velikost textu

Autenticita a digitální informace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Autenticita a digitální informace
Název v angličtině:
Authenticity and Digital Information
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Mgr. Ladislav Cubr
Školitel:
prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Oponenti:
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Mgr. Jan Hutař
Id práce:
105596
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (P7201)
Obor studia:
Informační věda (XINF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
autenticita; dlouhodobé uchovávání digitálních dokumentů; digitální archivace; digitalizáty knih; perzistentní identifikátory; model OAIS; norma ISO 14721
Klíčová slova v angličtině:
authenticity; long-term digital preservation; digital archiving; digitized books; persistent identifiers; OAIS model; ISO 14721 standard
Abstrakt:
Disertace je zaměřena na problematiku autenticity digitalizátů knih, a to v celém jejich životním cyklu (produkce, archivace, zpřístupňování). Nejprve je přiblížen základní konceptuální rámec pro řízení životního cyklu digitálních dokumentů v organizacích (norma ISO 14721). Dále je představen současný stav problematiky řízení životního cyklu digitalizátů knih (tedy předmět autenticity). Poté jsou představeny relevantní tematizace autenticity digitálních dokumentů a provedena jejich analýza a revize. Výsledky této revize (obecný rámec pro zkoumání autenticity) jsou uplatněny pro specifikaci požadavků autenticity pro digitalizáty knih. Tato konceptualizace zahrnuje podrobnou analýzu problémů, které ohrožují autenticitu v životním cyklu digitalizovaných dokumentů. Na základě vybraných zjištění této konceptualizace je následně vypracován doporučený postup pro udržení autenticity digitalizátů knih, obsahující obecné principy i doporučení specifická pro konkrétní fáze jejich životního cyklu. Tento postup je dále podrobněji specifikován pro jedno z dílčích řešení problému zachování autenticity digitalizovaných dokumentů v celém jejich životním cyklu, kterým je systém perzistentní identifikace.
Abstract v angličtině:
The dissertation focuses on the authenticity of digitized books in the context of their life cycle (production, preservation, access). First the OIAS high-level conceptual framework for lifecycle management of digital documents maintained by organizations is introduced. Then the current situation of digitized books lifecycle management is described. This part is followed by an introducing to relevant conceptualizations of the authenticity of digital documents and these conceptualizations are analyzed and reviewed. Then framework for analysis of authenticity is established based on previous findings. This framework is then used to identify authenticity requirements for digitized books and to develop a domain-specific conceptualization of the authenticity of digitized books. This conceptualization deploys detailed analysis of risks threatening authenticity during lifecycle management of digitized books. The selected topics of this conceptualization are then the source for the next step, which is to develop a recommended practice for maintaining authenticity of digitized books. This practice is further specified for one partial solution to the problem of maintaining the authenticity of digital documents throughout their life cycle, which is a persistent identification system.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Ladislav Cubr 2.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Ladislav Cubr 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Ladislav Cubr 104 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Mgr. Ladislav Cubr 870 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Hutař 2.77 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 810 kB
Stáhnout Errata PhDr. Mgr. Ladislav Cubr 229 kB