velikost textu

Méně je někdy více: studie rozhodování v kontextu kognice, intuice a životního štěstí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Méně je někdy více: studie rozhodování v kontextu kognice, intuice a životního štěstí
Název v angličtině:
Less is sometimes more: study of decision - making in the context of cognition, intuition and well-being
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Nina Schautová
Školitel:
doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.
prof. PhDr. Maria Lewicka, Ph.D.
Id práce:
105580
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Obecná psychologie (XPSO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 2. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozhodování, intuice, well-being, životní spokojenost, závazek
Klíčová slova v angličtině:
decision-making, intuition, well-being, life satisfaction, commitment
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je podat přehled o nových trendech v oblasti výzkumu rozhodování, a nabídnout praktická doporučení pro praxi rozhodování založená na dosavadních poznatcích v této oblasti. V teoretické části nabízím přehled aktuálního vývoje výzkumných snah v oblasti rozhodování, jakož i kritický pohled na dosavadní poněkud limitovaný pohled na rozhodování. Nabízím novou perspektivu na smysl a cíle výzkumu rozhodování s cílem zlepšovat nejen objektivní výsledky rozhodování, ale také celkový well-being a revitalizuji vnímání intuice jako validní rozhodovací strategii. V empirické části předkládám tři výzkumné studie, které se zabývají různými aspekty nového přístupu k rozhodování. První se zaměřuje na rozhodování časové, které je na rozdíl od rozhodnutí finančních dosud téměř neprozkoumané. Druhá studie navazuje na aktuální práci D. Arielyho a D. Gilberta a podporuje jejich tezy, že závazek je důležitým aspektem pro spokojenost s rozhodováním. Poslední studie mapuje naší sebepercepci při rozhodování a její souvislosti se životní spokojeností. Klíčová slova: rozhodování, intuice, well-being, životní spokojenost, závazek
Abstract v angličtině:
Abstract The goal of this work is to provide an overview of new trends in the research of decision-making, as well as offer practical guidelines for the practice of decision-making based on up-to-date knowledge. Theoretical part offers an overview of current developments and efforts in decision-making along with a critical perspective on the limited view of decision-making. I offer a new perspective on the purpose and goals of research in the area of decision-making with the aim to improve not only objective results of decision-making, but also overall well-being. I also revitalize intuition as a valid strategy for decision- making. Empirical part presents three research studies, which focus on various aspects of this new approach to decision-making. First focuses on time decisions, which are, unlike financial decisions, almost uncovered by decisional research. Second research builds on current work of D. Ariely and D. Gilbert and supports their thesis, that commitment plays a key role in decisional satisfaction. Last research maps our self- perception in decision-making and how it relates to our well-being. Key words: decision-making, intuition, well-being, life satisfaction, commitment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nina Schautová 2.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Nina Schautová 268 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Nina Schautová 263 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Nina Schautová 346 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. 181 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Marek Blatný, CSc. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Maria Lewicka, Ph.D. 211 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1009 kB