text size

Morfološko sintaktička valencija glagola u hrvatskom i češkom jeziku te češko hrvatski valencijski rječnik glagola

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Morfološko sintaktička valencija glagola u hrvatskom i češkom jeziku te češko hrvatski valencijski rječnik glagola
Title (in czech):
Morfosyntaktická valence sloves v chorvatském a českém jazyce a valenční slovník českých a chorvatských sloves
Titile (in english):
Morphosyntactic valency of verbs in Croatian and Czech language and a valency distionary of Czech and Croatian verbs
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Maja Živko, Ph.D.
Supervisor:
doc. dr. Dieter Nehring, Ph.D.
Opponents:
Prof. Dr. Marko Samadržija
PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D.
Thesis Id:
105652
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Slavonic and East European Studies (21-USVS)
Study programm:
Philology (P7310)
Study branch:
Slavic Philology (XSLE)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
16/03/2011
Defence result:
Pass
Language:
Croatian
Abstract (in czech):
V disertační práci je kontrastivní metodou zpracovana morfosyntaktická valence sloves v chorvatském a českém jazyce. Úvodní díl ukazuje rozvoj sytaktické teorie valence. Jsou také vysvětlené sporné otázky týkající se valenční teorie, počet valenčních prvků a také valenční pozice. V hlavním díle disertační práce, jsou kontrastivní metodou popsané podobnosti a rozdíly morfosyntaktické valence sloves v chorvatském a českém jazyce. V kapitole Bezpředložkové pády jako valenční prvky v chorvatském a českém jazyce je vysvětlené, která slovesa žádají v chorvatském a českém jazyce bezpředložkové valenční doplnění v nominativu, genitivu, dativu akuzativu a instrumentálu. Kapitola Valence předložkových výrazů ukazuje které valenční pozice mají jednotlivé předložky v chorvatském a českém jazyce. Předložky kontrastivní metodou popsané v disertaci jsou: bez, dle/podle, vedle, podél, do, dovnitř, uvnitř. k, kolem, okolo, kol, vůkol, kromě, mimo, místo, mezi, nad, na, o, ob, od, po, pod, pro, uprostřed, vprostřed, naproti, proti, před, přes, při, s/se, skrz/skrze, u, v, z, za. Kapitola Valenční doplnění v infinitivu ukazuje, která slovesa mají infinitiv jako valenční doplnění v chorvatském a českém jazyce. Kapitola Příslovečné určení a valence vysvětluje kdy přislovečné určení má obligatorní nebo potenciální valenční pozice v obou jazycích. Kapitola Syntaxe jako valenční doplnění popisuje, ve kterých situacích se objevuje syntaxe jako obligatorní valenční doplnění a ve kterých jako potenciálni valenční doplnění v obou jazycích. V závěrečném díle disertační práce je zpracován valenční slovník českých a chorvatských sloves.
Abstract:
The aim of this dissertation is to analyze the morphosyntactic valency of Verbs in Croatian and Czech language by using the contrastive method. The introduction shows the development of the syntactic theory of valence from L. Tesnire until today. Here are explained disputable questions about the theory of valence, and also types of valence positions and the number of valence components. In the main part of dissertation are described similarities and differences of the morphosyntactic valency of verbs in Croatian and Czech language by using the contrastive method. The Chapter Cases without preposition in Croatian and Czech language shows which verbs requires in Croatian and Czech language valence components without prepositions in nominative, genitive, dative, accusative and instrumental. The Chapter Preposition Valence shows what kind of valence positions some prepositions in Croatian and Czech language have. Prepositions which are described in dissertation are: without, to, by, along, within, around, toward, except, but, beside, out of, beyond, between, over, above, in, on, at, from, of, with, off, under, bellow, beneath, for, because of, in front of, before, ahead of, against, through, with, near...The Chapter Infinitive as a valence component describes which verbs have infinitive as a valence component in Croatian and Czech language. The Chapter Adverbial phrase and valency explains when adverbial phrase have obligate, or potential valence positions in both languages. The Chapter Syntax as a valence component describes when syntax is an obligate or potential component in both languages. In the last part of dissertation is written a Valency Dictionary of Czech and Croatian Verbs.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Maja Živko, Ph.D. 2.46 MB
Download Abstract in czech Mgr. Maja Živko, Ph.D. 81 kB
Download Abstract in english Mgr. Maja Živko, Ph.D. 80 kB
Download Supervisor's review doc. dr. Dieter Nehring, Ph.D. 13 kB
Download Opponent's review Prof. Dr. Marko Samadržija 91 kB
Download Opponent's review PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D. 234 kB
Download Defence's report 107 kB