velikost textu

Faktory ovlivňující komplianci a adherenci s léčbou u HIV pozitivních pacientů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faktory ovlivňující komplianci a adherenci s léčbou u HIV pozitivních pacientů
Název v angličtině:
Factors afecting compliance and adherence to treatment in patients with HIV
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Richard Braun, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
Oponenti:
MUDr. Ivo Procházka, CSc.
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Id práce:
105737
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Klinická psychologie (XPSK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná disertační práce se zabývá faktory, které mají přímý či nepřímý vliv na adherenci a komplianci s léčbou u pacientů s diagnózou HIV/AIDS. HAART terapie zaručuje nemocným dlouhodobě dobrý terapeutický efekt a vysokou kvalitu života, pokud akceptují doporučení lékařů a užívají pravidelně předepsaná antiretrovirotika. V případě porušování léčebného režimu hrozí pacientům rezistence na daný lék či na celou skupinu léků. Přesto se mezi pacienty najde poměrně početná skupina klientů, kteří nejsou adherentní, porušují pravidelnost medikace a riskují nejen rezistenci, ale výrazné zhoršení zdravotního stavu. Práce odhaluje kvalitativní metodologií bariéry i facilitátory adherence (non adherence) u pacientů s diagnózou HIV/AIDS specificky pro českou populaci. Podobný výzkum dosud nebyl na této populaci prováděn a výsledky jsou porovnávány s výstupy ze zahraniční literatury. Za základ porovnání byla použita Millsova metaanalýza (2006) 84 publikovaných výzkumů v oblasti adherence pacientů s HIV/AIDS. Klíčová slova: adherence, kompliance, HAART, rezistence, bariéry adherence, facilitátory adherence
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis examines factors that influence, directly or indirectly, the adherence and compliance to treatment among HIV/AIDS patients. HAART ensures long-term therapeutic effects and high quality of life, as long as the patients comply with the recommendations of their physicians and adhere to the prescribed medication regimens. In case of suboptimal adherence, the patients are under risk of developing resistance to the particular medication or even an entire class of ARV drugs. Still, there is a substantial number of patients who fail to adhere and to take their medication consistently, risking thereby not only drug resistance but a severe deterioration in their health status as well. The thesis uses qualitative methodology to explore both barriers and facilitators of adherence among HIV/AIDS patients in the Czech Republic. Such a research on Czech population has not been carried out as yet. The results are compared with the outcomes of foreign studies. Mills meta-analysis (2006) of 84 published research papers dealing with the subject of adherence among HIV/AIDS patients served as the basis for comparison. Key words: adherence, compliance, HAART, resistence, barriers to adherence, facilitators to adherence
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Richard Braun, Ph.D. 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Richard Braun, Ph.D. 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Richard Braun, Ph.D. 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Ivo Procházka, CSc. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 144 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 85 kB