velikost textu

Nábožensko-politické aspekty kultury mučednictví v Islámské republice Írán

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nábožensko-politické aspekty kultury mučednictví v Islámské republice Írán
Název v angličtině:
Religous-political Aspects of Culture of Martyrdom in the Islamic Republic of Iran
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Libor Čech, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Oponenti:
Mgr. Tereza Hyánková, Ph.D.
doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.
Id práce:
105598
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kultura mučednictví, karbalské paradigma, ší'itský imámovský islám, sebeobětování, džihád
Klíčová slova v angličtině:
Culture of martyrdom, Karbala paradigm, Shi’a Imami Islam, self-sacrifice, jihad
Abstrakt:
Abstrakt Prezentovaná disertační práce zkoumá povahu a význam kultury mučednictví (farhang-e šahádat) v současné íránské společnosti se zvláštním důrazem na delimitaci nábožensko-politické dimenze tohoto fenoménu a určení příčin a důsledků poměrně nedávné reinterpretace, která tuto kulturu radikálně posunula ze sféry nábožensko-spirituální do politicko-ideologické až revoluční. Práce zachycuje na jedné straně komplexní pohled na mechanismy a způsoby využívání karbalského paradigmatu – jako prostředku pro formulaci politicky (i jinak) motivovaných cílů – různými spektry mocenské struktury vládnoucího establishmentu i různorodými opozičními sociálními hnutími a na druhé straně reflektuje jeho apolitický rozměr asociovaný s duchovním prožitkem věřících, který vychází z tradiční lidové religiozity. Tyto aspekty politického a náboženského rozhraní kultury mučednictví jsou podrobně zkoumány a zasazovány do kontextu současné íránské sociokulturní reality. Práce se též snaží předložit pádné argumenty založené na premise, která kulturu mučednictví vytyčuje jako esenciální zdroj při konstruování identit a utvrzování solidarity mezi íránskými imámovskými šícity, a to na základě sdílené kolektivní paměti a kolektivního traumatu vycházejícího z potupných reminiscencí na události fatálního karbalského masakru, k němuž došlo10. muḥarramu 61 AH. Klíčová slova Kultura mučednictví, karbalské paradigma, šícitský imámovský islám, sebeobětování, džihád
Abstract v angličtině:
Abstract The presented doctoral thesis examines character and significance of the culture of martyrdom (farhang-e shahadat) in contemporary Iranian society with a particular emphasis on delimitation religious-political dimension of this phenomenon and determination of causes and implications of relatively recent reinterpretation which has radically shifted this culture from the religious-spiritual sphere to the political-ideological and even revolutionary. On the one hand, the thesis deals with a complex view of mechanism and manners of the utilization of the Karbala paradigm as the instrument for formulation of politically (and otherwise) motivated aims by different spectres of power structures of the ruling establishment and diverse oppositional social movements and on the other hand it reflects its apolitical standpoint associated with a spiritual experience of believers, which proceeds from the popular religion. These aspects of the political and religious boundary of the culture of martyrdom are examined in detail and given in the context of current socio-political reality. The thesis also strives for presenting of arguments founded on the premise which defines the culture of martyrdom as an essential source for constructing of identities and strengthening of solidarity among Iranian Imami Shi’ites, namely on the basis of the collective memory and collective trauma stemming from reminiscences of the event of fatal Karbala massacre which happened on the tenth of Muharram 61 AH. Keywords Culture of martyrdom, Karbala paradigm, Shi’a Imami Islam, self-sacrifice, jihad
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Libor Čech, Ph.D. 3.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Libor Čech, Ph.D. 28 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Libor Čech, Ph.D. 13 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Libor Čech, Ph.D. 259 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. František Vrhel, CSc. 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Hyánková, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 34 kB