vyšší excitabilitu CNS a změny synaptické plasticity. Cílem této práce bylo zhodnotit roli vousů v kompenzaci zrakového deficitu a posoudit vliv olivocerebelární degenerace na tento kompenzační proces. Abychom odlišili roli vousů od ostatních mechanizmů, které se na kompenzaci mohou podílet, studovali jsme efekt dlouhodobé a akutní taktilní deprivace. Sledovali jsme motorické funkce (rotarod test, beam walking test), parametry chůze (CatWalk system), spontánní motorickou aktivitu (open field) a excitabilitu CNS (audiogenní epilepsie). U vidících myší s intaktním mozečkem neměla vibrisotomie žádný efekt. U slepých zvířat bez mozečkové poruchy ovlivnila chronická taktilní deprivace parametry chůze a výsledky motorických testů. Taktilní informace z vousů mají pro kompenzaci slepoty zásadní význam, což ozřejmila akutní vibrisotomie, po níž došlo k výraznějším změnám parametrů chůze a ke zhoršení výsledků motorických testů. Chronická i akutní taktilní deprivace navodila u zvířat úzkostné chování. Pouze kombinace slepoty a chronické taktilní deprivace vedla ke zvýšení citlivosti sluchu. U myší Lurcher s olivocerebelární degenerací ovlivnila chronická i akutní taktilní deprivace výsledky motorických testů a spontánní motorickou aktivitu nejen u slepých, ale i u vidících jedinců. Tato zjištění naznačují, že neurodegenerativní postižení narušuje nejenom krosmodální plasticitu, ale negativně ovlivňuje i senzorimotorickou integraci. Metoda audiogenní epilepsie odhalila zvýšenou citlivost sluchu u slepých chronicky taktilně deprivovaných myší. Tento nález může být vysvětlen přirozeně vyšší dráždivostí CNS u myší typu Lurcher.
Abstract v angličtině:
Sensory deprivation in one modality can enhance the development of the remaining modalities via mechanisms of synaptic plasticity. Mice of C3H strain suffers from RD1 retinal degeneration that leads to visual impairment at weaning age. Independently on the retinal degeneration there is also present olivocerebellar degeneration caused by Lurcher mutation. This neurodegenerative disorder causes motor deficits, increased CNS excitability as well as changes in synaptic plasticity. The aim of this study was to evaluate a role of whiskers in compensation of the visual deficit and to assess the influence of the olivocerebellar degeneration on this process. To differentiate contribution of the whiskers from other mechanisms that can take part in the compensation, we investigated the effect of both chronic and acute tactile deprivation. We focused on motor skills (rotarod, beam walking test), gait control (CatWalk system), spontaneous motor activity (open field) and the CNS excitability (audiogenic epilepsy). In the seeing mice without olivocerebellar degeneration, the removal of the whiskers had no effect. In the blind animals without olivocerebellar degeneration, chronic tactile deprivation caused changes in gait and impaired the performance in motor tests. Some other compensatory mechanisms were involved but the whiskers are essential because the acute removal of the whiskers revealed more marked change of gait and the worsening of the motor performance. Both chronic and acute tactile deprivation induced anxiety-like behaviour. Only a combination of blindness and chronic tactile deprivation led to an increased sense of hearing. In both seeing and blind mice suffering from olivocerebellar degeneration, chronic as well as acute tactile deprivation influenced performance in the motor tests and spontaneous motor activity. This finding suggests that neurodegenerative process impairs not only cross- modal plasticity but also sensorimotor integration. Method of audiogenic epilepsy revealed increased sensitivity of hearing in the blind chronically tactile deprived mice. This finding could be explained with increased CNS excitability in the Lurcher mice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Jaroslav Voller, Ph.D. 1.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Jaroslav Voller, Ph.D. 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Jaroslav Voller, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Jaroslav Voller, Ph.D. 655 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc.MUDr. František Vožeh, CSc. 2.12 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Fedor Jagla, CSc. 2.12 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 623 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 991 kB