text size

Vliv městského odvodnění na obsah těžkých kovů ve vodních ekosystémech

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Vliv městského odvodnění na obsah těžkých kovů ve vodních ekosystémech
Titile (in english):
Impact of urban drainage on heavy metal concentration in aquatic ecosystems
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Marie Darmovzalová
Supervisor:
prof. RNDr. Dana Komínková, Ph.D.
Opponent:
RNDr. Zuzana Hořická, Ph.D.
Thesis Id:
105537
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Institute for Environmental Studies (31-550)
Study programm:
Ecology and Environmental Protection (N1601)
Study branch:
Environmental Protection (NOZP)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
12/09/2011
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
dešťová kanalizace, drobný vodní tok, toxické kovy, sediment, voda, bentické organismy, nárosty
Keywords:
Urban Drainage, Urban Creek, Toxic Metals, Sediment, Water, Benthic Organisms, Perifyton
Abstract (in czech):
Abstrakt: Městské toky jsou ovlivněny řadou lidských aktivit. Diplomová práce se zabývá vlivem dešťové kanalizace na obsah toxických kovů v drobném pražském toku. Sledovanou lokalitou je Zátišský potok, který se nachází v Praze–Hodkovičkách a ústí z pravé strany do Vltavy. Tok je 3080 m dlouhý a má přirozený průtok u ústí 1,9 m3/s. Do Zátišského potoka je přivedeno 7 zaústění dešťové kanalizace a jsou na něm vybudované 3 dešťové usazovací nádrže. Tok byl sledován od dubna 2009 do června 2010, za tuto dobu bylo uskutečněno 6 odběrů. Monitorováno bylo7 odběrových míst, která byla zvolena tak, aby bylo možné sledovat vliv zaústění dešťových kanalizací, tzn. nad a pod zaústěním dešťové kanalizace a dešťových usazovacích nádrží. Vliv dešťové kanalizace na obsah toxických kovů v ekosystému vodního toku, byl posouzen na základě odběru a analýzy vzorků vody, sedimentu, bentických organismů a nárostů. Vzorky sedimentu a vodních organismů byly ještě před analýzou vysušeny lyofilizací a rozloženy v mikrovlnné peci v kyselině dusičné s přídavkem peroxidu vodíku. Obsah kovů byl posléze stanovován atomovou absorpční spektrometrií pomocí přístroje Solaar S. Celkem bylo sledováno 9 kovů – kadmium, olovo, nikl, chrom, měď, zinek, hliník, mangan a železo. Výsledky práce ukazují, že nejvýraznější překročení norem environmentální kvality se objevovalo u mědi, a to jak ve vodě, tak i sedimentu. U ostatních kovů se koncentrace většinou pohybovaly pod normami. Mezi nejvýznamnější zdroje mědi patří pravděpodobně algicidní přípravky, které byly aplikovány na místním koupališti. Dalším možným zdrojem by mohly být měděné části střech a okapy místních budov, odkud je dešťová voda sváděna kanalizací do Zátišského potoka.
Abstract:
Abstract: Urban streams are influenced by number of human activities. Diploma thesis discusses the impact of urban drainage (specifically storm water drains) on toxic metal concentrations, of, in one of Prague’s minor creeks – Zátišský Creek. Zátišský Creek flows from the right side to the Vltava River. The creek is 3080 m long with a natural flow 1.9 m3/s. The creek is affected by seven storm water drains and three rain settling tanks. The creek was monitored from April 2009 to June 2010 during this period six sampling campaign was conducted. The samples were collected from seven remote sampling points, located both upstream and downstream from the storm water drains and rain settling tanks. The impact of storm water drains was assessed based on monitoring of toxic metals content in different parts of the aquatic environments, samples of water, sediment and aquatic biota (benthic organisms and attached algae) were collected and analyzed. The sediment samples and organisms were dried by lyophilisation (freeze dry), and digested in a microwave oven using a solution of nitric acid and hydrogen peroxide. Metal concentrations were determined by Atomic Absorption Spectrometry utilizing instrument Solaar S. Overall nine metals were identified: cadmium, lead, nickel, chromium, copper, zinc, aluminum, manganese and iron. In both water and sediment testing, the results show that the most significant pollutant discovered was caused by copper. Other metal concentrations were found mostly within the Environmental quality standards. The most likely sources of copper pollution are algicide applied in the open air pool of Zátišský Creek. The other source can be local buildings featuring copper guttering which feed the storm water drains that then empty into Zátišský Creek.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Marie Darmovzalová 1.64 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Marie Darmovzalová 280 kB
Download Abstract in czech Mgr. Marie Darmovzalová 32 kB
Download Abstract in english Mgr. Marie Darmovzalová 22 kB
Download Supervisor's review prof. RNDr. Dana Komínková, Ph.D. 61 kB
Download Opponent's review RNDr. Zuzana Hořická, Ph.D. 140 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. 81 kB