velikost textu

Umělecké řemeslo Střední Asie na příkladu sbírky Náprstkova muzea

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Umělecké řemeslo Střední Asie na příkladu sbírky Náprstkova muzea
Název v angličtině:
Arts and Crafts of Central Asia on the Example of the Náprstek´s Museum Colection
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Tereza Hejzlarová
Školitel:
PhDr. Jan Pargač, CSc.
Oponenti:
Mgr. Hana Nováková
doc. PhDr. Ing. Petr Kokaisl, Ph.D.
Konzultant:
PhDr. Dagmar Pospíšilová, CSc.
Id práce:
105513
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
umění a řemeslo, muzeologie, muzejní sbírky, materiální kultura, Střední Asie, Uzbekistán, Turkmenistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán, Kazachstán
Klíčová slova v angličtině:
arts and crafts, museology, museum collections, material culture, Central Asia,Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan
Abstrakt:
ABSTRAKT Oblast Střední Asie, která je v současném politicko-geografickém významu chápána jako území pěti postsovětských států – Uzbekistánu, Tádžikistánu, Kyrgyzstánu, Turkmenistánu a částečně Kazachstánu, prošla velmi pestrým historickým vývojem, během něhož vstřebávala impulzy různých kulturních vlivů a vytvořila si tak podmínky pro vznik svébytného výtvarného projevu. Umělecký vývoj oblasti si do určité míry udržuje kontinuitu z minulých dob až do současnosti, jež je patrná v tradičních uměleckořemeslných odvětvích. Mezi nejvýznamnější bezpochyby patří textilní tvorba zahrnující mimo jiné výrobu koberců, plstí, tkanin a výšivek, umělecké zpracování kovu prezentující se především tvorbou šperků a v neposlední řadě keramická produkce. Umělecké řemeslo hrálo v historii a kultuře Střední Asie vždy velmi důležitou roli. Řemeslné výrobky zde byly odedávna předmětem obchodu, což bylo umocněno také zeměpisnou polohou oblasti, kterou procházela proslulá Hedvábná cesta. Uměleckořemeslná produkce tvořila jeden z hlavních faktorů ekonomiky usedlých i kočovných obyvatel a nacházely se v ní nejen běžné, ale také exkluzivní výrobky vysoké umělecké hodnoty, které byly určeny pro majetné vrstvy obyvatelstva nebo na export. Podle svědectví mnohých historických pramenů byly již starověké a středověké středoasijské výrobky ze zlata a stříbra, hedvábné i bavlněné tkaniny a koberce předmětem mezinárodního obchodu. Za jednu z nejvýznamnějších etap z hlediska ještě kvalitní uměleckořemeslné produkce po stránce materiálu i zpracování lze považovat období od druhé poloviny 19. do počátku 20. století, z něhož máme k dispozici mnoho dokladů. Mezi významné doklady patří záznamy cestovatelů a především etnografů, kteří ve Střední Asii prováděli četné terénní výzkumy. Velmi cenným zdrojem pro studium uměleckořemeslné produkce z období od druhé poloviny 19. do počátku 20. století jsou také předměty uchovávané v muzejních sbírkách. Právě doklady z tohoto období se staly základem pro revitalizaci tradičních uměleckých řemesel, kterou nastartovalo vyhlášení nezávislosti na Sovětském svazu v roce 1991, kdy se středoasijské státy v rámci národního sebeuvědomění a hledání nové identity začaly navracet ke kulturním odkazům a tradičním hodnotám. Vládní politika současných středoasijských republik je zaměřena na zvýšení sociálního a profesionálního statusu řemeslníků, ekonomickou podporu a propagaci uměleckořemeslné produkce. Dizertační práce se věnuje uvedeným odvětvím uměleckého řemesla na příkladu sbírky Střední Asie Náprstkova muzea, kterou se v minulosti žádný odborník adekvátně nezabýval, a která představuje hlavní předmět výzkumu. Z časového hlediska se větší pozornost zaměřuje na uměleckořemeslnou produkci v období od druhé poloviny 19. do počátku 20. století vzhledem k unikátnosti sbírkových předmětů pocházejících právě z tohoto období, ale i vzhledem k současné uměleckořemeslné tvorbě, která z tohoto období čerpá inspiraci v ornamentice či barevnosti, a rovněž uplatňuje tehdejší technologické postupy a materiály. Opomíjeno není ani nastínění situace uměleckořemeslné produkce za éry Sovětského svazu a v období po osamostatnění středoasijských republik v devadesátých letech 20. století. Jednotlivá témata doplňují data získaná během vlastních terénních výzkumů v dílnách v Uzbekistánu a Turkmenistánu v roce 2011 a 2012. Uměleckého řemeslo Střední Asie nebylo dosud v našem prostředí předmětem soustavného studia a není zde rovněž komplexnější práce v českém jazyce. Dizertační práce tak představuje téma nepříliš známé a dosud nezpracované.