velikost textu

Ústavní léčba nezletilých problémových uživatelů drog v Oddělení Cesta Řevnice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ústavní léčba nezletilých problémových uživatelů drog v Oddělení Cesta Řevnice
Název v angličtině:
Institutional Treatment of Adolescent Problematic Drug Users at Cesta Řevnice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Bedřich Doležal
Vedoucí:
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
Oponent:
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Id práce:
105553
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální antropologie (SOSA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mladiství uživatel, drogy, terapie, problémové užívání, léčba
Klíčová slova v angličtině:
Adolescent drug user, drugs, therapy, drug abuse, addiction treatment
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce si klade za cíl popsat některá specifika práce s nezletilými uživateli návykových látek. Popisuje profil problémového uživatele drog a systém práce v jediném specializovaném oddělení pro léčbu problémových uživatelů drog, Oddělení Cesta Řevnice. Práce popisuje historii, strukturu a náplň programu v Oddělení Cesta Řevnice. Podrobně se věnuje popisu prováděných léčebných terapií, jako jsou například individuální a skupinová psychoterapie, profesní poradenství a zážitkové pedagogice. Ve druhé části se práce věnuje rozboru nejčastěji zneužívaných drog uživateli přicházejících na Oddělení Cesta Řevnice, vlastnostem zmíněných drog a jejich akutnímu i dlouhodobému účinku na uživatele. Práce má za cíl přiblížit čtenáři činnost jediného specializovaného zařízení pro léčbu nezletilých problémových uživatelů drog.
Abstract v angličtině:
Abstract This work puts in aim to describe some of the specifics in working with adolescent drug users. It describes a profile of a problematic drug user and the working system in the only one specialized facility targeted on problematic drug users treatment, Cesta Řevnice. This work follows the history, structure and the program in this facility. It closely studies therapies such as individual and group therapy, profession consultancy and outdoor activities. In the second part of work are analysed the commonest abused drugs used by teenagers comming to Cesta Řevnice, characteristics of these drugs and its acute and also long-term effects on their users.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Bedřich Doležal 179 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Bedřich Doležal 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Bedřich Doležal 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 237 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 238 kB
Stáhnout Errata Bc. Bedřich Doležal 179 kB