velikost textu

Alchemistische Züge in den Romanen von Gustav Meyrink

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Alchemistische Züge in den Romanen von Gustav Meyrink
Název v češtině:
Alchymistické rysy v románech Gustava Meyrinka
Název v angličtině:
Alchemistic features in the novels of Gustav Meyrink
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
Oponenti:
prof. Manfred Weinberg
doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Id práce:
105651
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Germánské jazyky a literatury (XGER)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 3. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Němčina
Abstrakt:
Disertační práce Alchymistické rysy v románech Gustava Meyrinka/Alchemistische Züge in den Romanen von Gustav Meyrink se zabývá otázkou, jakým způsobem se alchymie odráží v dílech tohoto autora a do jaké míry utváří myšlenkový profil jeho románů. Jako podklad pro analýzu jsem zvolila knihy Golem/Der Golem (1915), Bílý dominikán/Der weiße Dominikaner (1921) a Anděl západního okna/Der Engel vom westlichen Fenster (1926), ve kterých sehrává Hermovo umění dle mého názoru velmi významnou roli. Snažím se ukázat, jak originálně Meyrink integruje Královské umění do koncepce svých děl. Alchymisté označují své snahy jako Velké Dílo/Opus Magnum. Právě Opus Magnum a jeho jednotlivé části (putrefakce, albedo, rubedo) vnímám ve vybraných dílech jako strukturu, která se projevuje jak komplexně (např. ve způsobu, jakým Meyrink zachází se syžetem, postavami či prostorem), tak i dílčími momenty (např. v jednotlivých motivech). Velké dílo můžeme považovat za červenou nit, která se táhne všemi zmíněnými romány. V knize Golem jsem navíc zohlednila i tarotovou symboliku, protože mezi alchymií a tarotovou mystikou lze nalézt řadu styčných bodů. Cílem samotné práce je vysvětlit nejdůležitější myšlenky umění spirituální alchymie a poukázat na jejich zajímavé paralely v Meyrinkově díle.
Abstract v angličtině:
The dissertation “Alchemistic features in the novels of Gustav Meyrink/Alchemistische Züge in den Romanen von Gustav Meyrink” addresses the question of how alchemy is reflected in the works of the author and the extent to which it constitutes the intellectual profile of his novels. As a basis for the analysis I chose the books The Golem/Der Golem (1915), The White Dominican/Der weiße Dominikaner (1921) and The Angel of the West Window/Der Engel vom westlichen Fenster (1926), in which, in my opinion, Hermetic art plays a very significant role. I try to show how uniquely Meyrink integrates the Royal Art into the conception of his works. Alchemists call their efforts a Great Work/Opus Magnum. I perceive the Opus Magnum and its individual components (putrefaction, albedo, rubedo) in selected works as a structure that is expressed both comprehensively (e.g. in how Meyrink handles the subject matter, the characters and the space), as well as in particular moments (e.g. in individual motifs). The Great Work can be seen as a red thread that runs through all the aforementioned novels. Furthermore, in the book The Golem I also took account of Tarot symbolism, because between alchemy and Tarot mysticism there can be found many points of contact. The aim of the work itself is to explain the most important ideas of the art of spiritual alchemy and thus to point out the interesting parallels in Meyrink’s work.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. 1.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Manfred Weinberg 338 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. 82 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 175 kB