velikost textu

Drogy v socialistickém Československu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Drogy v socialistickém Československu
Název v angličtině:
Drugs in socialist Czechoslovakia
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Kolář
Školitel:
doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Miroslav Nožina, Ph.D.
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Id práce:
105638
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Moderní hospodářské a sociální dějiny (XMHD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
drogy|toxikomanie|adiktologie|subkultury|násilí|normalizace|poválečné Československo|československá legislativa|odborná veřejnost|socialistické zdravotnictví
Klíčová slova v angličtině:
drugs|drug addiction|addictology|subcultures|violence|normalization|postwar Czechoslovakia|Czechoslovak legislation|expert public|socialist health care
Abstrakt:
Anotace Problematika drog a toxikomanie představuje jeden z největších nevyřešených (a zřejmě i nevyřešitelných) problémů lidstva. Toto téma se v  českém prostředí setkalo s  raketovým vzestupem zájmu zejména po sametové revoluci. Problém sám ale vzklíčil už v  dobách komunistické diktatury. Z  ideologických důvodů byl ovšem po dlouhou dobu bagatelizován, zakrýván nebo přisuzován „dekadentnímu Západu“ a na něj napojeným domácím „živlům“. Seriózní debaty o drogách probíhaly v  normalizačním období takřka výhradně na stránkách odborných publikací a tiskovin, kam oko běžného občana nedohlédlo. Do veřejného prostoru začalo téma toxikomanie bez starých ideologických šablon masivně pronikat až v  druhé polovině 80. let v  souvislosti s  uvolňováním poměrů po nástupu M. S. Gorbačova do čela komunistů v Sovětském svazu. Bez ohledu na „přání a stížnosti“ komunistického establishmentu se v  Československu vytvořila subkultura mladých toxikomanů, která měla své hodnoty, hierarchie, symboly a také své problémy. V 80. letech čítala několik desítek tisíc osob a připočteme-li k ní také několik set tisíc starších osob, které neordinovaně nadužívaly léky ovlivňující psychiku, shledáme, o jak zásadní problém se v socialistickém Československu jednalo. Práce si klade za cíl přesvědčit, že problém toxikomanie zdaleka není otázkou postsametového otevření hranic, ale má kořeny podstatně starší. Disertační práce mapuje, jak to všechno u nás začalo. K  jakým látkám měli českoslovenští toxikomani přístup, k  jakému jednání je jejich závislost dováděla a jak na to reagovala československá odborná veřejnost, rozhodovací orgány, ale i kultura a média.
Abstract v angličtině:
Annotation The issue of drugs and drug addiction is one of the greatest unresolved (and probably unresolvable) problems of mankind. This topic encountered a rocket rise in the Czech environment especially after the Velvet Revolution. The problem itself, nevertheless, germinated in the times of Communist dictatorship. For ideological reasons, however, it has long been trivialized, concealed, or attributed to the "decadent West" and to its affiliated domestic "elements". Serious drug-related debates took place in the Normalization period almost exclusively on the pages of professional publications and magazines kept from the eyes of ordinary citizen. The topic of drug addiction began to penetrate the public space without the old ideological templates in the second half of the 1980s, in connection with liberalization after the inauguration of M.S. Gorbachev into the leader of Communists in the Soviet Union. Regardless of the "wishes and complaints" of the Communist establishment, a subculture of young drug addicts emerged in Czechoslovakia, which had its values, hierarchies, symbols and its problems too. In the 1980s, several tens of thousands of people were involved, and if we add several hundreds of thousands elderly people who abused psychotropic medications, we find out how a major problem it was in the socialist Czechoslovakia. The author, by this work, convinces that the problem of drug abuse is by no means a matter of post-1990 opening of borders, but its roots are much older. The doctoral thesis explores how everything in Czechoslovakia began. What kinds of substances were abused by Czechoslovak drug addicts, what behavior did their addiction caused and how the Czechoslovak expert public, the decision-making authorities, as well as the culture and the media responded.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Kolář 1.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Kolář 35 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Kolář 28 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jan Kolář 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. 454 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslav Nožina, Ph.D. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 223 kB