velikost textu

Nižší šlechta ve městech a městečkách v 17. a 18. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nižší šlechta ve městech a městečkách v 17. a 18. století
Název v angličtině:
The Lower Nobility in Towns and Market-Towns in the 17th and 18th Century
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Václav Chmelíř, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
Id práce:
105493
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Šlechta ve městech je problém, kterému se česká historiografie věnuje poměrně ve velké míře, a to především ve spojitosti s paláci v zemských metropolích. Mimo ně lze však najít urozence také v dalších městech a městečkách. Ti zde nejenom vlastnili sídla, ale mnozí s městským prostředím spojili různě dlouhé úseky svých životů. Některá místa se tak stala domovem poměrně početné skupiny příslušníků vyšších stavů. Tato práce je založena na sondě do sedmi měst a městeček ve středních a západních Čechách. Většinu šlechticů s nimi spojených můžeme zařadit z hlediska titulárního i majetkového k nižší šlechtě. Ke studiu této studiu problematiky byla využita široká škála pramenů, především bylo nutné ve velké míře se opřít o zdroje z produkce úřadů, z nichž primát hrají materiály městských rad. Práce řeší dva velké tematické okruhy – jednak problém existence šlechtice usazeného ve městě jakožto člena městské komunity a dále problematiku vlastních sídel těchto urozených obyvatel měst. Jako člen městské komunity se musel šlechtic podrobit určitým normám a autoritám. Mezi normami můžeme nalézt dokumenty městského a zemského práva či privilegia. Různý rozsah měla vůle úřadů, vrchností či městských rad. Členové těchto městských rad představovali jen jednu část městské komunity. K nim a ostatním obyvatelům navazoval urozenec vztahy různého charakteru. Rozličný byl také jeho poměr k veřejným prostorám měst. Šlechtické residence ve městech měly jiný charakter než sídla na venkově. Ve vybraných lokalitách byly převážně určeny jako nemovitosti podléhající určitým pravomocím městské rady a zavázané k různým povinnostem. Samotné podoby sídel se lišily, což ukazují také prameny používané pojmy. Městská nemovitost nemusela sloužit jen k sídelním účelům, ale také i jako zdroj příjmů svého majitele, což se týkalo zejména jejího příslušenství. Význam městské obytné nemovitosti pro šlechtice vycházel z postavení mezi ostatními sídly.
Abstract v angličtině:
Czech historiography pays an important degree of attention to the nobility in towns, especially in connection with palaces in land metropolises. We find noblemen in various towns – big towns and market-towns. A nobleman did not just own a seat there, many nobleman allied different passages of their lives with a town surrounding. Some places turned into a home for numerous groups of higher-state members. This study examines the seven towns and market-towns in Western and Central Bohemia. It is possible to rank the most of the nobleman there as the lower nobility, from the titular and property point of view. This study addresses the important issues: seated nobleman as town-community member and residences of such a nobleman. The nobleman had to submit to certain norms and authorities. There were the municipal law documents, land law documents and privileges amongst. Will of offices, land lords and town councils varied in its extent. Members of the town councils represented only a part of municipal community. A nobleman was connected with them and other town inhabitans with different relations. Nobleman’s relationship to public places varied. The character of town residences varies with country seats. Real estates were mostly subjected to certain competencies of town councils and obliged to perform different duties. As shown in the source by respective terms, the properties differed in their looks. A real estate was not just a residence as could generate a nobleman’s income as well. A significance of a town residence was determined with respect to other nobleman’s real estates. Such a residence was a nobleman’s background key-stone, if the nobleman owned no more estates. However, a town real-estate could have been acquired for various reasons. These cannot be determined for sure in the historical context as it is known today.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Václav Chmelíř, Ph.D. 1.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Václav Chmelíř, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Václav Chmelíř, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Václav Chmelíř, Ph.D. 243 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. 177 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 219 kB