velikost textu

Elektronická demokracie a její možnosti v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Elektronická demokracie a její možnosti v ČR
Název v angličtině:
Electronic democracy and its potential in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Radek Bejdák
Vedoucí:
Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
Oponent:
prof. Miroslav Novák, Dr.
Id práce:
105757
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politologie (P)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
elektronická demokracie, e-demokracie, digitální demokracie, teledemokracie, kyberdemokracie, elektronická participace, participace, e-participace, e-rulemaking, hlasování, ankety, petice, diskuse přímá demokracie, zastupitelská demokracie, informace, kon
Klíčová slova v angličtině:
electronic democracy, e-democracy, digital democracy, teledemocracy, cyberdemocracy, electronic participation, participation, e-participation, e-rulemaking, voting, polls, petition, discussion, direct democracy, representative democracy, information, cons
Abstrakt:
Diplomová práce zkoumá nový fenomén elektronické demokracie, který nabývá na významu s rozšířením internetu. Práce sumarizuje dosavadní bádání v oblasti elektronické demokracie z hlediska podob, ve kterých se vyskytuje. Cílem této sumarizace je poukázat, že nové transformační změny postihující naši společnost neznamenají automaticky přesun k přímé demokracii. V součinnosti s uvedenou teorií analyzuje současný stav elektronické demokracie v České republice. K analýze je využito dvou úrovní, a to regionální a národní. Důraz je kladen na analýzu existujících a aktuálně vznikajících nástrojů a iniciativ vzešlých jak shora, tak zdola. Součástí analýzy je hodnocení důležitých faktorů, které se podílí na rozvoji elektronické participace. Jedná se o právo na svobodný přístup k informacím, penetraci internetu a počítačovou gramotnost.
Abstract v angličtině:
The diploma thesis examines new phenomena of electronic democracy which is becoming more popular with the internet expansion. The thesis summarizes existing research in the field of electronic democracy from a view of forms that could be or are taken. The aim of this summarization is to show that new transformational changes affecting our society do not automatically implicate a shift towards direct democracy. Using theoretical summarization a state of the art of electronic democracy in the Czech Republic is described. Importance is given to an analysis of contemporary evolving tools and initiatives which were developed from two directions - top-down and a bottom up. A part of this analysis is an assessment of important factors that are stimulating a development of electronic participation - freedom of information right, internet penetration and computer literacy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radek Bejdák 901 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radek Bejdák 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radek Bejdák 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Miroslav Novák, Dr. 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 421 kB