velikost textu

Problematika postavení německého etnika v prvorepublikovém Československu na příkladu nejdeckého okresu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika postavení německého etnika v prvorepublikovém Československu na příkladu nejdeckého okresu
Název v angličtině:
The issue of the German ethnic group status in inter-war Czechoslovakia shown in the Nejdek distric example
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavel Andrš
Školitel:
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.
Id práce:
105578
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Regionální dějiny,mikrohistorie,každodennost,1914–1918,1918–1938,první světová válka, Němci, Češi, česko-německé vztahy, nacionalismus, menšiny,identity,mentality,elity,přeshraniční styky,Nejdecko,Karlovarsko,Nejdek,Sasko, osobnosti, politika, politické strany, válečné pomníky, volby, hospodářství, průmysl,živnosti,obchod,velká hospodářská krize, nezaměstnanost, bezpečnost, státní hranice,doprava, školství, obyvatelstvo, sčítání lidu, statistiky, zdravotnictví, kultura, slavnosti, spolky, církve
Klíčová slova v angličtině:
Regional history,micro-history,everyday life,1914–1918,1918–1938,the First World War,Germans,Czechs,Czech-German relations,nationalism,minorities,identities,mentalities,elites,cross-border relations,Nejdek district,Karlovy Vary Region,Nejdek,Saxony,celebrities,politics,political parties,war memorials,elections,economy,industry,business trades,trade,the Great Economy Crisis,unemployment,security,state border,transport,education,population,census,statistics,healthcare,culture,festivals,churches
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem této disertační práce je zkoumání problematiky postavení německého etnika v prvorepublikovém Československu na příkladu nejdeckého politického okresu s důrazem na hlavní a rozhodující aspekty společenského dění – politiku, hospodářské a sociální záležitosti s tím, že pomocnými a podpůrnými prvky jsou: demografie, hraniční záležitosti, přítomnost českého etnika, náhled na vlastní (německé) dějiny a vývoj církví a náboženství. Nejdecký politický okres je zde zasazen do rámce regionálních dějin s ohledem na historický kontext vývoje Československa či v některých případech i světa. Zde představené regionální dějiny formou sondy z pohledu velkých dějin a zčásti i pomocí mikrohistorie si kladou za cíl vycházet ze široce pojaté pramenné základny a zachytit vlivy a dopady celostátní politiky na utváření podoby regionu Nejdecka a jeho obyvatel. V některých ohledech, pokud to samozřejmě jde, jsou aplikovány výzkumné metody. Celkově má práce zaplnit tak zvaná bílá místa v regionální historiografii, neboť doposud vycházející knihy či studie se zaměřují jen na dílčí úzce regionálně vymezená témata a teprve ucelená zpracovanost, o níž se autor této práce pokouší, by tak mohla posunout regionální bádání o další krok dopředu. Vzhledem ke specifikům pohraničních oblastí a jejich pozdějšímu vývoji, mnohdy torzovitosti a roztříštěnosti primárních archivních pramenů se autor práce musel vypořádat s celou řadou problémů – např. v kapitolách práce nebyl až na malé výjimky dán prostor určitých tématům, jako jsou spolková činnost, kultura a sport.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of this dissertation thesis is investigating the issue of the German ethnic group status in inter-war Czechoslovakia shown in the example of the Nejdek political district with the emphasis on the major and crucial aspects of social life – politics, economic and social issues while the assistance and support elements include: demographics, border issues, the presence of the Czech ethnic group, a preview of own (German) history and the development of churches and religion. The Nejdek political district is set within a framework of regional history with regard to the historical context of the development of Czechoslovakia, or even of the world in some cases. The regional history presented here in the form of a probe from the perspective of great historical events and partly through micro-history aim to build on the broad source base and capture the impacts and effects of national policies on shaping of the Nejdek region and its inhabitants. In some ways, when possible of course, research methods are applied. Overall, the work is to fill the so-called white gaps in the regional historiography, since the books or studies published so far have been focusing only on partial, closely regionally defined topics and only comprehensive work, which the author of this paper attempts, could therefore push the regional researches forward another step. Due to the specifics of border areas, their later development and fragmentation of primary archival sources, the author of the work had to deal with a number of problems – e. g. in the chapters of this thesis, except minor exceptions, there was no space given to certain subjects, such as social activities, culture and sport.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Andrš 15.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Andrš 255 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Andrš 244 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Pavel Andrš 588 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. 526 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. 1.54 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. 758 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.16 MB