velikost textu

Écrire le monde en Marchant. Une apporche de la modernité en Bohême et en France du début du XIXe siécle aux années 1948

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Écrire le monde en Marchant. Une apporche de la modernité en Bohême et en France du début du XIXe siécle aux années 1948
Název v češtině:
Jít a psát. Způsob poznávání moderního světa v Čechách a ve Francii od začátku 19. století do roku 1948
Název v angličtině:
Walking and writing the world. An approach to modernity in Bohemia and France from the beginnig of the 19 th century to the 1948's
Typ:
Disertační práce
Autor:
Kristýna Matysová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.
Oponenti:
prof. Petr Kyloušek, CSc.
prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.
Id práce:
105656
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Centrum komparatistiky (21-CKOM)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) (XKOM)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 3. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
poutníci, flâneur, procházky, moderní společnost, město, Praha, Paříž, česká literatura, český a polský Romantismus, surrealismus, Skupina 42.
Klíčová slova v angličtině:
pilgrim, flâneur, wandering, modernity, city, Prague, Paris, Czech literature, Czech and Polish Romanticism, surrealism, Groupe 42, Skupina 42
Abstrakt:
Jít a psát. Způsob poznávání moderního světa v Čechách a ve Francii od začátku 19. století do roku 1948 V křesťanských alegorických textech je poutník symbolickou postavou na cestě do Ráje. Od druhé poloviny devatenáctého století básníci, chodci a flânéři, se pokoušejí odhalit skrytou tvář reality na ulicích velkoměst. Tato disertační práce analyzuje podoby moderního poutnictví. Chronologicky řazené rozbory děl, týkajících se tématu chůze, sledují vývoj tvůrčích postojů k modernímu světu ve francouzské a české literatuře a výtvarném umění od začátku devatenáctého století do konce čtyřicátých let století dvacátého. Studiem dílčích motivů moderních poutnických textů, zasazených do historického a sociálního kontextu doby jejich vzniku, tato práce přispívá k prohloubení poznatků o kulturních paralelách mezi Francií a Čechami. Navíc tato disertace zkoumá rozličné literární žánry, pro něž byla prvotním impulsem potřeba autora jít a psát.
Abstract v angličtině:
Walking and writing the world. An approach to modernity in Bohemia and France from the beginning of the 19th century to the 1940's In Christian allegoric texts the Pilgrim traditionally symbolizes the journey of mankind to heaven. From the second half of the 19th century on, poets, travelers, and vagabonds pursued the quest of an afterlife from within city walls. This dissertation examines the different representations of modern wandering via an in-depth analysis of the theme as encountered in French and Czech literature and arts from the early 19th century to the 1940's. It reveals, in chronological order, the different artistic approaches to modernity. By bringing out the various patterns that emerge from the texts, while taking into account the historical and social contexts in which they were created, this work adds to existing knowledge on the cultural similarities between France and Bohemia. It also examines the different literary genres which originate from mankind’s need to walk and write the world.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kristýna Matysová, Ph.D. 19 MB
Stáhnout Příloha k práci Kristýna Matysová, Ph.D. 11 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kristýna Matysová, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kristýna Matysová, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. 100 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Petr Kyloušek, CSc. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 24 kB