velikost textu

Genealogy of Ya-ngal Family of Dolpo (Critical Edition of the Text, Translation into Englich, Analyses of Abbreviations and Introduction to he Dolpo Dialect)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Genealogy of Ya-ngal Family of Dolpo (Critical Edition of the Text, Translation into Englich, Analyses of Abbreviations and Introduction to he Dolpo Dialect)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Nima Hojer Lama, Ph.D.
Školitel:
Mgr. Daniel Berounský, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D.
Charles Ramble
Id práce:
105517
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Jazyky zemí Asie a Afriky (XJAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Dolpo|Ja-ngal|Jangton|bön|Tibet|dzogčhen a Žangžung
Klíčová slova v angličtině:
Dolpo|Ya-ngal|Yangton|Bon|Tibet|Dzogchen and Zhangzhung
Abstrakt:
1 Abstrakt Tato disertace je primárně věnovaná tibetskému textu Genealogie rodu Ja-ngal z Dolpa. Je to významný dokument dotýkající se historie západního Tibetu. Tento text nebyl nikdy celý přeložený a existují jednotlivé manuskripty tohoto textu s místy odlišným zněním. Tyto jednotlivé verze manuskriptů byly porovnány a vedly ke kritické edici. Ta sloužila pro překlad celého textu do angličtiny. Toto jádro disertace je uvedené kapitolami týkajícími se historie Dolpa, historie rodu Ja-ngal, atp., které tvoří první kapitolu. Druhá kapitola obsahuje překlad textu Genealogie s podrobnými poznámkami pod čarou. Třetí kapitola se věnuje specifickému jevu zkratek tibetských slov, které se objevují napříč textem Genealogie. V západních jazycích totiž o nich neexistuje žádná studie. Tato část je uvedena krátkým popisem tibetského dialektu z Dolpa. Po ní následuje obecné uvedení ke zkracování slov v tibetských manuskriptech. Hlavní část této kapitoly se poté věnuje analýze konkretních zkratek užitých v nejstarší verzi Genealogie, která obsahuje na 1290 jednotlivých výskytů zkratek. Ty byly roztříděné podle způsobů jejich vytváření. Celá práce je doplněná čtyřmi přílohami. První z nich obsahuje seznam zkratek z manuskriptu Genealogie seřazený podle abecedy. Druhou přílohu tvoří seznam zkratek podle pořadí výskytu v původním text a přidaná jsou k ním i zobrazení zkratek vyřízlá ze skenu původního manuskriptu. Třetí přílohou je celý text nejstarší verze Genealogie v transliteraci tibetštiny a poslední přílohou je faksimile originálního textu. Klíčová slova: Dolpo, Ja-ngal, Jangton, Bön, Tibet, dzogčhen a Žangžung.
Abstract v angličtině:
1 Abstract The thesis deals primarily with the Tibetan text of The Genealogy of Ya-ngal Family of Dolpo, which is an important document concerning the history of Western Tibet. The text itself has never been fully translated and there are also different manuscript versions of it, which contain partially different reading. The various manuscript versions have been compared and the critical edition of the text has been established. This formed the basis for translation of the entire text into English. This core of the dissertation is preceded by necessary background information on the region of Dolpo, its history and a significance of the role the Ya-ngal family played in it. Second chapter contains the translation of the Genealogy with detailed comments in the footnotes. The entire text has been divided into chapters, whose titles are given in the square brackets indicating thus that they are missing in the original text. The third chapter focuses mainly on the specific abbreviations of written words used across the entire text of the Genealogy, since there is hardly any literature in western languages dealing with this topic. This part is introduced by brief linguistic description of the Dolpo dialect of Tibetan. It is followed by general introduction of the abbreviating styles in Tibetan scriptures. The main part of this chapter consists of analyses of concrete abbreviations used in the earliest version of the Genealogy. Some 1290 instances of abbreviations were analyzed and sorted in accordance with the specific methods of contracting words. There are four appendices attached to the main body of the thesis. First of them is list of abbreviations to be found in Genealogy following the alphabetical order. Second appendix is a list of abbreviations following their order in the Genealogy with pictures of the abbreviations cut from the original manuscript. Third appendix presents the entire text of the Genealogy in transliteration and the last appendix is the facsimile of the earliest manuscript version of the Genealogy. Keywords: Dolpo, Ya-ngal, Yangton, Bon, Tibet, Dzogchen and Zhangzhung.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nima Hojer Lama, Ph.D. 22.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Nima Hojer Lama, Ph.D. 292 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Nima Hojer Lama, Ph.D. 291 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Nima Hojer Lama, Ph.D. 1.26 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Daniel Berounský, Ph.D. 216 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D. 240 kB
Stáhnout Posudek oponenta Charles Ramble 633 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 796 kB