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The Central-Asian region, in current geo-political signification understood as the territory of five Post-Soviet states: Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, and partially of Kazakhstan, has went through a very rich and colorful historical development. During this development it has absorbed many different culture impulses and influences that helped the region to develop conditions for the formation of a distinctive artistic expression. To a certain extent, we can observe continuity in the development of traditional arts and crafts professions since early historical times until today. Among the most important craft branches we need to mention textile production, involving carpet weaving, processing of felt, fabrics and embroideries, and also artistic metal processing represented particularly by the jewelry production and last but not least, ceramics production. Arts and crafts have always had a very important position in the history and culture of Central Asia. Craftwork has been a subject of trade for a very long time period here, this fact being enhanced by the geographical position as well, since the region is situated on the route of the famous Silk Road. Arts and craft production, which comprised of common goods but also exclusive products of high artistic value, intended for the wealthy population strata and export, has represented a major economic factor both for settled and nomadic populations. According to the evidence provided by many historical sources, already the ancient and medieval Central-Asian golden and silver handicrafts, silk and cotton fabrics and carpets were subjects of international trade. Based on rich material evidence, the period between the second half of the 19th and the beginning of 20th century can be considered to be one of the most important eras of first- quality arts and crafts production according to used material and production procedures. Records of travelers and especially of ethnographers, who conducted numerous field investigations in Central Asia, provide very important data as well. Also artifacts kept in museum collections represent a valuable source of information about the arts and craft production between the second half of the 19th and the beginning of 20th century. Documents and artifacts from this period formed the basis for the revitalization of traditional handicrafts, which started with the declaration of independence on the former Soviet Union in 1991, when Central Asian states, in the process of building national self-awareness and search for a new identity, began to come back to their cultural heritage and traditional values. Main subject of this thesis introduces arts and crafts branches represented in the Central Asisan collection of the Náprstek Museum in Prague, since it has never before been sufficiently examined by any researcher. This work focuses on collected artifacts originating from the second half of 19th to the beginning of the 20th century because of their uniqueness and also because of the fact that contemporary arts and crafts production draws inspiration in ornament and color from this time period as well as it uses original technologies and materials. My thesis also describes the situation in traditional arts and crafts production during the Soviet era and in the era of the 90s of the 20th century after Central Asian republics gained independence. Single themes are supported by data gained from own field research in different workshops in Uzbekistan and Turkmenistan between years 2011 and 2012. Arts and crafts of Central Asia have never been subjected to a systematic study in the Czech Republic and there also doesn´t exist any overall publication concerning this topic in Czech language. Therefore introduces this thesis a new - not familiar and so far unprocessed - topic to domestic academic field.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Tereza Hejzlarová 12.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Tereza Hejzlarová 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Tereza Hejzlarová 150 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Tereza Hejzlarová 369 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Pargač, CSc. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hana Nováková 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ing. Petr Kokaisl, Ph.D. 173 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 76 kB